งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่ 7. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2 1. หลักการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไร 2
1.หลักการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไร 2.การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมมีอะไรบ้าง 3.ขั้นตอนแรกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคือ 4.วิธีการดำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการประมวลผล หมายถึง 5.การหาข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องหมายถึง การเก็บรวบรวม ข้อมูลการตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคารการ สร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล

3 6. วิธีการดำเนินการกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศหมายถึง 7
6. วิธีการดำเนินการกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศหมายถึง 7. การรักษาข้อมูลไว้ในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการบริหาร หมายถึง 8. การดำเนินการสรุปความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ  ให้ตรงสภาพที่เป็นจริงตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้ หมายถึง 9. เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหาร การควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน หมายถึง การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้

4 ผลการเรียนรู้ที่ 8. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
1.โปรแกรมประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้าใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ คือโปรแกรม 2.โปรแกรมจัดทำตารางงาน การคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือโปรแกรม 3.โปรแกรมฐานข้อมูล สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน คือโปรแกรม 4.โปรแกรมนำเสนอผลงาน มีแม่แบบและมีแอฟเฟ็คที่ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอมีความสวยงาม คือโปรแกรม 5.โปรแกรมที่ใช้เขียนFlow Chartเป็นโปรแกรมแปลภาษา(Interpreter)ตัวหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมคือโปรแกรม 6.ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัญลักษณ์คือโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft PowerPoint Raptor Logo

5 สไลด์ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล .pptx การนำเสนอภาพนิ่ง บีบอัดขยายไฟล์
ผลการเรียนรู้ที่ 9. ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 1. พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint เรียกว่าอะไร 2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด 3. ไฟล์งาน PowerPoint 2007 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด 4.ใน Microsoft PowerPoint รูปนี้ หมายถึง… 5. โปรแกรม WinRAR ใช้ทำหน้าที่อะไร สไลด์ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล .pptx การนำเสนอภาพนิ่ง บีบอัดขยายไฟล์

6 ข้อ 7 – 8 ใน mswlogo คำสั่งต่อไปนี้เติมลงหน้าข้อความที่มีความหมายตรงกัน
Forward (FD) คำสั่งให้เต่าโลโกเดินไปข้างหน้า คำสั่งใช้สำหรับเปลี่ยนสีปากกา คำสั่งใช้สำหรับลบภาพ คำสั่งในการสั่งทำงานซ้ำ SetPc ClearScreen Repeat

7 ผลการเรียนรู้ที่ 10. อธิบาย วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้
terminal 1……………………………หมายถึง การแสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบการทำงาน 2……………………….…..หมายถึง การแสดงจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือแสดงผลลัพธ์ 3……………………………หมายถึง การแสดงการประมวลผลคำสั่งใด ๆ 4……………….…………..หมายถึง การแสดงการตัดสินใจที่มีเงื่อนไข input/ output process decision

8 คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่ง เงื่อนไข คำสั่งที่ N
คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่ง เงื่อนไข จริง คำสั่งที่ N เท็จ แบบทำซ้ำ Repetition structure แบบลำดับ Sequential structure จริง เงื่อนไข เท็จ แบบมีทางเลือก Selection structure คำสั่ง คำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google