งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ตุลาคม2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ตุลาคม2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ตุลาคม2557

2

3 26 กันยายน 2557

4

5

6

7 ข้อสังเกต 1. ระบบข้อมูลแตกต่างกันทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต 2. ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานนอกสังกัด 3. ข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ถึงปัญหา จึงทำโครงการ เดิมทุกปี 4. ทำแผนตาม KPI กระทรวง มากกว่า ปัญหาของพื้นที่ 5. บริหารงบแบบตามผลงานและรายหัว ไม่ได้ทำงานเชิงรุก 6. ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 26 กันยายน 2557

8 1. ปัญหา สตรีและเด็กปฐมวัย – ANC คุณภาพ – มารดาตาย 2. ปัญหา วัยเรียน – เด็กอ้วน โครงการแก้ปัญหา ?? – ปัญหาเรื่อง IQ EQ 3. ปัญหา วัยรุ่น – การตั้งครรภ์ – อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( เขต 9 ต่ำที่สุด ) 26 กันยายน 2557

9 4. ปัญหา วัยทำงาน – การเกิดอุบัติเหตุ – NCD 5. ปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ – Self awareness Stroke alert 26 กันยายน 2557

10 1. Service Plan 2. การจัดบริการร่วม 3. บริการเฉพาะ 4. การรับรองคุณภาพ 26 กันยายน 2557

11

12 1. Service Plan 2. การจัดบริการร่วม 3. บริการเฉพาะ 4. การรับรองคุณภาพ 26 กันยายน 2557

13 1. Service Plan 2. การจัดบริการร่วม 3. บริการเฉพาะ 4. การรับรองคุณภาพ 26 กันยายน 2557

14 1. Service Plan 2. การจัดบริการร่วม 3. บริการเฉพาะ 4. การรับรองคุณภาพ 26 กันยายน 2557

15 ข้อสังเกต 1. ผลงาน STEMI SK or PCI ข้อมูลคลาดเคลื่อน ? 2. ER คุณภาพ ดี EMS คุณภาพ ควรพัฒนา 3. การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าต่ำ 4. DHS ควรพัฒนา 5. DM HT ยังทำได้ไม่ดี 26 กันยายน 2557

16 ข้อสังเกต 6. การจัดบริการร่วม ไม่ชัดเจน 7. บริการเฉพาะ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก ทำได้น้อย 8. รพ. ระดับ A S ยังแออัด 9. ระยะเวลาการรอคอย มีปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล 10. ห้อง lab คุณภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์ esp. ศสม. รพ.สต. 26 กันยายน 2557

17 1. แผนสุขภาพเขต 2. บุคลากร 3. การเงินการคลัง 4. งบประมาณ 5. การตรวจสอบภายใน 6. การสื่อสาร 7. การร้องทุกข์ 26 กันยายน 2557

18 ข้อสังเกต 1. รายละเอียดของแผน และ งบประมาณ ทำได้ไม่ดี 2. การใช้ข้อมูล เพื่อการวางแผน 3. ความแตกต่างของต้นทุนหน่วยบริการระดับเดียวกัน 4. การเบิกจ่ายงบลงทุนช้า 5. การจัดซื้อร่วม ขาดข้อมูล 6. ระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน 26 กันยายน 2557

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ตุลาคม2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google