งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงเจตนา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์. ความหมายของการแสดงเจตนา – การแสดงเจตนาด้วยลาย ลักษณ์อักษร - การแสดงเจตนาด้วยวาจา - การแสดงเจตนาด้วย อากัปกิริยาท่าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงเจตนา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์. ความหมายของการแสดงเจตนา – การแสดงเจตนาด้วยลาย ลักษณ์อักษร - การแสดงเจตนาด้วยวาจา - การแสดงเจตนาด้วย อากัปกิริยาท่าทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงเจตนา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

2 ความหมายของการแสดงเจตนา – การแสดงเจตนาด้วยลาย ลักษณ์อักษร - การแสดงเจตนาด้วยวาจา - การแสดงเจตนาด้วย อากัปกิริยาท่าทาง - การแสดงเจตนาด้วย อาณัติสัญญาณ - การแสดงเจตนาด้วยรหัส ฯลฯ ฯลฯ

3 การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง - เข้าใจโดยทันที ชัดแจ้ง ไม่ต้อง ตีความหรือแปลความ

4 การแสดงเจตนาโดยปริยาย - ต้องมีการตีความหรือแปลความ

5 การแสดงเจตนาด้วยการนิ่ง โดยหลัก ไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา ยกเว้น – กฎหมาย / จารีตประเพณี / ข้อ สัญญา / แนวปฏิบัติต่อกัน

6 การแสดงเจตนามีผลตาม กฎหมายเมื่อใด 4 ทฤษฎี 1. Theory of Expression เห็นว่า การแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อได้ แสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏ เห็นว่า การแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อได้ แสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏ

7 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมาย เมื่อใด 2. Theory of Dispatch 2. Theory of Dispatch เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อ นอกจากแสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏ แล้ว เจตนานั้นจะต้องถูกส่งไปยังผู้รับซึ่ง การแสดงเจตนาด้วย เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อ นอกจากแสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏ แล้ว เจตนานั้นจะต้องถูกส่งไปยังผู้รับซึ่ง การแสดงเจตนาด้วย

8 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมาย เมื่อใด 3. Theory of Reception เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตาม กฎหมายต่อเมื่อผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา ได้รับซึ่งการแสดงเจตนาเสียก่อน เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตาม กฎหมายต่อเมื่อผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา ได้รับซึ่งการแสดงเจตนาเสียก่อน

9 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมาย เมื่อใด 4. Theory of Perception เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตาม กฎหมายต่อเมื่อ ผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา จะต้องได้ทราบหรือเข้าใจซึ่งการแสดง เจตนานั้นเสียก่อน การแสดงเจตนานั้น ๆ จึงจะมีผลตามกฎหมาย เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตาม กฎหมายต่อเมื่อ ผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา จะต้องได้ทราบหรือเข้าใจซึ่งการแสดง เจตนานั้นเสียก่อน การแสดงเจตนานั้น ๆ จึงจะมีผลตามกฎหมาย

10 นักศึกษาวิเคราะห์ว่า แนวคิดหรือ ทฤษฎีใด เหมาะสมที่สุด ???

11 สรุป แต่ละแนวคิด ก็เหมาะสมสำหรับ การแสดงเจตนาแต่ละลักษณะ

12 ลักษณะของการแสดงเจตนา 4 ลักษณะ 1. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะ หน้า 2. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่ เฉพาะหน้า ( อยู่ห่างโดยระยะทาง ) 3. การแสดงเจตนาโดยที่ไม่ต้องมีผู้รับซึ่ง การแสดงเจตนา 4. การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อน ความสามารถ

13 1. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่ง อยู่เฉพาะหน้า ความหมายของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่ง อยู่เฉพาะหน้า - สื่อสารเข้าใจกันได้ในทันที

14 มาตรา 168 - ทฤษฎีที่ 4 “ การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่ง อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการ แสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่ง แสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดย ทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสาร อย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อ ถึงกันได้ทำนองเดียวกัน ”

15 2. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่ง มิได้อยู่เฉพาะหน้า ( อยู่ห่างโดยระยะทาง ) ความหมายของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่ง มิได้อยู่เฉพาะหน้า - ไม่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ในทันที

16 มาตรา 169 – ทฤษฎีที่ 3 “ การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่ง มิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลา ที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดง เจตนา... แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการ แสดงเจตนานั้นก่อนหรือพร้อมกันกับที่การ แสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อม ไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดง เจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ”

17 ความหมายของคำว่า “ ไปถึง ” ผู้รับการแสดงเจตนา

18 นักศึกษามีความเห็นอย่างไร ทฤษฎีที่ 3 หรือทฤษฎีที่ 4 กฎหมายใช้คำว่า “ ให้ถือว่า ”

19 การบอกถอนการแสดงเจตนาที่ กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะ หน้า ( ม. 169) 1.1. 2.2.

20 ความเสื่อมเสียของการแสดงเจตนา ( ม. 169 วรรคสอง ) “ การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้ว ย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดง เจตนานั้น ผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ”

21 ตาย ไร้ความสามรถ เสมือนไร้ความสามารถ

22 3. การแสดงเจตนาโดยที่ไม่ต้องมีผู้รับ ซึ่งการแสดงเจตนา

23 4. การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อน ความสามารถ โดยทั่วไป บุคคลผู้หย่อนความสามารถ มี ผู้เยาว์คนไร้ความสามารถบุคคลวิกลจริตคนเสมือนไร้ความสามารถ

24 โมฆีย ะ บุคคลหย่อนความ สารถ

25 การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อน ความสามารถ ในกรณีนี้หมายถึง ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คน เสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีนี้หมายถึง ผู้หย่อนความสามารถเป็นผู้รับ การแสดงเจตนา

26 ผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ คน เสมือนไร้ ความสามารถ

27 การตีความการแสดงเจตนา เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และยากมากเรื่องหนึ่ง ของนักกฎหมาย

28 ถ้าชัดเจน เข้าใจตรงกัน – ก็ไม่มีความ จำเป็นต้องตีความ

29 การแสดงเจตนา “ ข้าวเย็นหมดแล้ว ” “ ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย ”

30 การตีความ  ยกตัวอย่าง การตีความ ?

31 การแสดงเจตนา - การกระพริบไฟหน้ารถ


ดาวน์โหลด ppt การแสดงเจตนา ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์. ความหมายของการแสดงเจตนา – การแสดงเจตนาด้วยลาย ลักษณ์อักษร - การแสดงเจตนาด้วยวาจา - การแสดงเจตนาด้วย อากัปกิริยาท่าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google