งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่ 7. อธิบายกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่ 7. อธิบายกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่ 7. อธิบายกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศได้

2 1.หลักการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไร 2.การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมมีอะไรบ้าง 3.ขั้นตอนแรกในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาคือ 4.วิธีการดำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่งเพื่อการประมวลผล หมายถึง 5.การหาข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผล เพื่อให้มีความ มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องหมายถึง การเก็บรวบรวม ข้อมูลการตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ อาคารการ สร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล

3 6. วิธีการดำเนินการกระทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศหมายถึง 7. การรักษาข้อมูลไว้ในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการบริหาร หมายถึง 8. การดำเนินการสรุปความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ ให้ ตรงสภาพที่เป็นจริงตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะนำข้อมูล มาใช้ หมายถึง 9. เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหาร การ ควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การ บริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน หมายถึง การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้

4 ผลการเรียนรู้ที่ 8. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 1.โปรแกรมประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ คือโปรแกรม 2.โปรแกรมจัดทำตารางงาน การคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยใน การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือโปรแกรม 3.โปรแกรมฐานข้อมูล สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์ม เก็บข้อมูล พิมพ์รายงาน คือโปรแกรม 4.โปรแกรมนำเสนอผลงาน มีแม่แบบและมีแอฟเฟ็คที่ช่วยตกแต่งให้งาน นำเสนอมีความสวยงาม คือโปรแกรม 5.โปรแกรมที่ใช้เขียนFlow Chartเป็นโปรแกรมแปลภาษา(Interpreter)ตัว หนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนโปรแกรมคือโปรแกรม 6.ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สัญลักษณ์  คือโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Raptor Microsoft Access Logo

5 ผลการเรียนรู้ที่ 9. ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศได้ 1. พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint เรียกว่าอะไร 2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมประเภทใด 3. ไฟล์งาน PowerPoint 2007 ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด 4.ใน Microsoft PowerPoint รูปนี้ หมายถึง… 5. โปรแกรม WinRAR ใช้ทำหน้าที่อะไร สไลด์ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล.pptx การนำเสนอภาพนิ่ง บีบอัดขยายไฟล์

6 ข้อ 7 – 8 ใน mswlogo คำสั่งต่อไปนี้เติมลงหน้าข้อความที่มี ความหมายตรงกัน 6..................คำสั่งให้เต่าโลโกเดินไปข้างหน้า 7..................คำสั่งใช้สำหรับเปลี่ยนสีปากกา 8..................คำสั่งใช้สำหรับลบภาพ 9..................คำสั่งในการสั่งทำงานซ้ำ Forward (FD) SetPc ClearScreen Repeat

7 ผลการเรียนรู้ที่ 10. อธิบาย วิธีการและขั้นตอน การแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศได้ 1……………………………หมายถึง การแสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบการ ทำงาน 2……………………….…..หมายถึง การแสดงจุดที่นำข้อมูลเข้าหรือแสดง ผลลัพธ์ 3……………………………หมายถึง การแสดงการประมวลผลคำสั่งใด ๆ 4……………….…………..หมายถึง การแสดงการตัดสินใจที่มีเงื่อนไข terminal input/ output process decision

8 6. 5. 7. คำสั่ ง เงื่อน ไข จริง เท็จ คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ N เงื่อน ไข คำสั่ง เท็จจริง แบบทำซ้ำ Repetition structure แบบลำดับ Sequential structure แบบมีทางเลือก Selection structure


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบหลังเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนรู้ที่ 7. อธิบายกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google