งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ

2 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

3 ข้อสังเกตสภาพอากาศ แปรปรวน ๑. การล่าช้าของอากาศหนาวในปีนี้ ๒. แนวโน้มฤดูหนาวในปีนี้ ( ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ) ๓. สรุป

4 การล่าช้าของอากาศหนาว ในปีนี้ ข้อสังเกตการล่าช้าของอากาศหนาว – อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค – การกระจายของฝนเชิงพื้นที่

5 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค 141516171819202122 N19. 2 18. 6 17. 0 18. 0 18. 6 18. 9 20. 2 19. 5 18. 5 NE18. 8 17. 6 17. 7 20. 0 19. 8 20. 6 20. 5 20. 6 C21. 6 21. 2 19. 4 20. 7 21. 5 22. 5 22. 7 21. 6 141516171819202122 N19. 0 20. 0 19. 8 21. 0 21. 4 20. 8 19. 8 19. 4 NE21. 5 22. 2 21. 5 22. 0 21. 4 20. 3 19. 7 20. 9 C22. 7 22. 5 21. 7 22. 5 21. 6 22. 0 22. 9 22. 0 ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

6 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 232425262728293031 N18. 0 20. 9 20. 3 20. 0 17. 5 19. 9 21. 0 19. 8 NE20. 4 21. 1 21. 6 21. 7 21. 4 22. 0 21. 6 21. 0 21. 3 C22. 4 22. 7 21. 8 22. 3 22. 4 22. 0 22. 7 232425262728293031 N19. 4 18. 0 17. 3 18. 5 17. 0 19. 8 20. 2 19. 4 NE20. 0 19. 7 20. 0 16. 0 17. 0 19. 6 20. 5 C22. 4 22. 0 21. 9 21. 2 19. 5 19. 8 21. 8 21. 1 21. 2

7 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ( ต่อ ) 123456789 N20. 0 20. 8 20. 6 18. 4 20. 1 20. 9 20. 7 21. 0 20. 0 NE21. 6 20. 7 19. 9 20. 2 21. 9 21. 6 21. 9 20. 5 C22. 1 22. 2 22. 7 22. 0 22. 2 22. 0 22. 5 22. 0 123456789 N19. 2 17. 4 17. 2 16. 7 14. 5 15. 5 16. 7 17. 2 18. 3 NE20. 9 19. 5 17. 1 16. 4 15. 2 17. 2 20. 2 20. 5 19. 5 C22. 1 20. 7 20. 3 18. 6 18. 7 20. 2 21. 2 22. 3 22. 1 ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

8 อุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ( ต่อ ) 101112131415161718 N18. 5 18. 4 17. 6 18. 0 19. 5 20. 2 18. 5 19. 5 NE19. 5 21. 2 21. 9 20. 0 18. 8 19. 2 18. 5 17. 6 C21. 0 21. 2 22. 0 23. 0 22. 5 20. 3 21. 5 101112131415161718 N20. 0 19. 2 18. 6 18. 2 18. 6 18. 0 16. 9 17. 5 18. 1 NE21. 0 20. 3 20. 6 20. 9 19. 0 17. 3 18. 5 18. 2 17. 9 C22. 2 21. 6 21. 5 21. 3 21. 8 19. 0 20. 4 20. 2 20. 5 ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางอุณหภูมิต่ำสุดรายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

9 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ 141516171819202122 N00071832577589 NE00018396143429 C800182685 2656 141516171819202122 N0789969368466436 NE32931004657320147 C137797909277465428 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

10 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ 232425262728293031 N82571411 46433611 NE827529214679391825 C597764697485722874 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 232425262728293031 N219653112550281811 NE02521003000 C261823852818538 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๒๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

11 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ ( ต่อ ) 123456789 N1150253610096791436 NE2104732 713618 C797749926932612033 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 123456789 N1433000 40 NE000005078210 C15800854827926 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

12 การกระจายของฝนเชิงพื้นที่ ( ต่อ ) 101112131415161718 N117074074 NE00000000 C262310530180 101112131415161718 N0007216121433 NE110 217613230 C0020616974773611 ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตารางการกระจายของฝนเชิงพื้นที่รายภาค ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

13 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

14 การมาล่าช้าของอากาศ หนาว สาเหตุ – Trough Low from Andaman Sea – Polar Front Jet Stream – Easterly Wind

15 Trough Low from Andaman Sea หลักการ : ร่องความกดอากาศต่ำจาก หย่อมความกดอากาศต่ำ เป็นตัวการ หนึ่งที่ทำให้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นไม่สามารถแผ่ลง มาปกคลุมได้อย่างเต็มที่ เหตุ : บริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพล จากร่องความกดอากาศต่ำจากหย่อม ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามัน และใกล้เคียงอยู่ตลอด ผล : บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สามารถแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยได้อย่างเต็มที่

16 Trough Low from Andaman Sea ( ต่อ )

17

18

19

20

21

22

23 ข้อสังเกต – การก่อตัวของหย่อมความกด อากาศต่ำในบริเวณทะเลอันดามัน และบริเวณใกล้เคียง – การทวีความรุนแรงจาก หย่อมความ กดอากาศต่ำ  หย่อมความกด อากาศต่ำกำลังแรง  พายุหมุน เขตร้อน


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตสภาพอากาศแปรปรวน ประชุมสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา ครั้ง ที่ ๖ / ๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กขอ. คปอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google