งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนำ การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน,กรณีตัวอย่าง,สาเหตุของปัญหา,ผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนำ การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน,กรณีตัวอย่าง,สาเหตุของปัญหา,ผลกระทบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำนำ การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน,กรณีตัวอย่าง,สาเหตุของปัญหา,ผลกระทบ รวมถึงวิธีการแก้ไขอีกด้วย กลุ่มของข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาชีวิตในทางที่ถูกต้อง ดีงาม

2 สารบัญ เรื่อง หน้า สภาพปัจจุบันและปัญหา 1 สภาพปัญหา 2 กรณีตัวอย่าง 3-4
เรื่อง หน้า สภาพปัจจุบันและปัญหา สภาพปัญหา กรณีตัวอย่าง สาเหตุของปัญหา ผลกระทบ วิธีแก้ไข/ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง จัดทำโดย

3 สภาพปัจจุบันและปัญหา
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้น การพึ่งพาตนเองจึงน้อยลง กรณีนี้เราพูดถึงเด็กติดเกมซึ่งปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมกำลังระบาดหนักในชุมชนประมาณ 20% เราจะพบเห็นเด็กจำนวนมากในร้านอินเทอร์เน็ต เด็กพวกนี้เสียเวลากับการเล่นเกมในร้านอินเทอร์เน็ตทำให้ผลการเรียนรวมทั้งสุขภาพร่างกายย่ำแย่ลง พ่อแม่เด็กก็เครียดเนื่องจาก ผลการเรียนรวมถึงความก้าวร้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการเล่นเกมบางรายถึงกับขโมยของเพื่อนำเงินมาเล่นเกม

4 สภาพปัญหา เด็กใช้เวลาทั้งวันในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จนขาดเรียนหนังสือ ทำให้ผลการเรียนตกต่ำลง เงินที่ผู้ปกครองให้ไปกินข้าวก็นำไปเล่นเกมจึงไม่ได้รับประทานอาหารทำให้สุขภาพย่ำแย่ลงเมื่อเงินหมดจึงต้องไปขโมยผู้อื่นมาในที่สุด

5 กรณีตัวอย่าง สลดใจ-เด็กติดเกม ม.3 ผูกคอตายเลียนแบบ GTA มรณะ

6

7 สาเหตุของปัญหา แบ่งเวลาไม่เป็น
มีความเครียดมากจึงระบายกับเกมคอมพิวเตอร์ ถูกเพื่อนชักชวน พ่อแม่ขาดความเอาใจใส่ ไม่รู้จักควบคุมตนเอง

8 ผลกระทบ ร่างกายอ่อนแอทรุดโทรม ผลการเรียนตกต่ำ คุณภาพเด็กลดลง
ผู้ปกครองเกิดความเครียด เกิดการลักขโมยมากขึ้น เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

9 วิธีแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
อิทธิบาท 4 ขันติ มีความอดทน ข่มใจไม่ให้ตัวเองหลงไปเล่นเกมส์ มีสติ รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ มีหน้าที่เรียนหนังสือ ทิศ 6 คือรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามหน้าที่ของตนเอง และเชื่อฟังความสั่งสอนของผู้ใหญ่ กตัญญูกตเวที คือระลึกถึงคุณของพ่อแม่ และไม่ทำให้ท่านผิดหวัง

10 เอกสารอ้างอิง

11 จัดทำโดย ด.ช.จิรกร ริยะทา 2 ด.ช. ณัฐดนัย ไชยอักษร 6
ด.ช.จิรกร ริยะทา ด.ช. ณัฐดนัย ไชยอักษร 6 ด.ชง ธนากฤต นันทาทอง 10 ด.ช. พีรศิลป์ ศรีจันทร์ 14 ด.ญ. ณัฐฑิชา ขำฉา 18 ด.ญ. ปริเนตร อินต๊ะสิน 22 ด.ญ. พาณิพัค แสนขัติ 26 ด.ญ.วธูสิริ จันทร์ทักษิโณภาส 30 ด.ญ. สุมิตรา มะโนสุข 34


ดาวน์โหลด ppt คำนำ การสัมมนาปัญหาในสังคมครั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาในปัจจุบัน,กรณีตัวอย่าง,สาเหตุของปัญหา,ผลกระทบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google