งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรม ภาษาซี รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรม ภาษาซี รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรม ภาษาซี รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 Free Powerpoint Templates Page 2 1.) ส่วนหัวของ โปรแกรม 2.) ฟังชันก์ หลัก ส่วน คำอธิบาย โปรแกรม 3.) รายละเอียด โปรแกรม #include int main() { int x,z; int y=10; x=20; z=x+y; /*Equation*/ printf("******************\n"); printf("Program C Language\n"); printf("******************\n%d",z); }

3 Free Powerpoint Templates Page 3 คอมเมนต์ในภาษาซี มี 2 แบบ คือ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้ เครื่องหมาย // เช่น // ข้อความ คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้ เครื่องหมาย /* และ */ เช่น /* ข้อความ */

4 Free Powerpoint Templates Page 4 การใช้งานโปรแกรม DevC++

5 Free Powerpoint Templates Page 5 คำสั่ง printf() เป็นคำสั่งพื้นฐานในการ แสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทาง หน้าจอไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม int ทศนิยม float ข้อความ string หรืออักขระ นอกจากนี้ คำสั่งยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยเรา สามารถกำหนดหรือจัดรูปแบบการ แสดงผลให้มีระเบียบหรือเหมาะสม ตามความต้องการได้อีกด้วย

6 Free Powerpoint Templates Page 6 รูปแบบคำสั่ง printf() printf("format",var iable); printf(" ข้อความ รหัสรูปแบบ รหัสควบคุม ", ตัว แปร, นิพจน์, ฟังก์ชั่น, ค่าคงที่ ); printf(“ ข้อความ ");

7 Free Powerpoint Templates Page 7 อักขระ ควบคุม การแสดงผล ความหมาย \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร ) \r กำหนดให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ ต้นบรรทัด \f เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ \b ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว

8 Free Powerpoint Templates Page 8 #include int main() { printf(“My name is malee\n”); printf(“I am 12 years old”); } ข้อควา ม รหัสควบคุม ขึ้นบรรทัด ใหม่

9 Free Powerpoint Templates Page 9 ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมให้นักเรียน ศึกษาโครงสร้างของโปรแกรม ภาษาซี 1: #include 2:int main() 3:{ 4: printf("My name is Sara\n"); 5:} 6: My name is Sara ผลลัพธ์ของ โปรแกรม

10 Free Powerpoint Templates Page 10 รหัสรูปแบบ การนำไปใช้งาน %c สำหรับการแสดงผลอักขระ 1 ตัว (char) %s สำหรับการแสดงผลข้อความ มากกว่า 1 ตัว (string) %d สำหรับการแสดงผลตัวเลข จำนวนเต็ม (int) %f สำหรับการแสดงผลตัวเลข ทศนิยม (float)

11 Free Powerpoint Templates Page 11 คำสั่งรับข้อมูลจาก คีย์บอร์ด scanf คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการรับ ข้อมูลจากคีบอร์ด รูปแบบคำสั่ง scanf( ) scanf("format",& variable); scanf(" รหัสรูปแบบ ",& ตัว แปรที่ใช้เก็บข้อมูล ); %d %f %c %s

12 Free Powerpoint Templates Page 12 ตัวอย่างการใช้งาน ต้องการรับตัวเลขจำนวนเต็ม scanf(“%d”,&age); ต้องการรับตัวเลขทศนิยม scanf(“%f”,&gpa); ต้องการรับข้อความ scanf(“%s”,name); ต้องการรับอักขระ 1 ตัว scanf(“%c”,&gender);

13 Free Powerpoint Templates Page 13


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรม ภาษาซี รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google