งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML 1. รูปแบบพื้นฐานของ เอชทีเอ็มแอล. What is HTML? HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน Web Page ซึ่งสามารถสร้างให้แสดงผลให้อยู่ในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML 1. รูปแบบพื้นฐานของ เอชทีเอ็มแอล. What is HTML? HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน Web Page ซึ่งสามารถสร้างให้แสดงผลให้อยู่ในรูปของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML 1. รูปแบบพื้นฐานของ เอชทีเอ็มแอล

2 What is HTML? HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน Web Page ซึ่งสามารถสร้างให้แสดงผลให้อยู่ในรูปของ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และยังสามารถเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ อื่นๆในระบบ Internet เอกสาร HTML สามารถตั้งนามสกุลเป็น.htm หรือ.html

3 การสร้างเอกสาร HTML การสร้างเอกสาร HTML ประกอบไปด้วย โปรแกรม 2 ส่วน 1. Text Editor เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนภาษา HTML เพื่อ สร้าง Web Page ตัวอย่่างเช่่น Note Pad 2. Web browser เป็นโปรแกรมที่ใช้เรียกเอกสาร HTML ออกมา แสดงผลบนจอภาพ ในระบบ Internet ตัวอย่างเช่น Internet Explorer

4 การเขียนภาษา HTML การเขียนภาษา HTML ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของคำสั่ง เขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย เรียกว่า Tag เช่น 2. ส่วนของข้อความที่ต้องการ

5 การเขียนภาษา HTML ( ต่่อ ) Tag มี 2 แบบ 1. Tag เดี่ยว Tag ที่มีคำสั่งเดียว สามารถใช้ งานคำสั่งได้ ณ ตำแหน่งที่ เราระบุ เช่น 2. Tag คู่ Tag ที่มี 2 ส่วน คือ Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิดมีรูปแบบเหมือน Tag เปิด แต่มี เครื่องหมาย / นำหน้า ข้อความที่ต้องการแสดง เช่น … ข้อความที่ต้องการ...

6 โครงสร้างภาษา HTML ในการเขียนภาษา HTML 1 หน้า จะต้องประกอบไป ด้วยคำสั่งหลักอยู่ 4 คำสั่ง 1. … เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่บอก จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ของเอกสาร HTML 2. … เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนดส่วน หัวเรื่อง 3. … เป็นคำสั่งที่กำหนดข้อความที่ ต้องการ แสดงผล บนแถบชื่อเรื่อง 4. … เป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่กำหนด ข้อความและรูปแบบ คำสั่งใดๆ ที่ต้องการปรับแต่งเอกสารบนส่วนของจอภาพ และจะแสดงผล บนจอภาพเมื่อถูกเรียกใช้จาก Web Browser

7 รูปแบบมาตรฐานในการเขียนเว็บ เพจ

8 คำาสั่งที่ใช้ในการกำหนด เอกสาร การกำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag หรือ ) รูปแบบ ข้อความหัวเรื่อง โดยที่ n เป็นหมายเลขกำหนดระดับของหัว เรื่อง มีค่าตั้งแต  1 ถึง 6 … หัวเรื่องมีขนาดใหญ่ที่สุด … หัวเรื่องมีขนาดปกติ … หัวเรื่องมีขนาดเล็กที่สุด

9 การกำหนดหัวเรื่อง ( ต่อ ) ALIGN การกำหนดตำแหน่งการจัดวางหัว เรื่อง – left กำหนดการจัดวางชิดซ้ายของบรรทัด ( ค่า ปกติ ) – center กำหนดการจัดวางกึ่งกลางของบรรทัด – right กำาหนดการจัดวางชิดขวาของบรรทัด

10 การขีดเส้นแนวนอน (Horizontal line)


SIZE เป็นการกำหนดความหนาให้กับเส้น มี หน่วยเป็นพิกเซล WIDTH เป็นการกำหนดความยาวให้กับเส้น สามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ พิกเซล ถ้าไม่ระบุตัวเลขใดๆ จะได้ความยาวเต็ม จอภาพ

11 การขีดเส้นแนวนอน (Horizontal line) ( ต่่อ ) ALIGN การกำหนดตำแหน่งการจัดวางของเส้น left กำหนดการจัดวางชิดซ้ายของบรรทัด center กำหนดการจัดวางกึ่งกลางของบรรทัด right กำาหนดการจัดวางชิดขวาของบรรทัด COLOR สีของเส้น สามารถกำหนดสีมาตรฐาน และสีจากรหัสเลข ฐาน 16 เช่น สีดำ สีมาตรฐานคือ BLACK สีจากเลขฐาน 16 คือ #000000 NOSHADE เป็นการกำหนดแสดงเส้นทึบไม่มี การแรเงาของเส้น

12 คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่่ (Break) คำสั่ง เป็นการกำหนดจุดขึ้นบรรทัด ใหม่ รูปแบบ : ข้อความ

13 คำสั่งควบคุมการแสดงผลข้อความ (No Break) คำสั่งนี้ควบคุมการแสดงผลข้อความใน web browser เป็นบรรทัดเดียวโดยไม่มีการตัด ข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งข้อความจะ ยาวเกินหน้าต่างของ web browser ผู้ใช้ สามารถใช้ Scroll Bar ในการเรียกดูข้้อความ ที่ยาวเกินจากหน้าต่างได้้ รูปแบบ : ข้อความ

14 การกำหนดย่อหน้า (Paragraph) ข้อความ ALIGN การกำหนดตำแหน่งการจัดวางย่อหน้า – left กำหนดการจัดวางชิดซ้ายของบรรทัด – center กำหนดการจัดวางกึ่งกลางของบรรทัด – right กำหนดการจัดวางชิดขวาของบรรทัด

15 การจัดวางข้อ ความกึ่งกลาง บรรทัด คำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัด วางไม่ว่าเป็นข้อความ รูปภาพ ตาราง และ อื่นๆ ให้อยู่กึ่งกลางขอจอภาพ – รูปแบบ ข้อความ

16 การจัดรูปแบบเอกสารตามทีผู้ใช้ กำหนด คำสั่งนี้ใช้ในการกำหนดการแสดงข้อความ และ ช่องว่างในเอกสารโดยที่บราวเซอร์จะ แสดงผลตามตำแหน่งที่เราจัดวางไว้ที่ เอกสารต้นฉบับ (Source Document) รูปแบบ ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt HTML 1. รูปแบบพื้นฐานของ เอชทีเอ็มแอล. What is HTML? HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน Web Page ซึ่งสามารถสร้างให้แสดงผลให้อยู่ในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google