งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Output of C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Output of C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Output of C

2 การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพในภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน printf (อยู่ใน stdio.h) รูปแบบ printf (“format”, argument1, argument2, …); format : รูปแบบการแสดงผลที่ถูกระบุเพื่อกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อความที่ต้องการแสดงผลโดยตรง format ของการพิมพ์ข้อมูล (อักษรที่มีเครื่องหมาย % นำหน้า) Introduction to C

3 Ex. printf(“Hello World”); printf(“%d got score %d .\n”, ID, mark);
argument : ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นค่าคงที่ ตัวแปร หรือนิพจน์ที่ต้องการจะพิมพ์ค่า ซึ่งจะพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในส่วน format Ex. printf(“Hello World”); printf(“%d got score %d .\n”, ID, mark); printf(“The value of PI is %f\n”, pi); printf(“Dang is %d years old , and Dum is %d years old too.\n”,age,age); printf(“This computer cost %c%d”,‘$’, cost); Introduction to C

4 การกำหนด format ใน printf
ซึ่งต้องกำหนดให้ถูกกับชนิดของตัวแปรด้วย int, unsigned int - กำหนด format เป็น %d, %o, %x long - กำหนด format เป็น %ld, %lo, %lx, float, double - กำหนด format เป็น %f, %e char – กำหนด format เป็น %c Introduction to C

5 การกำหนด format ใน printf
ให้ทดลองพิมพ์โปรแกรมดังนี้ void main() { int i = 16; long l = 16; float f = ; char c = ‘a’; printf(“%d\t %o\t %x\n” , i , i , i ); printf(“%ld\t %lo\t %lx\n” , l , l , l ); printf(“%f\t %e\n” , f , f); printf(“%c\n” , c ); } Introduction to C

6 การกำหนด format ใน printf
%d : พิมพ์ int ด้วยตัวเลขฐานสิบ %o : พิมพ์ int ด้วยตัวเลขฐานแปด %x : พิมพ์ int ด้วยตัวเลขฐานสิบหก %ld , %lo , %lx : พิมพ์ long (รูปแบบตามหลังเหมือน int) %f : พิมพ์ float, double แบบจุดทศนิยม (หกตำแหน่ง) %e : พิมพ์ float, double แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23e+23 %c : พิมพ์ char %s : พิมพ์ข้อความ เช่น “Hello” Introduction to C

7 คำสั่งเพิ่มเติมของการจัดรูปแบบการแสดงผล
ใช้ร่วมกับ format ต่างๆ ที่นิยมใช้บ่อย คือ เครื่องหมาย + ใช้ร่วมกับการแสดงผลข้อมูลที่เป็นตัวเลข พิมพ์เครื่องหมายบวกหน้าข้อมูลถ้าข้อมูลมีค่าเป็นบวก Ex. float w=15.2 , x=-13.3; printf (“w=%f x=%f\n” , w , x); printf (“w=%+f x=%+f\n” , w , x); Re. w= x= w= x= Introduction to C

8 ใช้กำหนดจำนวนช่องที่ใช้ในการแสดงผล
ตัวเลข ใช้กำหนดจำนวนช่องที่ใช้ในการแสดงผล ถ้าจำนวนข้อมูลมีน้อยกว่าช่อง จะแสดงผลโดยจัดชิดด้านขวา ถ้าจำนวนข้อมูลมีมากกว่าช่อง จะแสดงผลโดยไม่สนใจจำนวนช่อง Ex. float w=15.2 ; printf (“%f|%5f|%9f|%10f|%12f|”,w,w,w,w,w); Re | | | | | Introduction to C

9 จุดทศนิยมตามด้วยตัวเลข (.Number)
นิยมใช้ตามหลังคำสั่งตัวเลข Ex. float w= ; printf (“%f|%.f|%.2f|%7.2f|”,w,w,w,w); Re |32|32.58| | Introduction to C

10 ให้พิมพ์ข้อมูลชิดขอบซ้ายของฟิลด์ (ปกติข้อมูลจะชิดขวา)
เครื่องหมาย - ให้พิมพ์ข้อมูลชิดขอบซ้ายของฟิลด์ (ปกติข้อมูลจะชิดขวา) มักใช้ร่วมกับคำสั่งจัดรูปแบบแสดงผลแบบอื่นๆ Ex. float w= ; printf (“%f|%8.f|%+8.2f|\n”,w,w,w); printf (“%f|%-8.f|%-+8.2f|\n”,w,w,w); Re | | | | | | Introduction to C

11 การรับข้อมูล การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดในภาษาซีส่วนใหญ่จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน scanf ซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่บรรจุอยู่ใน header file ที่ชื่อ stdio.h เช่นเดียวกับฟังก์ชัน printf รูปแบบ scanf (“format”, argument1, argument2, …); format : รูปแบบของข้อมูล (argument) ที่ใช้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา Introduction to C

12 ตัวแปรต้องเป็นชนิดเดียวกับที่กำหนดไว้ใน format
argument : ตำแหน่ง (Address) ของตัวแปรที่ใช้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา สามารถระบุตำแหน่งของตัวแปรได้โดยการเพิ่มเครื่องหมาย & ไว้หน้าตัวแปรนั้น ตัวแปรต้องเป็นชนิดเดียวกับที่กำหนดไว้ใน format Example int day , month ,year; char ch; scanf (“%d , %d , %d , %c ”, &day , &month , &year, &ch); Introduction to C

13 Ex2_3.c #include <stdio.h> #include <conio.h> void main()
{ clrscr(); int integer1, integer2, sum; printf( "Enter first integer : " ); scanf( "%d", &integer1 ); printf( "Enter second integer : " ); scanf( "%d", &integer2 ); sum = integer1 + integer2; printf( "Sum is %d\n", sum ); } Introduction to C

14 Ex2_3.c จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค จากนั้นแสดงข้อมูล และคะแนนรวม Introduction to C

15 การบ้าน ในการแปลงค่าอุณหภูมิระหว่าง องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ สามารถหาได้จากสูตรว่า C = ( 5 / 9 ) * ( F – 32 ) เมื่อ C คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส F คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลอุณหภูมิจากผู้ใช้ โดยมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ แล้วแปลงเป็นองศาเซลเซียส และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางหน้าจอ Introduction to C


ดาวน์โหลด ppt Output of C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google