งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา รายวิชา การโปรแกรมและการ ประยุกต์ ( ง 30222)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา รายวิชา การโปรแกรมและการ ประยุกต์ ( ง 30222)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา รายวิชา การโปรแกรมและการ ประยุกต์ ( ง 30222)

2 ปัญหาคือ อะไร

3 ปัญหา คือ สิ่งที่เรายังไม่ ทราบคำตอบ และ ยังไม่ ทราบขั้นตอนวิธีในการ แก้ปัญหา

4 ปัญหา Water 6 แกลลอน 8 แกลลอน มีถังน้ำ 2 ใบ ความจุ 6 และ 8 แกลลอน ตามลำดับ ทั้ง 2 ถังไม่มีมาตราบอก ปริมาณน้ำ ถ้าต้องการให้ถังที่จุ 8 แกลลอนมีน้ำบรรจุอยู่ 4 แกลลอน ให้หา ตัวกระทำการที่จะใช้ในการแก้ปัญหานี้

5 คิดสนุก ตัวอักษรแต่ละตัวแทนตัวเลขโดด ที่ต่างกัน จงหาว่าตัวอักษรแต่ละ ตัวแทนตัวเลขอะไรที่ทำให้มี ผลลัพธ์ดังนี้ A B C B B D C B C E A A +

6 คิดสนุก 4 2 7 2 2 8 7 2 7 1 4 4 + คำตอบ A = 4 B = 2 C= 7 D = 8 E= 1 A B C B B D C B C E A A +

7 ปัญหาปริศนาลากเส้น มีจุด 9 จุด ตามที่กําหนดดังรูป จงลากเสนตรง 4 เสน ใหผานจุด ทั้ง 9 จุดนี้ โดยไมยกปากกา ( ดินสอ )

8 ค้นหาเหรียญปลอม มีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอมโดยการชั่งด้วยตาชั่ง 2 แขนเพียง 2 ครั้ง คุณสมบัติของตาชั่ง 2 แขนคือ ตาชั่ง ชนิดนี้จะสามารถบอกน้ำหนักได้ก็ ต่อเมื่อของที่นำขึ้นชั่งทั้ง 2 แขนมี น้ำหนักเท่ากัน

9 การแก้ปัญหา โจทย์  ลองผิด ลองถูก  การใช้เหตุผลประกอบ  วิธีขจัด  การใช้ตารางแสดง ความสัมพันธ์

10 สรุปกระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของ ปัญหา (State the problem)  การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development)  การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)  การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)

11 1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของ ปัญหา (State the problem) การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและ เงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา การระบุข้อมูลออก ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณา ขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งคำตอบหรือ

12 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ของการหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 3, 7, 2, 4 และ 9 (1) การระบุข้อมูลเข้า ในที่นี้โจทย์กำหนดให้หาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ดังนั้น ข้อมูลเข้าได้แก่จำนวน 3, 7, 2, 4 และ 9 (2) การระบุข้อมูลออก จากโจทย์สิ่งที่เป็นคำตอบของปัญหา คือค่าเฉลี่ย (x) ของจำนวนทั้ง ห้า (3) การกำหนดวิธีการประมวลผล จากสิ่งที่โจทย์ต้องการ " ค่าเฉลี่ย " หมายถึง ผลรวมของจำนวนทั้ง 5 หารด้วย 5 ดังนั้น ขั้นตอนของการประมวลผลประกอบด้วย 3.1 รับค่าจำนวนทั้ง 5 จำนวน 3.2 นำจำนวนเต็มทั้ง 5 มาบวกเข้าด้วยกัน 3.3 นำผลลัพธ์จากข้อ 3.2 มาหารด้วย 5

13 2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development) ในการออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา ผู้ แก้ปัญหาควรใช้แผนภาพหรือเครื่องมือในการแสดง ขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเช่น ผัง งาน (flowchart) รหัสลำลอง (pseudo code) การ ใช้เครื่องมือช่วยออกแบบดังกล่าวนอกจากแสดง กระบวนการที่ชัดเจนแล้ว ยังช่วยให้ผู้แก้ปัญหา สามารถหาข้อผิดพลาดของวิธีการที่ใช้ได้ง่ายและ แก้ไขได้อย่างรวด

14 3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) หลังจากที่ได้ออกแบบขั้นตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้ เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ หากการแก้ปัญหาดังกล่าวใช้ คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้ โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียน โปรแกรมแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้อง ศึกษาที่เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในการดำเนินการอาจ พบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้

15 4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหา ต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ รายละเอียดของปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้า และ ข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้า ได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ใน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การ แก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

16 ปัญหาบางปัญหาไม่ สามารถแก้ได้ เชน มีเมือง ๆ หนึ่งมีชางตัดผมอยู 1 คน และเมืองนี้มี กติกาวา การตัดผมตองใช ชางตัดผมของเมืองนี้ ตัดให เทานั้นและหามตัดผมใหตัวเองปญหาเกิดขึ้น ที่ชางตัดผมคนนี้จะจัดการกับผมตัวเองไดอยางไร จะ เห็นว่าปัญหานี้ไมมีทางแกไดเลย ดังนั้น ปญหาบา งอยางก็ไมสามารถใชคอมพิวเตอรชวยแก้ปัญหาให ไดเชนเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหา รายวิชา การโปรแกรมและการ ประยุกต์ ( ง 30222)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google