งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบการลา ) ----------------------------------------------- นำเสนอโดย นาย สุรเกียรติ รัตนรอด (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบการลา ) ----------------------------------------------- นำเสนอโดย นาย สุรเกียรติ รัตนรอด ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบการลา ) ----------------------------------------------- นำเสนอโดย นาย สุรเกียรติ รัตนรอด ( นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 คัดเลือกกระบวนการของศูนย์จาก ทั้งหมด 10 กระบวนการ 1. กระบวนการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการด้าน ICT 2. กระบวนการพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่าย 3. กระบวนการพัฒนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 4. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5. กระบวนการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ (E-office) 6. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 7. กระบวนการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 8. กระบวนสนับสนุนงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ กระทรวง 9. กระบวนการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ สป. 10. กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT

3 ระบบ e-office

4 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้

5 ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ ข้อ 12. การแก้ไขปัญหาการใช้งาน ระบบลา - ระบบการลาเป็นระบบที่มี ผลกระทบต่อ บุคลากรทุกคน ในองค์กร - การลาเป็นระบบที่ผู้ใช้งาน สอบถามปัญหา มากกว่า ระบบงานอื่นๆ

6 ศึกษารวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง - เอกสารความต้องการของ ผู้ใช้งาน - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลา ของข้าราชการ พ. ศ. 2555 - เอกสารแจ้งขอปรับปรุง ระบบวันลา

7

8 เชิญวิทยากร / ผู้มีประสบการณ์ มาให้ ความรู้ในการแก้ไขระบบการลา

9 จัดประชุมปรึกษาหารือ (Cop) เพื่อประมวลและกลั่นกรอง ความรู้

10 นำองค์ความรู้ที่ได้กลั่นกรองแล้ว มาจัดทำเป็นเอกสาร

11 นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของระบบการลา

12

13 e-office ระบบต่างๆ ถ้าสนใจ อบรม แจ้งความประสงค์ ส่งหนังสือ เชิญอบรมได้ที่ ----------------------------------- ------------------ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1273 หรือ โทร 02- 628-5643 ----------------------------------- -------------------


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( ระบบการลา ) ----------------------------------------------- นำเสนอโดย นาย สุรเกียรติ รัตนรอด (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google