งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

2 แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓ รายการ ๑.๑ การส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง/ฟื้นฟู และดำเนินงานของผู้ประสานงาน พลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) (กันเงินไม่ได้) ๑.๒ การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่าน ตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ (กันเงินไม่ได้) ๑.๓ การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการติดตั้งกล้อง CCTV และก่อสร้าง ลานกีฬา / สนามกีฬา (กันเงินได้) ๒. กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือ กึ่งสมัครใจเข้ารับการอบรมบำบัดรักษา (กันเงินไม่ได้)

3 เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๓๗.๕/ว ๘๑๐ ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ เรื่องเร่งรัดการ เบิกจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด)  กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล (ตั้งด่านตรวจตราฯ) ให้ส่งเอกสารหลักฐาน - สำหรับเดือน ก.พ. – ส.ค. ๒๕๕๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕ (หมดเขตส่ง) - สำหรับเดือน ก.ย. ๒๕๕๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕

4 การเบิกจ่าย : ให้ปฏิบัติตามหนังสือ :
ให้ปฏิบัติตามหนังสือ :  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๕๒๓ ลว. ๘ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๔๐ ลว. ๒๔ ก.พ. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  ตามหนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๓๗.๕/ ว ๒๙๑ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

5 ปัญหาที่พบในการเบิกจ่าย... ต่อ
ทุกโครงการฯ ๑. ไม่เซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารที่ส่งเบิกจังหวัด ๒. หนังสือนำส่งเบิกจ่ายไม่ระบุชื่อโครงการที่เบิกให้ชัดเจน ๓. ใบเสร็จรับเงิน ไม่ระบุวันที่ / ไม่ระบุชื่อผู้จ่าย (ชื่อ อปท.) / ไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ (กรณีเติมน้ำมัน) ๒๕ ตาสับปะรด ๑. เจ้าหน้าที่ไม่รับรองจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตั้งด่านตรวจตราฯ ๑. ขาดคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแผนตรวจ ๒. ขาดใบอนุญาตให้ใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน (กรณีเบิกน้ำมัน) The end


ดาวน์โหลด ppt แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google