งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DHS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DHS

2 สาระสำคั ญ 1. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 2. ปัญหาอุปสรรค 3. เป้าหมายและกระบวนการ ดำเนินงานในปี 2558

3 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

4 จังหวัดอำเภอจำนวน แห่ง อุบลราชธา นี เขื่องใน เดชอุดม วารินชำ ราบ เมือง ( รพ 50 พรรษา ) 4 ศรีสะเกษไพรบึง กันทรารมย์ โนน คูน 3 ยโสธรคำเขื่อนแก้ว กุดชุม 2 อำนาจเจริ ญ ปทุมราชวงศา 1 มุกดาหารเมือง คำชะอี 2 รวม 12 อำเภอนำร่อง 12 แห่ง

5 ผลงานเด่น “รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ” อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ ประเด็น วัยรุ่น วัยเรียน ปีงบประมาณ 2557 ( เวที... ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อบูรณา การงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน ประจำปี 2557 ของกรมสุขภาพจิต วันที่ 7 - 8 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ )

6 ปัญหาอุปสรรค บุคลากรยังมีความเข้าใจ เรื่องการบูรณา การงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับ อำเภอน้อย การดำเนินงานที่ยังแยกส่วนระหว่างงาน สุขภาพจิตกับ DHS การทำงานเป็นทีมยังไม่มีความต่อเนื่อง ข้อจำกัดเรื่องทักษะการนำเครื่องมือ ประเมินสุขภาพจิตมาใช้บุคลากร ( ไม่เคย ได้ผ่านการเรียนรู้ และฝึกทักษะ ) คู่มือแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตใน DHS ไม่เพียงพอ

7 เป้าหมายและกระบวนการ ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558 “ ร้อยละ 50 ของอำเภอแต่ละจังหวัด มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ ”

8 กิจกรรมระเวลาดำเนินการ 1. คัดเลือกพื้นที่ อุบลราชธานี 13 อำเภอ ศรีสะเกษ 12 อำเภอ ยโสธร 5 อำเภอ มุกดาหาร 4 อำเภอ อำนาจเจริญ 4 อำเภอ ต. ค.- พ. ย. 57 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ / เครือข่ายในพื้นที่ TOP Model ( ครู ก ) 9-14 พ. ย. 57 จ. นครนายก 3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย TOP Model ( ครูข ) ธ. ค.57 4. ประชุมบูรณาการแผนสุขภาพจิตสู่แผนการดาเนินงานใน ระบบสุขภาพระดับอาเภอ ธ. ค.- ม. ค 57 5. เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โดยศูนย์สุขภาพจิต ( ทุก จังหวัด ) ครั้งที่ 1 ( ธ. ค.57) ครั้งที่ 2 ( พ. ค.58) 6. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานโดยผู้บริหารจากกรม สุขภาพจิต ( อาจมีการสุ่มเยี่ยมบางพื้นที่ ) ครั้งที่ 1 ( ม. ค.58) ครั้งที่ 2 ( พ. ค.58) 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตสุขภาพพ. ค. 58 8. เวทีพัฒนาและเชิดชูการดำเนินงานระดับประเทศ ( ตัวแทน ระดับเขตสุขภาพ ) มิ. ย 58

9 ขั้นตอนการบูรณาการประเด็น สุขภาพจิต สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นฐานคิดสำคัญ ชุมชนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา และกำหนดปัญหาร่วมกัน ประเมินสถาณการณ์ สุขภาพในพื้นที่ ศูนย์สุขภาพจิตช่วยสนับสนุนให้เครือข่ายในพื้นที่ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกายและจิต ประเด็นสุขภาพจิตต้องสอดคล้องกับประเด็นสุขภาพ สำคัญในพื้นที่ วิเคราะห์ประเด็น สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอมีส่วนร่วมในการ ออกแบบแผนกิจกรรม กิจกรรมด้านสุขภาพจิตจะถูกบูรณาการเข้าไปอยู่ใน แผนสุขภาพระดับอำเภอ ไม่จัดทำแผนแยก ต่างหาก จัดทำแผน สุขภาพจิตที่บูรณา การเข้ากับแผน สุขภาพระดับอำเภอ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมตามแผน ศุนย์สุขภาพจิตสนับสนุนองค์ความรู้และร่วม ดำเนินงานตามที่พื้นที่ต้องการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผน ภาคีเครือข่ายร่วมกันประเมินผล จากการสำรวจ ข้อมูลและการสังเกต ศูนย์สุขภาพจิตกำกับติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการ ดำเนินงาน

10

11 ขอบคุ ณคะ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตใน ระบบสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google