งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ. ย ณ รร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ. ย ณ รร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ DISTRICT MENTAL HEALTH SYSTEM : DHS
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ.ย ณ รร.บ้านสวนคุณตา

2 สาระสำคัญ 1. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 3. เป้าหมายและกระบวนการดำเนินงานในปี 2558

3 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

4 อำเภอนำร่อง 12 แห่ง จังหวัด อำเภอ จำนวนแห่ง รวม 12 อุบลราชธานี
อำเภอนำร่อง 12 แห่ง จังหวัด อำเภอ จำนวนแห่ง อุบลราชธานี เขื่องใน เดชอุดม วารินชำราบ เมือง (รพ 50 พรรษา) 4 ศรีสะเกษ ไพรบึง กันทรารมย์ โนนคูน 3 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว กุดชุม 2 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 1 มุกดาหาร เมือง คำชะอี รวม 12

5 ผลงานเด่น “รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ”
ผลงานเด่น “รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ” อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอประเด็น วัยรุ่น วัยเรียน ปีงบประมาณ 2557 (เวที ... ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ชุมชน ประจำปี ของกรมสุขภาพจิต วันที่ กรกฏาคม ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ)

6 ปัญหาอุปสรรค บุคลากรยังมีความเข้าใจ เรื่องการบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอน้อย การดำเนินงานที่ยังแยกส่วนระหว่างงานสุขภาพจิตกับ DHS การทำงานเป็นทีมยังไม่มีความต่อเนื่อง ข้อจำกัดเรื่องทักษะการนำเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตมาใช้บุคลากร(ไม่เคยได้ผ่านการเรียนรู้ และฝึกทักษะ) คู่มือแนวทางการดาเนินงานสุขภาพจิตใน DHS ไม่เพียงพอ

7 เป้าหมายและกระบวนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558
เป้าหมายและกระบวนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2558 “ร้อยละ 50 ของอำเภอแต่ละจังหวัด มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพระดับอำเภอ”

8 กิจกรรม ระเวลาดำเนินการ
1.คัดเลือกพื้นที่ อุบลราชธานี อำเภอ ศรีสะเกษ อำเภอ ยโสธร อำเภอ มุกดาหาร อำเภอ อำนาจเจริญ อำเภอ ต.ค.-พ.ย. 57 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์/เครือข่ายในพื้นที่ TOP Model (ครู ก) 9-14 พ.ย. 57 จ. นครนายก 3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย TOP Model (ครูข) ธ.ค.57 4. ประชุมบูรณาการแผนสุขภาพจิตสู่แผนการดาเนินงานในระบบสุขภาพระดับอาเภอ ธ.ค.-ม.ค 57 5. เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โดยศูนย์สุขภาพจิต (ทุกจังหวัด) ครั้งที่ 1 (ธ.ค.57) ครั้งที่ 2 (พ.ค.58) 6. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานโดยผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิต (อาจมีการสุ่มเยี่ยมบางพื้นที่) ครั้งที่ 1 (ม.ค.58) 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตสุขภาพ พ.ค. 58 8. เวทีพัฒนาและเชิดชูการดำเนินงานระดับประเทศ (ตัวแทนระดับเขตสุขภาพ) มิ.ย 58 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ.ย ณ รร.บ้านสวนคุณตา

9 ขั้นตอนการบูรณาการประเด็นสุขภาพจิต สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นฐานคิดสำคัญ ชุมชนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา และกำหนดปัญหาร่วมกัน ประเมินสถาณการณ์สุขภาพในพื้นที่ ศูนย์สุขภาพจิตช่วยสนับสนุนให้เครือข่ายในพื้นที่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกายและจิต ประเด็นสุขภาพจิตต้องสอดคล้องกับประเด็นสุขภาพสำคัญในพื้นที่ วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอมีส่วนร่วมในการออกแบบแผนกิจกรรม กิจกรรมด้านสุขภาพจิตจะถูกบูรณาการเข้าไปอยู่ในแผนสุขภาพระดับอำเภอ ไม่จัดทำแผนแยกต่างหาก จัดทำแผนสุขภาพจิตที่บูรณาการเข้ากับแผนสุขภาพระดับอำเภอ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ศุนย์สุขภาพจิตสนับสนุนองค์ความรู้และร่วมดำเนินงานตามที่พื้นที่ต้องการ ดำเนินกิจกรรมตามแผน ภาคีเครือข่ายร่วมกันประเมินผล จากการสำรวจข้อมูลและการสังเกต ศูนย์สุขภาพจิตกำกับติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

10 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี 2558 วันที่ 27-28 พ
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ.ย ณ รร.บ้านสวนคุณตา

11 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ เขตฯ10 ประจำปี วันที่ พ. ย ณ รร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google