งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทั ศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ของประเทศและ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเครือข่ายบริการ สุขภาพจิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทั ศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ของประเทศและ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเครือข่ายบริการ สุขภาพจิตที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทั ศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ของประเทศและ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเครือข่ายบริการ สุขภาพจิตที่ 1 และ 2 พันธ กิจ ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการ บำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้ง ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

2 เป้าหม าย 1. ผู้ป่วยแอลกอฮอล์ได้รับการดูแลระดับชาติและไม่กลับไป ดื่มซ้ำ 2. ให้บริการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบ องค์รวมที่ได้ มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง 3. ประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการได้รับการดูแลและเข้าถึง บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ตัวชี้วัด เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต จากแอลกอฮอล์ ได้รับการบำบัดทางจิตสังคมไม่ กลับไปดื่มซ้ำภายใน 1 ปี

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ ยุทธศาส ตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบำบัดรักษาผู้ มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของ ประเทศ เป้าประสงค์ 1. เป็นต้นแบบการบริการด้านการบำบัดรักษาผู้มี ปัญหาสุขภาพจิต จากแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน 2. มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนาใน ระดับประเทศ 3. เป็นแหล่งการศึกษาและฝึกอบรมด้านการดูแล ผู้มีปัญหา สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานหรือ ผ่านการรับรองจาก สภาวิชาชีพ 4. มีฐานข้อมูลเชิงวิชาการ / เครือข่ายในด้าน ปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ 5. เป็นแหล่งการศึกษาและฝึกอบรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ ยุทธศาส ตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้มีปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรงให้มีมาตรฐาน ขั้นสูง (Supra Specialist Service) เป้าประสงค์ 1. ผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มี ปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง ได้รับการบำบัดรักษาที่มี มาตรฐานขั้นสูง ( ประสิทธิภาพ ) 2. มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การ ดูแลผู้ที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง ( คุณภาพ ) 3. มีระบบบริหารจัดการด้านยามี ประสิทธิภาพ 4. มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ ยุทธศาส ตร์ที่ 3 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายในการดำเนินงาน สุขภาพจิตและจิตเวช เป้าประสงค์ 1. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไป ได้รับการดูแลรักษาในเขตบริการสุขภาพ 2. เครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชมีการบูร ณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการ ดำเนินงานของตนเอง 3. เครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ ยุทธศาส ตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรที่มีขีดความสามารถระดับสูง ด้วยระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่ดี เป้าประสงค์ 1. ป้องกันและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 2. พัฒนาให้เกิดกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคีอื่นๆนอกภาครัฐ 3. การดำเนินงานสอดคล้องกับ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการพ. ศ และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธ. ค การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น 5. มีข้อมูลทางการเงินสำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผล การดำเนินงานและนำไปสู่ การบริหารราชการอย่างมีคุณภาพ 6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ รพ. และมีความผูกพัน กับองค์กร 7. การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 8. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้, การ สร้างงานวิจัยจากงานประจำ

7 CLT PCT ราย โรค PCT ประจำ ตึก

8 วิสัยทัศน์การพัฒนางาน สุขภาพจิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ วิสัยทัศน์การพัฒนางาน สุขภาพจิตเมื่อสิ้นแผนฯ 11

9 ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่ 1 “ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิต ” ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ 11 “ ร้อยละ 50 ของเครือข่ายเป็นเจ้าภาพและ ร่วมดูแล / ผลักดันงานสุขภาพจิต ” ทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่ 2 “ พัฒนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตในระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น ” ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนฯ กฎหมาย / นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบ ของมิติด้านสุขภาพจิต 2. ร้อยละ 50 ของแผนชุมชน / แผนสุขภาพตำบล ที่มีองค์ ประกอบด้านสุขภาพจิต

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทั ศน์ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ของประเทศและ พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเครือข่ายบริการ สุขภาพจิตที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google