งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕

2 แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่ม เสี่ยง การรณรงค์ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จำนวน ๓ รายการ ๑. ๑ การส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง / ฟื้นฟู และ ดำเนินงานของผู้ประสานงาน พลังแผ่นดิน ( ๒๕ ตาสับปะรด ) ( กันเงิน ไม่ได้ ) ๑. ๒ การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจใน ระดับตำบลในการตั้งด่าน ตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ ( กันเงิน ไม่ได้ ) ๑. ๓ การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการ ติดตั้งกล้อง CCTV และก่อสร้าง ลานกีฬา / สนามกีฬา ( กันเงินได้ ) ๒. กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู โดยการนำผู้ เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจหรือ กึ่งสมัครใจเข้ารับการอบรมบำบัดรักษา ( กัน เงินไม่ได้ )

3 เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๓๗. ๕ / ว ๘๑๐ ลว. ๒๐ ส. ค. ๒๕๕๕ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรมผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ( ๒๕ ตาสับปะรด )  กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล ( ตั้งด่านตรวจตราฯ ) ให้ส่งเอกสารหลักฐาน - สำหรับเดือน ก. พ. – ส. ค. ๒๕๕๕ ภายในวัน จันทร์ที่ ๒๗ ส. ค. ๒๕๕๕ ( หมดเขตส่ง ) - สำหรับเดือน ก. ย. ๒๕๕๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ ก. ย. ๒๕๕๕

4 การเบิกจ่าย : ให้ปฏิบัติตามหนังสือ :  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐. ๓ / ว ๕๒๓ ลว. ๘ ก. พ. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐. ๓ / ว ๕๔๐ ลว. ๒๔ ก. พ. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  ตามหนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๓๗. ๕ / ว ๒๙๑ ลว. ๑๓ มี. ค. ๕๕ เรื่อง แจ้ง แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕

5 ปัญหาที่พบในการเบิกจ่าย... ต่อ ทุกโครงการฯ ๑. ไม่เซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารที่ส่งเบิกจังหวัด ๒. หนังสือนำส่งเบิกจ่ายไม่ระบุชื่อโครงการที่เบิกให้ชัดเจน ๓. ใบเสร็จรับเงิน ไม่ระบุวันที่ / ไม่ระบุชื่อผู้จ่าย ( ชื่อ อปท.) / ไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ( กรณีเติมน้ำมัน ) ๒๕ ตาสับปะรด ๑. เจ้าหน้าที่ไม่รับรองจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งด่านตรวจตราฯ ๑. ขาดคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแผนตรวจ ๒. ขาดใบอนุญาตให้ใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน...... ( กรณีเบิกน้ำมัน ) The end


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google