งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การออกแบบ ส่วนแสดงผล (Output Design). จุดประสงค์ 1. เข้าใจวัตถุประสงค์การ ออกแบบการแสดงผล 2. สามารถออกแบบส่วนแสดงผล ให้เหมาะสมกับระบบงาน 3. สามารถเลือกอุปกรณ์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การออกแบบ ส่วนแสดงผล (Output Design). จุดประสงค์ 1. เข้าใจวัตถุประสงค์การ ออกแบบการแสดงผล 2. สามารถออกแบบส่วนแสดงผล ให้เหมาะสมกับระบบงาน 3. สามารถเลือกอุปกรณ์ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การออกแบบ ส่วนแสดงผล (Output Design)

2 จุดประสงค์ 1. เข้าใจวัตถุประสงค์การ ออกแบบการแสดงผล 2. สามารถออกแบบส่วนแสดงผล ให้เหมาะสมกับระบบงาน 3. สามารถเลือกอุปกรณ์ในการ แสดงผลให้เหมาะสมกับ งบประมาณ และสิ่งแวดล้อม ของระบบ 4. สามารถออกแบบการแสดงผล บนจอภาพ เครื่องพิมพ์ ให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ในการ ออกแบบได้

3 วัตถุประสงค์ในการออกแบบ Output (Output Design Objectives) Design Output to serve the intended purpose — ออกแบบให้ output ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ ใช้งาน Design Output to fit the user — ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของ user Deliver the appropriate quantity of output — คำนึงถึงปริมาณข้อมูลที่แสดงใน output Make sure that the output is where it is needed — คำนึงถึงการกระจาย output ไปยังที่ต่าง ๆ ได้ ทั่วถึง Provide the output on time — ออกแบบ output ให้ทันกับความต้องการและ ทันเวลาในการนำไปใช้งาน Choose the right output method — เลือกวิธีการนำเสนอ output ให้เหมาะสม

4 ชนิดของ Output Internal Output : Output ที่ใช้ ภายในองค์กร output ที่ได้จาก ระบบสารสนเทศนั้นจะถูกส่งออก ไปนอกหน่วยงาน การออกแบบ ต้องสวยงาม พิถีพิถัน มีคุณภาพดี เช่น ใบเสร็จรับเงิน เช็ค รายงาย ประจำปี โฆษณา เป็นต้น External Output : Output ที่ ส่งออกภายนอกองค์กร เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น —Turnaround output : Output ที่ส่งออกภายนอกองค์กร และมี บางส่วนที่ส่งกลับมายังองค์กร เช่น ใบฝากถอนเงิน ใบส่งสินค้า เป็นต้น

5 Output Technology 1.Printed output พิมพ์ออกมา —Tabular output presents information in columns. —Zoned output places text and numbers into designated “areas” 2.Screen output แสดงผลทางหน้าจอ —Graphic output is the use of pictorial charts to convey information in ways that demonstrate trends and relationships that cannot be easily seen in tabular formats. 3.Audio 4.CD-ROM 5.Electronic Output

6 การเลือกใช้อุปกรณ์ในการแสดงผล (Choosing Output Technology) ข้อพิจารณาในการเลือกอุปกรณ์ในการ แสดงผล — ใครเป็นผู้ใช้ — จำนวนผู้ใช้มากน้อยเพียงใด —Output ถูกใช้งานที่ไหน — วัตถุประสงค์ของ Output คืออะไร — ความเร็วที่ต้องการได้ Output — ความถี่ในการใช้ Output — ระยะเวลาที่ต้องการจัดเก็บ Output นาน เพียงใด — การผลิต Output ภายใต้กฎ ข้อบังคับอะไร หรือไม่ — งบประมาณในการจัดหา Technology และ การบำรุงรักษา — สิ่งแวดล้อมในการใช้ Output เป็นอย่างไร

7 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยง ความหมายของข้อมูลผิดไป 1. การเรียงลำดับ ตามตัวอักษร ตามวันเดือนปี ตามค่าของข้อมูล เช่น ต่ำสุด มาก ที่สุด เป็นต้น เช่นการแสดงรายชื่อ Supplier ตาม ตัวอักษร โดยไม่ได้แสดงราคาขายของสินค้า ผู้ใช้ อาจ เข้าใจว่าเรียงตามราคาขายต่ำสุดก็ได้ ดังนั้นควร แสดงค่าของข้อมูลที่ใช้ในการเรียงลำดับ ด้วย

8 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยง ความหมายของข้อมูลผิดไป 2. การกำหนด limit ในการแสดง ข้อมูล เช่น ต้องการแสดงเฉพาะที่ ลูกหนี้ที่มียอดหนี้มากกว่า 200,000,000 ซึ่งอาจไม่มี สารสนเทศถูกแสดงออกมาเลยก็ ได้ การตั้ง limit ต่ำเกินไป -> สารสนเทศ ถูกแสดงออกมามากเกินไป การตั้ง limit สูงเกินไป -> สารสนเทศ ถูกแสดงออกมาน้อย หรือไม่มีเลย

9 การจัดรูปแบบสารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยง ความหมายของข้อมูลผิดไป 3. การใช้ graphic ในการ แสดงผล เช่น การวาด กราฟโดยกำหนด scale ละเอียดเกินไป ทำให้ สารสนเทศที่ได้ดูมากเกิน จริง หรือการใช้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทน ข้อมูลอาจดูแล้วไม่สื่อถึง ความมาก หรือน้อยของ ข้อมูล

10 8a. 8b. Graphical Scaling Bias

11 ข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงความโน้ม เอียงในการแสดงสารสนเทศ 1. หาแหล่งที่มาของความโน้ม เอียงของสารสนเทศ 2. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบเข้า มามีส่วนร่วมกับการออกแบบ เพราะผู้ใช้ระบบรู้จัก ธรรมชาติของข้อมูลมากกว่า 3. ระบบต้องมีความยืดหยุ่น พอสมควร เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถปรับแก้ ให้ สารสนเทศเป็นไปตามความ ต้องการได้

12 การจัดรูปแบบรายงาน 1. หัวรายงาน (Heading) 2. รายละเอียด (Details) 3. ผลสรุป (Summary) 4. หมายเหตุ (Remark)

13 หัวรายงาน (Heading) ประกอบด้วย ชื่อรายงานเพื่อสื่อ ความหมายของข้อมูลใน รายงาน เลขกำกับหน้า ชื่อบริษัทหรือหน่วยงาน วันเวลาที่พิมพ์รายงาน

14 ตัวอย่าง หัวรายงาน ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ชื่อรายงาน วันที่พิมพ์รายงาน เลขหน้า 1/2

15 รายละเอียด (Details) ใช้แสดงรายละเอียดของข้อมูล ต่อเนื่องกันไป อาจมีการ กำหนดเงื่อนไขการการพิมพ์ และการควบคุมข้อมูล (Control break) เงื่อนไขการพิมพ์ เช่น ตั้งแต่ วันที่ 1, มกราคม 2549 ถึง 30 มิถุนายน 2549 Control break การรวบรวม ข้อมูลตามกลุ่มของข้อมูล เช่น รายงานแสดงยอดขายแบ่งตาม ประเภทสินค้า เป็นต้น

16 Summary

17 ผลสรุป (Summary) ส่วนของการสรุปข้อมูลใน รายงาน เช่น สรุปยอดขาย รวมทั้งสิ้น

18 หมายเหตุ (Remark) รายงานบางประเภท จำเป็นต้องมีรายละเอียด หรือคำแนะนำเพื่อให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจความหมาย เช่น บอกความหมายของตัวย่อ เป็นต้น

19 ประเภทของรายงาน (Report) —Detailed reports present information with little or no filtering. —Summary reports categorize information for managers who do not want to wade through details. –Increasingly presented inn graphical formats using charts. —Exception reports filter detailed information before presenting it.

20 การนำเสนอข้อมูลในรายงาน ตาราง (Tabular Format) กราฟ (Graph Format) ไอคอน (Using Icon)

21 TableTable

22 GraphGraph

23 External Document

24 Turnaround Document


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การออกแบบ ส่วนแสดงผล (Output Design). จุดประสงค์ 1. เข้าใจวัตถุประสงค์การ ออกแบบการแสดงผล 2. สามารถออกแบบส่วนแสดงผล ให้เหมาะสมกับระบบงาน 3. สามารถเลือกอุปกรณ์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google