งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการลา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการลา) นำเสนอโดย นาย สุรเกียรติ รัตนรอด (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 คัดเลือกกระบวนการของศูนย์จากทั้งหมด 10 กระบวนการ 1
คัดเลือกกระบวนการของศูนย์จากทั้งหมด 10 กระบวนการ 1. กระบวนการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการด้าน ICT 2. กระบวนการพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่าย 3. กระบวนการพัฒนาสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 4. กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5. กระบวนการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิคส์ (E-office) 6. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT 7. กระบวนการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 8. กระบวนสนับสนุนงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง 9. กระบวนการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ สป. 10. กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT

3 ระบบ e-office

4 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้

5 ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ ข้อ12. การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบลา
ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ ข้อ12.การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบลา - ระบบการลาเป็นระบบที่มีผลกระทบต่อ บุคลากรทุกคนในองค์กร - การลาเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสอบถามปัญหา มากกว่าระบบงานอื่นๆ

6 ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง. - เอกสารความต้องการของผู้ใช้งาน
ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง - เอกสารความต้องการของผู้ใช้งาน - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลา ของข้าราชการ พ.ศ เอกสารแจ้งขอปรับปรุงระบบวันลา

7

8 เชิญวิทยากร / ผู้มีประสบการณ์ มาให้ความรู้ในการแก้ไขระบบการลา

9 จัดประชุมปรึกษาหารือ (Cop) เพื่อประมวลและกลั่นกรองความรู้

10 นำองค์ความรู้ที่ได้กลั่นกรองแล้วมาจัดทำเป็นเอกสาร

11 นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของระบบการลา

12

13 e-office ระบบต่างๆ ถ้าสนใจอบรม แจ้งความประสงค์ ส่งหนังสือเชิญอบรมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1273 หรือ โทร


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนา ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google