งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Back office เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ : เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ HOSPITAL SYSTEM มุมมอง ผู้เยี่ยม สำรวจ fulltime ภก. ปรมินทร์ วี ระอนันตวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Back office เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ : เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ HOSPITAL SYSTEM มุมมอง ผู้เยี่ยม สำรวจ fulltime ภก. ปรมินทร์ วี ระอนันตวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Back office เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ : เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ HOSPITAL SYSTEM มุมมอง ผู้เยี่ยม สำรวจ fulltime ภก. ปรมินทร์ วี ระอนันตวัฒน์ S.007 ภก. ปรมินทร์ วี ระอนันตวัฒน์ S.007

2 ปัญหาที่พบ : ระบบ บริหารทรัพยากร ประสบการณ์เยี่ยม ฯ ไม่ใช้ข้อมูลในการวางแผน ไม่ใช้ข้อมูลในการวางแผน ทำแผน / บริหาร มุ่ง แก้ปัญหา... ในแต่ละปี ทำแผน / บริหาร มุ่ง แก้ปัญหา... ในแต่ละปี ไม่ประเมินภาพรวม ไม่ประเมินภาพรวม

3 เคล็ดลับ : ระบบบริหารทรัพยากร ตีโจทย์ตัวตนของ โรงพยาบาลให้ออก นำข้อมูลมาใช้ในการ วางแผน วางระบบให้สอดคล้อง

4 มุ่งทำให้เกิดกิจกรรมตาม มาตรฐาน มุ่งทำให้เกิดกิจกรรมตาม มาตรฐาน ไม่ใช้เป้าหมายและปัญหาที่มี ผลกระทบเป็นตัวตั้ง ไม่ใช้เป้าหมายและปัญหาที่มี ผลกระทบเป็นตัวตั้ง ทำแล้วบอกไม่ได้ว่าบรรลุแล้ว หรือยัง ทำแล้วบอกไม่ได้ว่าบรรลุแล้ว หรือยัง ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HUM)

5 นำเป้าหมาย และปัญหาที่ ผลกระทบ มาเป็นตัวตั้ง สำรวจ / รวบรวมปัญหาที่พบ และ วิเคราะห์สาเหตุ นำข้อมูลมากำหนดนโยบาย / แผน แก้อย่างตรงประเด็น ปรับปรุง / พัฒนาระบบที่จัดวางไว้ อย่างต่อเนื่อง - มุ่งแก้ปัญหา - มุ่งแก้ปัญหา - เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การ ดูแลผู้ป่วย / ผลงาน หน่วยงาน - เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การ ดูแลผู้ป่วย / ผลงาน หน่วยงาน เคล็ดลับ : ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HUM)

6 เป็นทีมทำแบบเบ็ดเสร็จ ไม้ได้เป็นทีมนำ มุ่งตั้งรับ คอยตามแก้ไข ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)

7 ปรับบทบาทเป็นทีมนำ รวบรวม / สรุปประเด็นปัญหาจาก แหล่งต่าง ๆ ให้เพียงพอ วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาใน ประเด็นต่าง ๆ * เกิดซ้ำ / รุนแรง / เวลา / หน่วยงาน * ทัศนคติของ จนท./ เชิงรับ หรือเชิงรุก กำหนดประเด็นมาแก้ไข / พัฒนา เชิงรุก เคล็ดลับ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) เคล็ดลับ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)

8 ปัญหาที่พบ : ระบบเครื่องมือ ขาดการมองใน ภาพรวม และ จัดการเชิงระบบ ขาดการมองใน ภาพรวม และ จัดการเชิงระบบ ทำแล้วไม่ประเมินผล ทำแล้วไม่ประเมินผล

9 เพิ่มบทบาทในการมองและ จัดการในเชิงระบบ มองภาพรวมจากข้อมูล ประวัติ ประเมินประสิทธิภาพระบบ และพัฒนาต่อเนื่อง เคล็ดลับ : ระบบเครื่องมือ

10 ปัญหาที่พบ ปัญหาที่พบ : ระบบสารสนเทศ (IM) : ระบบสารสนเทศ (IM) มุ่งทำแต่เทคโนโลยี สารสนเทศ มุ่งทำแต่เทคโนโลยี สารสนเทศ มุ่งข้อมูลสำหรับรายงาน มุ่งข้อมูลสำหรับรายงาน ไม่รู้จักลูกค้าสำคัญ ไม่รู้จักลูกค้าสำคัญ ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่แล้ว ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่แล้ว

11 ตีเป้าหมายให้แตก focus กลุ่มลูกค้าสำคัญ เน้นสร้างฐานข้อมูลที่สำคัญ บริการเชิงรุกให้ลูกค้ารู้จัก สินค้า พัฒนาระบบเชื่อมโยง สังเคราะห์ข้อมูล และ ปรับปรุงฐานข้อมูล เคล็ดลับ : เคล็ดลับ : ะ ระบบสารสนเทศ (IM) ะ ระบบสารสนเทศ (IM)

12 นำเป้าหมาย และ ปัญหามาเป็นตัวตั้ง มองภาพรวม / จัดการ เชิงระบบ เน้นเชิงรุก / ลงถึงราก หญ้า ตรงประเด็นเชื่อมโยงระบบ สรุปเคล็ดลับ : ระบบ Back office

13 บรรลุเป้าหมาย หรือไม่ เรียบง่ายหรือไม่เป็นระบบหรือไม่ เป็นงานประจำได้ หรือไม่ จะรู้ได้อย่างไรว่าทำได้ดี : ระบบที่ได้จัดวางไว้ จะรู้ได้อย่างไรว่าทำได้ดี : ระบบที่ได้จัดวางไว้

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Back office เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ : เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ HOSPITAL SYSTEM มุมมอง ผู้เยี่ยม สำรวจ fulltime ภก. ปรมินทร์ วี ระอนันตวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google