งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ขั้นตอนการเขียน ปัญหาพิเศษ Akkarat Boonyapalanant 700801 : Special Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ขั้นตอนการเขียน ปัญหาพิเศษ Akkarat Boonyapalanant 700801 : Special Problem."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ขั้นตอนการเขียน ปัญหาพิเศษ Akkarat Boonyapalanant 700801 : Special Problem

2 1 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 สมมุติฐานของการวิจัย ( ถ้ามี ) 4 ขอบเขตของการวิจัย 5 คำจำกัดความในการวิจัย 6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ บทที่ 1 บทนำ

3 บทที่ 2 ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1 เนื้อหาต้องไม่เกิน 10 ปี 2 การเรียบเรียงเนื้อหาต้อง สอดคล้องและต่อเนื่องกัน 3 ไม่ควรคัดลอกเนื้อหา มาทั้งหมด 4 การอ้างอิง

4 บทที่ 3 วิธีการ ดำเนินงาน 1 ER Diagram 2 DFD UML CAI Context Diagram Sequen Diagram Story Board Level 0 Class Diagram Level 1 Use Case Diagram ระบบ DataBase Level 2

5 บทที่ 3 วิธีการ ดำเนินงาน 3 การออกแบบหน้าจอ 4 Flowchart ของระบบ 5 - การประเมิน - หัวข้อ 5 Function - ประชากรและการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง - สถิติที่ใช้ในการวิจัย - เปรียบเทียบอัลกอริทึม ระบบ DataBase

6 ปัญหาที่พบ 1 รูปแบบการตั้งค่า หน้ากระดาษ 2 พิมพ์ผิด, คำศัพท์, การ เว้นวรรค 3 ภาษาพูด, ภาษาเขียน 4 รุ่นของโปรแกรม Microsoft Word 5 การเข้าพบอาจารย์ที่ ปรึกษา 6 การเตรียมความพร้อม

7 http://suanpalm.kmutnb.ac.th/iwebform/home4b/login.asp http://library.kmutnb.ac.th/ http://www.thailis.or.th http://www.google.co.th http://www.cuil.com แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt LOGO ขั้นตอนการเขียน ปัญหาพิเศษ Akkarat Boonyapalanant 700801 : Special Problem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google