งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบบจะแสดง หน้าจอดังรูปด้านล่าง เมนู.. บันทึกการ ให้บริการหญิงหลัง คลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบบจะแสดง หน้าจอดังรูปด้านล่าง เมนู.. บันทึกการ ให้บริการหญิงหลัง คลอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบบจะแสดง หน้าจอดังรูปด้านล่าง เมนู.. บันทึกการ ให้บริการหญิงหลัง คลอด

3 2. ระบุวันที่มารับบริการ โดยคลิกเลือก ที่ปฏิทินของระบบ ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกวันที่มารับบริการล่วงหน้า หมายถึง วันที่มารับบริการมากกว่าวันปัจจุบัน แต่สามารถบันทึก ข้อมูลย้อนหลังได้ เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

4 3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ ถูกต้อง และกดปุ่ม ระบบจะแสดง ชื่อ – สกุล / วัน เดือน ปีเกิด / เพศ / สิทธิ ( หลัก ) และสิทธิ ( ย่อย ) ดังรูป ตัวอย่างด้านล่าง เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

5 4.กรอกข้อมูล HN 5.กรอกข้อมูล AN (ถ้ามี) 6.ระบุประเภทผู้ป่วย ว่าเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน 7.เลือกระยะเวลาให้บริการฯ โดยแพทย์แผนไทยติดต่อกัน 4 หรือ 5 ครั้ง 8.ระบุครรภ์ปัจจุบันของผู้เข้ารับบริการ ที่เข้ารับบริการในครั้งนั้น ๆ 9.ระบุวิธีการคลอดว่าเป็นการคลอดปกติ หรือ ผ่าตัดคลอด 10.ระบุวันที่คลอดโดยเลือกจากปฏิทินของระบบ 11.กรอกข้อมูลสถานที่คลอด (ถ้ามี) เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด 4 หรือ 5 ครั้ง

6 12. ระบุผู้ให้บริการ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการคนดังกล่าวในทุก ๆ กิจกรรมหลักในครั้งแรกที่เลือก แต่ทั้งนี้ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการในแต่ละกิจกรรม เองได้ เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

7 13. กรอกเวลาในการให้บริการ ในทุกกิจกรรมหลัก 14. กรอกข้อมูลกิจกรรม การนั่งถ่าน ( ถ้ามี ) เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

8 15. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน บันทึก และจากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแงเตือนเพื่อให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

9 16. กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

10 – กรณีเข้ารับบริการในครั้งอื่นๆของครรภ์เดิม กรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้เข้ารับบริการให้อัตโนมัติ ยกเว้นข้อมูล HN /AN ประเภทผู้ป่วย และแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้ารับบริการมาแล้ว รับบริการมาแล้ว 1 ครั้ง เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

11 – กรณีเข้ารับบริการในครรภ์ใหม่หลังจากที่เข้ารับบริการครบในครรภ์แรก กรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

12 การแก้ไข ข้อมูลบริการ เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบุวันที่มารับบริการ ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการให้บริการที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวให้อัตโนมัติ เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

13 การแก้ไข ข้อมูลบริการ คลิก ไอคอน เพื่อแก้ไขข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาแสดงที่หน้าจอทั้งหมด เมนู.. การให้บริการหญิง หลังคลอด

14 เมนู... รายงานการให้บริการ แพทย์แผนไทย

15 รายงานการให้บริการ แพทย์แผนไทย

16 เมนู... รายงานการให้บริการ หญิงหลังคลอด

17

18 แบบสอบถามหญิงหลังคลอด

19 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

20 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน 1

21 2

22 3 เลือกปีงบประมาณ การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน

23 4

24 5 Download ตารางการจัดสรรเงิน Download ตารางการจัดสรรเงิน

25 แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ การใช้โปรแกรม IT Helpdesk โทรศัพท์ : 0 2141 4200 E-Mail: ithelpdesk@nhso.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบบจะแสดง หน้าจอดังรูปด้านล่าง เมนู.. บันทึกการ ให้บริการหญิงหลัง คลอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google