งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Output of C. Introduction to C 2 การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพใน ภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน printf ( อยู่ใน stdio.h) รูปแบบ printf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Output of C. Introduction to C 2 การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพใน ภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน printf ( อยู่ใน stdio.h) รูปแบบ printf."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Output of C

2 Introduction to C 2 การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพใน ภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน printf ( อยู่ใน stdio.h) รูปแบบ printf (“format”, argument1, argument2, …); format : รูปแบบการแสดงผลที่ถูก ระบุเพื่อกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ที่ ต้องการ ซึ่งจะประกอบด้วย  ข้อความที่ต้องการแสดงผลโดยตรง  format ของการพิมพ์ข้อมูล ( อักษร ที่มีเครื่องหมาย % นำหน้า )

3 Introduction to C 3 argument : ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นค่าคงที่ ตัวแปร หรือนิพจน์ที่ต้องการจะพิมพ์ ค่า ซึ่งจะพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ในส่วน format Ex.printf(“Hello World”); printf(“%d got score %d.\n”, ID, mark); printf(“The value of PI is %f\n”, pi); printf(“Dang is %d years old, and Dum is %d years old too.\n”,age,age); printf(“This computer cost %c%d”,‘$’, cost);

4 Introduction to C 4 การกำหนด format ใน printf โดยปกติ เราจะใช้ format ในการ กำหนดลักษณะการแสดงผลของตัว แปร หรือนิพจน์ต่างๆ ซึ่งต้องกำหนดให้ถูกกับชนิดของตัว แปรด้วย  int, unsigned int - กำหนด format เป็น %d, %o, %x  long - กำหนด format เป็น %ld, %lo, %lx,  float, double - กำหนด format เป็น %f, %e  char – กำหนด format เป็น %c

5 Introduction to C 5 การกำหนด format ใน printf ให้ทดลองพิมพ์โปรแกรมดังนี้ void main() { int i = 16; long l = 16; float f = 12.345; char c = ‘a’; printf(“%d\t %o\t %x\n”, i, i, i ); printf(“%ld\t %lo\t %lx\n”, l, l, l ); printf(“%f\t %e\n”, f, f); printf(“%c\n”, c ); }

6 Introduction to C 6 การกำหนด format ใน printf %d: พิมพ์ int ด้วยตัว เลขฐานสิบ %o: พิมพ์ int ด้วยตัวเลข ฐานแปด %x: พิมพ์ int ด้วยตัว เลขฐานสิบหก %ld, %lo, %lx : พิมพ์ long ( รูปแบบ ตามหลังเหมือน int) %f : พิมพ์ float, double แบบจุดทศนิยม ( หก ตำแหน่ง ) %e : พิมพ์ float, double แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.23e+23 %c: พิมพ์ char %s: พิมพ์ข้อความ เช่น “Hello”

7 Introduction to C 7 คำสั่งเพิ่มเติมของการจัดรูปแบบ การแสดงผล ใช้ร่วมกับ format ต่างๆ ที่นิยมใช้ บ่อย คือ  เครื่องหมาย + ใช้ร่วมกับการแสดงผลข้อมูลที่ เป็นตัวเลข พิมพ์เครื่องหมายบวกหน้าข้อมูล ถ้าข้อมูลมีค่าเป็นบวก Ex.float w=15.2, x=-13.3; printf (“w=%f x=%f\n”, w, x); printf (“w=%+f x=%+f\n”, w, x); Re.w=15.200000 x=-13.300000 w=+15.200000 x=-13.300000

8 Introduction to C 8  ตัวเลข ใช้กำหนดจำนวนช่องที่ใช้ในการ แสดงผล ถ้าจำนวนข้อมูลมีน้อยกว่าช่อง จะ แสดงผลโดยจัดชิดด้านขวา ถ้าจำนวนข้อมูลมีมากกว่าช่อง จะ แสดงผลโดยไม่สนใจจำนวนช่อง Ex.float w=15.2 ; printf (“%f|%5f|%9f|%10f|%12f|”,w,w,w,w,w); Re.15.200000|15.200000|15.200000| 15.200000| 15.200000|

9 Introduction to C 9  จุดทศนิยมตามด้วยตัวเลข (.Number) ใช้กำหนดจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมที่จะแสดงผลโดยจะแสดง ตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็นจำนวน ตำแหน่งเท่ากับ Number นิยมใช้ตามหลังคำสั่งตัวเลข Ex.float w=32.5762 ; printf (“%f|%.f|%.2f|%7.2f|”,w,w,w,w); Re.32.576200|32|32.58| 32.58|

10 Introduction to C 10  เครื่องหมาย - ให้พิมพ์ข้อมูลชิดขอบซ้ายของ ฟิลด์ ( ปกติข้อมูลจะชิดขวา ) มักใช้ร่วมกับคำสั่งจัดรูปแบบ แสดงผลแบบอื่นๆ Ex.float w=32.5762 ; printf (“%f|%8.f|%+8.2f|\n”,w,w,w); printf (“%f|%-8.f|%- +8.2f|\n”,w,w,w); Re.32.576200| 32| +32.58| 32.576200|32 |+32.58 |

11 Introduction to C 11 การรับข้อมูล การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดในภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งานฟังก์ชัน scanf ซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ บรรจุอยู่ใน header file ที่ชื่อ stdio.h เช่นเดียวกับฟังก์ชัน printf รูปแบบ scanf (“format”, argument1, argument2, …); format : รูปแบบของข้อมูล (argument) ที่ใช้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ ป้อนเข้ามา

12 Introduction to C 12 argument : ตำแหน่ง (Address) ของ ตัวแปรที่ใช้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา สามารถระบุตำแหน่งของตัวแปรได้ โดยการเพิ่มเครื่องหมาย & ไว้หน้าตัว แปรนั้น ตัวแปรต้องเป็นชนิดเดียวกับที่กำหนด ไว้ใน format Example int day, month,year; char ch; scanf (“%d, %d, %d, %c ”, &day, &month, &year, &ch);

13 Introduction to C 13 Ex2_ 3.c #include void main() { clrscr(); int integer1, integer2, sum; printf( "Enter first integer : " ); scanf( "%d", &integer1 ); printf( "Enter second integer : " ); scanf( "%d", &integer2 ); sum = integer1 + integer2; printf( "Sum is %d\n", sum ); }

14 Introduction to C 14 Ex2_3.c จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ คะแนนเก็บ คะแนนกลาง ภาค คะแนนสอบปลายภาค จากนั้น แสดงข้อมูล และคะแนนรวม

15 Introduction to C 15 การบ้าน ในการแปลงค่าอุณหภูมิระหว่าง องศา เซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์ สามารถหาได้จากสูตรว่า C = ( 5 / 9 ) * ( F – 32 ) เมื่อ C คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส F คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศา ฟาเรนไฮต์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล อุณหภูมิจากผู้ใช้ โดยมีหน่วยเป็น องศาฟาเรนไฮต์ แล้วแปลงเป็นองศา เซลเซียส และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออก ทางหน้าจอ


ดาวน์โหลด ppt Output of C. Introduction to C 2 การแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพใน ภาษาซี ส่วนใหญ่จะเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน printf ( อยู่ใน stdio.h) รูปแบบ printf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google