งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแก้ปัญหา http://it.benchama.ac.th/ebook3/page/Lesson8_1.htm

2 หลักการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับการ แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา ทางด้านการเรียน การงาน การเงิน ฯลฯ ซึ่ง แต่ละคนก็มีวิธีในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน ไป แต่ถ้านำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาศึกษา พิจารณา จะพบว่าสามารถสรุปเป็นทฤษฏีได้ นักวิชาการทางด้านการศึกษาที่ให้ความ สนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักจะ สรุปตรงกันว่า การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเป็น การเรียนรู้ในระดับสูงที่ต้องอาศัยความ สามารถ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้

3 กิจกรรมการแก้ปัญหา ตัวอย่าง บุรุษไปรษณีย์จำเป็นต้องเดินทางไปเก็บจดหมายที่ตู้ ไปรษณีย์และนำกลับมายังที่ทำการไปรษณีย์สาขาใหญ่ ให้หาว่า เส้นทางไหนใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด และเดินทางเป็น เวลากี่หน่วย จากรูป ตัวเลขที่รูปเป็นหน่วยของเวลาที่ใช้ในการ เดินทางจากตู้ไปรษณีย์หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง และ A คือ จุดเริ่มต้น และ H คือที่ทำการไปรษณีย์สาขาใหญ่ http://it.benchama.ac.th/ebook3/Image/Picture/postoffice.swf

4 กิจกรรมการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาใน ตัวอย่างนี้สามารถทำได้ หลายแบบ บางคนอาจจะคาดคะเนโดยพิจารณาจาก ที่จุดเริ่มต้นว่าเส้นทางที่จะไปที่ตู้ ไปรษณีย์ถัดไป เส้นทางไหนที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด เมื่อ ถึงจุดถัดไปก็ทำการเปรียบเทียบหาเส้นทางที่ใช้เวลา น้อยที่สุดไปเรื่อยๆ จนถึงที่ทำการไปรษณีย์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุด เพราะ การแก้ปัญหาควรจะดูเส้นทางทั้งหมด การแก้ปัญหานี้ที่ถูกต้องควรหาเวลาที่ใช้ในการ เดินทางของแต่ละเส้นทาง แล้วพิจารณาว่าเส้นทาง ไหนใช้เวลาน้อยที่สุด จากปัญหาที่กำหนดเส้นทาง ทั้งหมดที่สามารถเดินทางได้มี 5 เส้นทางและเวลาที่ ใช้ในแต่ละเส้นทางเป็นดังนี้

5 กิจกรรมการแก้ปัญหา 1. A -->B--> E--> H = 8 2. A -->B--> C--> H = 12 3. A -->C--> H = 13 4. A -->D--> F--> H = 7 5. A -->D-->F -->G-->H = 8 เส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อย ที่สุดคือเส้นทาง A-->D-->F--> H ซึ่ง ใช้เวลาในการเดินทาง 7 หน่วยเวลา

6 กระบวนการแก้ปัญหา จากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับวิธีการ เรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาพบว่ากระบวนการที่ทำ ให้ประสบผลสำเร็จในการแก้ปัญหาควรมีขั้นตอน ดังนี้

7 กระบวนการแก้ปัญหา 1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของปัญหา ในการที่จะแก้ปัญหาใดปัญหา หนึ่งได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำความ เข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำต่างๆ ในปัญหา แล้ว แยกปัญหาให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องหา (Output) แล้วมีอะไรเป็นข้อมูลที่กำหนด (Input) และมีเงื่อนไขใดบ้าง (Process) หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่าข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดให้นั้นเพียงพอที่จะหาคำ ตอบของปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถแก้ไข ปัญหาได้

8 กระบวนการแก้ปัญหา 2. การวางแผนในการแก้ปัญหา จาก การทำ ความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการ คาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้ แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ฉะนั้นในการ เริ่มต้นจึงควรจะเริ่มด้วยการถามตนเองว่า “ เคย แก้ปัญหาในทำนองเดียวกันนี้มาก่อนหรือไม่ ” ในกรณีที่มีประสบการณ์มาก่อนควรจะใช้ ประสบการณ์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา สิ่งที่ จะช่วยให้เราเลือกใช้ประสบการณ์เดิมได้ดีขึ้น คือ การมองดูสิ่งที่ต้องการหา และพยายาม เลือกปัญหาเดิมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

9 กระบวนการแก้ปัญหา เมื่อเลือกได้แล้วก็เท่ากับมีแนวทางว่าจะใช้ ความรู้ใดในการหาคำตอบหรือแก้ ปัญหา โดย พิจารณาว่าวิธีการแก้ปัญหาเดิมนั้นมีความ เหมาะสมกับปัญหาหรือไม่ หรือต้องมีการ ปรับปรุงเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ใน กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ทำนองเดียวกันมาก่อน ควรเริ่มจากการมองดู สิ่งที่ต้องการหา แล้วพยายามหาวิธีการเพื่อให้ ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ต้องการหากับ ข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อได้ความสัมพันธ์แล้วต้อง พิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นสามารถหาคำตอบ ได้ หรือไม่ ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าต้องหาข้อมูล เพิ่มเติมหรืออาจจะต้องหาความสัมพันธ์ในรูป แบบอื่นต่อไป เมื่อได้แนวทางในการแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนในการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน

10 กระบวนการแก้ปัญหา 3. การดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วาง ไว้ เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาอาจทำให้เห็น แนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้ ก็สามารถนำมา ปรับเปลี่ยนได้

11 กระบวนการแก้ปัญหา 4. การตรวจสอบ เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบว่า วิธีการแก้ปัญหาได้ผล ลัพธ์ถูกต้องหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt หลักการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google