งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจ เงิน รายงานการเงินที่หัวหน้า หน่วยงานคลัง จัดทำ เสนอปลัด อปท. เพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น การรายงาน ข้อมูลทางด้าน การเงินการคลัง รายงาน สถานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจ เงิน รายงานการเงินที่หัวหน้า หน่วยงานคลัง จัดทำ เสนอปลัด อปท. เพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น การรายงาน ข้อมูลทางด้าน การเงินการคลัง รายงาน สถานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจ เงิน รายงานการเงินที่หัวหน้า หน่วยงานคลัง จัดทำ เสนอปลัด อปท. เพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น การรายงาน ข้อมูลทางด้าน การเงินการคลัง รายงาน สถานะ การเงิน ประจำวัน ประจำ วัน งบแสดง รายรับ รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเ ดือน ประจำไตรมาส และประจำปี งบแสดงฐานะ การเงิน และ งบประกอบ ส่งงบแสดงฐานะ การเงินประจำปีให้ สตง. ภายใน 90 วัน นับจาก วันสิ้นปีงบประมาณ ส่งสำเนางบแสดงการ รับ - จ่าย และงบ ทดลองประจำเดือน และงบแสดงฐานะ การเงิน และงบ ประกอบประจำปีให้ ผวจ. สำหรับ อบต. ให้นายอำเภอ ประกาศงบแสดงฐานะ การเงิน และงบ ประกอบ ณ อปท. ให้ ประชาชนทราบใน เวลาอันสมควร

2 ข้อ 103 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลและ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยภายในสิบ ห้าวันนับจากวันที่ได้รับคำยืนยันจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งผลการวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจากวันที่ ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย

3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงิน รายรับ ขอคืนภายในปีงบประมาณ จัดทำฎีกาเงินนอกงบประมาณ - ลด ยอดเงินในทะเบียนรายรับ เดบิท บัญชีรายรับ XXX เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร XXX 36

4 ขอเงินคืนภายหลังปีงบประมาณ - ตรวจสอบ และขออนุมัติสภา ท้องถิ่นเพื่อจ่ายจาก เงินสะสม - จัดทำฎีกาเงินนอกงบประมาณ เดบิท บัญชีเงินสะสม XXX เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร XXX 37

5 การจำหน่ายหนี้สูญ อปท. จำหน่ายหนี้สูญค้างชำระเกิน 10 ปีได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น หลักการจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี - เร่งรัดติดตาม ( ลูกหนี้กลายเป็นบุคคล ล้มละลาย ) - ตายหรือสาบสูญ - ผู้บริหารเห็นชอบ - สภาท้องถิ่นอนุมัติ 38

6 ข้อหารือ : เทศบาลได้นำพื้นที่ตลาด ที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล เปิดให้ประชาชน ขายสินค้า มีสัญญาเช่า 3 ปี ปรากฏว่ามีผู้เช่า ค้าง ชำระค่าเช่า เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญา เช่ากับผู้ค้างชำระทุกราย ข้อหารือ : เทศบาลได้นำพื้นที่ตลาด ที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล เปิดให้ประชาชน ขายสินค้า มีสัญญาเช่า 3 ปี ปรากฏว่ามีผู้เช่า ค้าง ชำระค่าเช่า เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญา เช่ากับผู้ค้างชำระทุกราย แต่กลุ่มผู้เช่าได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อ เทศบาล เทศบาลจะขอ ดำเนินการ ดังนี้ - ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ค้างชำระค่าเช่า ได้ หรือไม่ - สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่ ตามระเบียบฯ ข้อ 97 กำหนดกรณีที่มิอาจ เก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 10 ปีขึ้น ไป ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งและได้เร่งรัดติดตาม แล้ว / ลูกหนี้ตาย / สาบสูญฯ ให้จำหน่ายได้ โดย ความเห็นชอบจากผู้บริหารฯและขออนุมัติสภา ท้องถิ่น

7 ความเห็น : ความเห็น : 1. เทศบาลมีสิทธิที่จะทำการตกลงกับผู้ เช่าตามประมวล กม. แพ่งและพาณิชย์ โดย ไม่ทำให้เทศบาลเสียประโยชน์ เช่น ทำการ ตกลงผ่อนชำระ เนื่องจากค่าเช่าดังกล่าวเกิดจา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลที่ผู้ เช่าได้ทำสัญญาเช่าตามระเบียบ มท. ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ. ศ. 2543 ข้อ 15 เมื่อ ผู้เช่าผิดสัญญา เช่า เทศบาลจึงมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่า ที่กำหนด ไว้ได้ 2. เทศบาลไม่สามารถจำหน่ายหนี้สูญ ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้ สูญฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 97


ดาวน์โหลด ppt การตรวจ เงิน รายงานการเงินที่หัวหน้า หน่วยงานคลัง จัดทำ เสนอปลัด อปท. เพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น การรายงาน ข้อมูลทางด้าน การเงินการคลัง รายงาน สถานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google