งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู...บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู...บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนู...บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด

2 เมนู..บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด
1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปด้านล่าง

3 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
2. ระบุวันที่มารับบริการ โดยคลิกเลือกที่ปฏิทินของระบบ ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกวันที่มารับบริการล่วงหน้า หมายถึง วันที่มารับบริการมากกว่าวันปัจจุบัน แต่สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้

4 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกดปุ่ม ระบบจะแสดง ชื่อ – สกุล / วัน เดือน ปีเกิด / เพศ / สิทธิ (หลัก) และสิทธิ (ย่อย) ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

5 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
กรอกข้อมูล HN กรอกข้อมูล AN (ถ้ามี) ระบุประเภทผู้ป่วย ว่าเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน เลือกระยะเวลาให้บริการฯ โดยแพทย์แผนไทยติดต่อกัน 4 หรือ 5 ครั้ง ระบุครรภ์ปัจจุบันของผู้เข้ารับบริการ ที่เข้ารับบริการในครั้งนั้น ๆ ระบุวิธีการคลอดว่าเป็นการคลอดปกติ หรือ ผ่าตัดคลอด ระบุวันที่คลอดโดยเลือกจากปฏิทินของระบบ กรอกข้อมูลสถานที่คลอด (ถ้ามี) 4 หรือ 5 ครั้ง

6 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
12. ระบุผู้ให้บริการ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการคนดังกล่าวในทุก ๆ กิจกรรมหลักในครั้งแรกที่เลือก แต่ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการในแต่ละกิจกรรมเองได้

7 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
13. กรอกเวลาในการให้บริการ ในทุกกิจกรรมหลัก 14. กรอกข้อมูลกิจกรรม การนั่งถ่าน (ถ้ามี)

8 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
15. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก และจากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแงเตือนเพื่อให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง

9 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
16. กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง

10 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด รับบริการมาแล้ว 1 ครั้ง
– กรณีเข้ารับบริการในครั้งอื่นๆของครรภ์เดิม รับบริการมาแล้ว 1 ครั้ง กรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้เข้ารับบริการให้อัตโนมัติ ยกเว้นข้อมูล HN /AN ประเภทผู้ป่วย และแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้ารับบริการมาแล้ว

11 เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
– กรณีเข้ารับบริการในครรภ์ใหม่หลังจากที่เข้ารับบริการครบในครรภ์แรก กรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน

12 การแก้ไขข้อมูลบริการ
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด การแก้ไขข้อมูลบริการ เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหลังคลอด” ระบุวันที่มารับบริการ ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติการให้บริการที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวให้อัตโนมัติ

13 การแก้ไขข้อมูลบริการ
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด การแก้ไขข้อมูลบริการ คลิกไอคอน เพื่อแก้ไขข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาแสดงที่หน้าจอทั้งหมด

14 เมนู...รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย

15 รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย

16 เมนู...รายงานการให้บริการหญิงหลังคลอด

17 เมนู...รายงานการให้บริการหญิงหลังคลอด

18 แบบสอบถามหญิงหลังคลอด

19 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

20 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
1

21 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
2

22 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
3 เลือกปีงบประมาณ

23 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
4

24 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
5 Download ตารางการจัดสรรเงิน

25 แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ การใช้โปรแกรม
IT Helpdesk โทรศัพท์ :


ดาวน์โหลด ppt เมนู...บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google