งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ ( คืนสิทธิ ) ขั้น พื้นฐานด้านสาธารสุขกับบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ หิรัญญา ปะดุกา กลุ่มประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ ( คืนสิทธิ ) ขั้น พื้นฐานด้านสาธารสุขกับบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ หิรัญญา ปะดุกา กลุ่มประกันสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ ( คืนสิทธิ ) ขั้น พื้นฐานด้านสาธารสุขกับบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ หิรัญญา ปะดุกา กลุ่มประกันสุขภาพ สป.

2 ใครคือผู้มีสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม กลุ่มที่คณะรัฐมนตรีรับรองสถานะให้อาศัย อยู่ถาวร ได้แก่ กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 3 และ 4 ที่เข้า เมืองโดย ชอบ ได้สิทธิอาศัยถาวร ( พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ. 2552) ประเภท ทะเบียนราษฎร์ ท. ร.14 กลุ่มที่เลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 5 และ 8 เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดย ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิอาศัยถาวร ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร.14 * ไม่ต้องมีใบอนุญาตออกนอกพื้นที่

3 2. กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอ กระบวนการแก้ปัญหา 2.1 กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับซึ่งได้รับการสำรวจทำ ทะเบียนประวัติและบัตรสี / บัตรประจำตัวผู้ไม่ใช่ สัญชาติไทยเพื่อการควบคุมและอยู่ระหว่างการ แก้ปัญหา (1) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 6 เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมายในลักษณะชั่วคราว ( ม.12,13,34,35 พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ.2552) และคนต่างด้าวที่ เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ( ม.17 พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ.2522) ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร.13 (2) กลุ่มที่มีเลขขึ้นต้นในบัตรประจำตัวบุคคล เลข 7 เป็นบุตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมายในลักษณะชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย ( ม.12,13,34,35 พ. ร. บ. คนเข้าเมือง พ. ศ. 2522) และบุตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วย กฎหมายที่เกิดในประเทศไทย ( ม.17 พ. ร. บ. คนเข้า เมือง พ. ศ.2522) ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร. 13

4 2.2 กลุ่มที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียน ประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เฉพาะ กลุ่มต่อไปนี้ (1) กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่รับ สวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา มีเลข ขึ้นต้นด้วย เลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร. 38 ก (2) กลุ่มไร้รากเหง้า มีเลขขึ้นต้นใน บัตร ประจำตัวบุคคล เลข 0 ประเภททะเบียน ราษฎร์ ท. ร.38 ก (3) กลุ่มคนที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศ มี เลขขึ้นต้นใน บัตรประจำตัวบุคคล เลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ท. ร.38 ก

5 จะต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเลข ประจำตัวบุคคลดังนี้ O-XXXX-89XXX-XX-X เช่น เอกสารประกอบในการขอใช้ สิทธิจะต้องมีแบบ 89 ด้วย

6

7

8

9

10

11 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2555 จังหวั ด เล ข 3 เล ข 4 เลข 5 เลข 8 เลข 6 เลข 7 เลข 0 (89) เลข 0 อื่นๆ ภาพร วม 6, , , , , ,5 74 3,00 2

12 แนวทางการลงทะเบียนและการ ตรวจสอบสิทธิ ปีงบประมาณ 2555 สำหรับผู้ที่มีการขึ้น ทะเบียนไว้ในปีงบประมาณ 2554 ( ขึ้น ทะเบียนถูกต้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) ระบบได้ปรับปรุงฐานข้อมูลมาเป็น ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล สามารถส่งเอกสารกลับมาที่ กลุ่มประกันสุขภาพ ทาง ในกรณีต่อไปนี้ ตาย, ย้ายที่อยู่, ย้ายทะเบียน บ้าน, เปลี่ยนสิทธิ

13 แนวทางการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย ใช้บริการ ณ หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ ( ตาม ทะเบียนบ้าน ) กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการ รักษาพยาบาลข้ามเขตภายในจังหวัดหรือข้าม จังหวัด ณ หน่วยบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ในกรณีข้ามเขตจังหวัดต้องมีใบอนุญาตออก นอกพื้นที่ของกรมการปกครอง ( กรณีประสบภัย จากรถสามารถใช้สิทธิต่อเนื่องจากค่าเสียหาย เบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถหรือ บริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย ) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการ รักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ แพทย์ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลนพรัตนราช ธานี

14 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนระบบ การส่งต่อของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข กรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในเขต กรุงเทพมหานครต้องมีใบส่งตัวจาก โรงพยาบาลที่ทำการรักษาขั้นต้น โดยให้ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสังกัดกรมการ แพทย์ 3 แห่ง ยกเว้นกรณีที่โรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่ง ไม่สามารถรับการส่งต่อได้ สามารถทำใบส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล อื่นได้ตามความเหมาะสม ( ยกเว้น โรงพยาบาลเอกชน )

15 การเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ การขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนกลาง ให้เบิกได้ในกรณีต่อไปนี้ 1. บริการผู้ป่วยในทั่วไป (IP Normal) 2. บริการผู้ป่วยในส่งต่อ (IP Refer) 3. บริการผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง (IP HC) 4. บริการผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (IP AE) ที่มี ใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ 5. กรณีผู้ป่วยนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง (OP HC) 6. กรณีผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OP AE) ที่มี ใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ 7. กรณีการใช้อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดโรค (Instrument: INST) 8. กรณีตรวจวินิจฉัยราคาแพง และการทำหัตถการหัวใจ ของผู้ป่วยนอกที่เป็นบริการ แบบ Ambulatory care กรณีผู้ป่วยโรคไตวาย ผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยต้องใช้ยา จ.2 ให้ส่งเบิกที่ สปสช.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้สิทธิ ( คืนสิทธิ ) ขั้น พื้นฐานด้านสาธารสุขกับบุคคลที่มี ปัญหาสถานะและสิทธิ หิรัญญา ปะดุกา กลุ่มประกันสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google