งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making ) วิทยากร : อ. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล Candidate Ph.D. of Public Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making ) วิทยากร : อ. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล Candidate Ph.D. of Public Administration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making ) วิทยากร : อ. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล Candidate Ph.D. of Public Administration in Public and Private Management หลักการและเหตุผล ในการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรม บุคคลากรทุกระดับล้วนแต่ ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจตลอดเวลา อาจเรียกได้ว่าการ ตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่รอดได้ โดยเฉพาะระดับหัวหน้า งานผู้บริหารทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกคนก็ล้วนแต่มีความ กลัวการตัดสินใจอยู่เสมอ เพราะหากยิ่งมีตำแหน่งที่สูงขึ้น การ ตัดสินใจแต่ละครั้งจะตามมาด้วยความอยู่รอดหรือความเจริญรุ่งเรือง ขององค์การของตนเอง ความกลัวหรือความมั่นใจเกิดขึ้นได้เสมอจะ มากเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดเอาไว้ และ ความสำคัญของเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าสำคัญเพียงใด การแก้ปัญหาและตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษา หลักสูตรนี้จะ มุ่งเน้นการหาวิธีในการตัดสินใจบนหลักการ ( Principle ) เหตุผล ( Causality ) การมีส่วนร่วม ( Participation ) และข้อมูล ( Information ) ถ้าเราแก้ปัญหาได้ดีกว่า ตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่า เราก็ชนะได้ในทุกเรื่อง

2 1. ผู้ฝึกอบรมเกิดความรู้และเข้าใจชนิดของการจัดการกับ ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องทัศนคติของคน ( ประเภท เนื้อหลายแดด ) รวมทั้งใช้กลยุทธ์ในการจัดการปัญหา พฤติกรรมเหล่านี่ได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้หลัก Five- Phase Change Model 2. ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้บน พื้นฐานบทบาทของข้อมูล (Role of Information) 3. ผู้ฝึกอบรมรู้วิธีการบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการป้องกันข้อผิดพลาดล่วงหน้า ( มีแผนสำรอง ) ใน แก้ไขปัญหาที่เกิดและสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานการ ยอมรับของสมาชิกในองค์การ วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

3 หัวข้อการ ฝึกอบรม  ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ  บทบาทของข้อมูล (Role of Information)  ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)  สภาพแวดล้อมการตัดสินใจ  ข้อผิดพลาดพื้นฐานในการกำหนดปัญหา  วิธีการจัดการกับปัญหา  การบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making)  กรณีศึกษา +Workshop พฤษภาคม วันที่จัดอบรม 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 9:00- 16:00 น. ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel ( รัชดาภิเษก ) ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making ) วิทยากร : อ. กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล Candidate Ph.D. of Public Administration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google