งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ครูผู้สอน นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ Free Powerpoint Templates หน่วยที่ 4 โครงสร้างโปรแกรม โดย น.ส.บุษณีมาศ นิสาธรณ์

2 #include<stdio.h> int main() { int x,z; int y=10; x=20;
1.) ส่วนหัวของโปรแกรม #include<stdio.h> int main() { int x,z; int y=10; x=20; z=x+y; /*Equation*/ printf("******************\n"); printf("Program C Language\n"); printf("******************\n%d",z); } 2.) ฟังชันก์หลัก 3.) รายละเอียดโปรแกรม ส่วนคำอธิบายโปรแกรม

3 คอมเมนต์ในภาษาซี มี 2 แบบ คือ /*ข้อความ*/
มี 2 แบบ คือ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้เครื่องหมาย // เช่น //ข้อความ คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้เครื่องหมาย /* และ */ เช่น /*ข้อความ*/

4 การใช้งานโปรแกรม DevC++

5 คำสั่ง printf()           เป็นคำสั่งพื้นฐานในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม int ทศนิยม float ข้อความ string  หรืออักขระ  นอกจากนี้คำสั่งยังมีความยืดหยุ่นสูง  โดยเราสามารถกำหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีระเบียบหรือเหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย 

6 รูปแบบคำสั่ง printf()
printf("format",variable); printf("ข้อความ รหัสรูปแบบ รหัสควบคุม",ตัวแปร,นิพจน์,ฟังก์ชั่น,ค่าคงที่);

7 อักขระควบคุมการแสดงผล
ความหมาย \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร) \r กำหนดให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ต้นบรรทัด \f เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ \b ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว

8 รหัสควบคุมขึ้นบรรทัดใหม่
ข้อความ #include<stdio.h> int main() { printf(“My name is malee\n”); printf(“I am 12 years old”); } รหัสควบคุมขึ้นบรรทัดใหม่

9 ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 1: #include <stdio.h> 2: int main() 3: { 4: printf("My name is Sara\n"); 5: } 6: ผลลัพธ์ของโปรแกรม My name is Sara

10 รหัสรูปแบบ %c %s %d %f รหัสรูปแบบ การนำไปใช้งาน
สำหรับการแสดงผลอักขระ 1 ตัว (char) %s สำหรับการแสดงผลข้อความมากกว่า 1 ตัว (string) %d สำหรับการแสดงผลตัวเลขจำนวนเต็ม (int) %f สำหรับการแสดงผลตัวเลขทศนิยม (float)

11 คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
scanf คือ ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการรับข้อมูลจากคีบอร์ด รูปแบบคำสั่ง scanf( ) scanf("format",&variable); scanf("รหัสรูปแบบ",&ตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล); %d %f %c %s

12 ตัวอย่างการใช้งาน ต้องการรับตัวเลขจำนวนเต็ม scanf(“%d”,&age); ต้องการรับตัวเลขทศนิยม scanf(“%f”,&gpa); ต้องการรับข้อความ scanf(“%s”,name); ต้องการรับอักขระ 1 ตัว scanf(“%c”,&gender);

13 THE END


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google