งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยากร : อ.กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยากร : อ.กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making )
วิทยากร : อ.กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล Candidate Ph.D. of Public Administration in Public and Private Management หลักการและเหตุผล ในการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรม บุคคลากรทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจตลอดเวลา อาจเรียกได้ว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่รอดได้ โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานผู้บริหารทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกคนก็ล้วนแต่มีความกลัวการตัดสินใจอยู่เสมอ เพราะหากยิ่งมีตำแหน่งที่สูงขึ้น การตัดสินใจแต่ละครั้งจะตามมาด้วยความอยู่รอดหรือความเจริญรุ่งเรืองขององค์การของตนเอง ความกลัวหรือความมั่นใจเกิดขึ้นได้เสมอจะมากเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดเอาไว้ และความสำคัญของเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าสำคัญเพียงใด การแก้ปัญหาและตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษา หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการหาวิธีในการตัดสินใจบนหลักการ ( Principle ) เหตุผล ( Causality ) การมีส่วนร่วม ( Participation )และข้อมูล ( Information ) ถ้าเราแก้ปัญหาได้ดีกว่า ตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่า เราก็ชนะได้ในทุกเรื่อง

2 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
ผู้ฝึกอบรมเกิดความรู้และเข้าใจชนิดของการจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง ทัศนคติของคน ( ประเภทเนื้อหลายแดด ) รวมทั้งใช้กลยุทธ์ในการจัดการปัญหา พฤติกรรมเหล่านี่ได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้หลัก Five-Phase Change Model ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้บนพื้นฐานบทบาทของข้อมูล (Role of Information) ผู้ฝึกอบรมรู้วิธีการบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการป้องกันข้อผิดพลาด ล่วงหน้า( มีแผนสำรอง ) ในแก้ไขปัญหาที่เกิดและสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานการ ยอมรับของสมาชิกในองค์การ

3 หัวข้อการฝึกอบรม ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
บทบาทของข้อมูล (Role of Information) ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem) สภาพแวดล้อมการตัดสินใจ ข้อผิดพลาดพื้นฐานในการกำหนดปัญหา วิธีการจัดการกับปัญหา การบริหารการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making) กรณีศึกษา+Workshopพฤษภาคม วันที่จัดอบรม 26 พฤษภาคม เวลา 9:00-16:00 น. ณ โรงแรม Bangkok Cha - Da Hotel (รัชดาภิเษก) ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


ดาวน์โหลด ppt วิทยากร : อ.กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google