งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเขียนปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเขียนปัญหาพิเศษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเขียนปัญหาพิเศษ
Akkarat Boonyapalanant : Special Problem

2 บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทที่ 1 บทนำ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 4 ขอบเขตของการวิจัย 5 คำจำกัดความในการวิจัย 6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1 เนื้อหาต้องไม่เกิน 10 ปี 2 การเรียบเรียงเนื้อหาต้องสอดคล้องและต่อเนื่องกัน 3 ไม่ควรคัดลอกเนื้อหามาทั้งหมด 4 การอ้างอิง

4 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
ระบบ DataBase 1 ER Diagram 2 DFD UML CAI Context Diagram Sequen Diagram Story Board Level Class Diagram Level Use Case Diagram Level 2

5 บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
ระบบ DataBase 3 การออกแบบหน้าจอ 4 Flowchart ของระบบ 5 - การประเมิน หัวข้อ 5 Function - ประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย - เปรียบเทียบอัลกอริทึม

6 ปัญหาที่พบ รูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษ พิมพ์ผิด, คำศัพท์, การเว้นวรรค
1 รูปแบบการตั้งค่าหน้ากระดาษ 2 พิมพ์ผิด, คำศัพท์, การเว้นวรรค 3 ภาษาพูด, ภาษาเขียน 4 รุ่นของโปรแกรม Microsoft Word 5 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 6 การเตรียมความพร้อม

7 แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเขียนปัญหาพิเศษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google