งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Option Risk Managemetn

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Option Risk Managemetn"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Option Risk Managemetn
รศ. ดร. รวี ลงกานี

2 Topics of lecture รู้จัก Options รู้จักความเสี่ยงของ Options

3 Option basic building Blocks
What is Options? How many Type of options? Call options Put options European options American options Option terminology Exercise price/Strike price Maturity Option Classes In-the-money, at-the-money, out-of-the-money option

4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มหลักทรัพย์
ถ้าให้ P เป็นมูลค่ารวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ 1 จนถึงหลักทรัพย์ที่ n โดยการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับ A1, A2, A3 ถึง An จะได้ว่า P = A1 + A2 + …….+An ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นี้จะเท่ากับ rp = w’r โดยที่ w และ r เป็นเวคเตอร์ของน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ 1 ถึง n คิดเป็นร้อยละของกลุ่มหลักทรัพย์ และ w เท่ากับ Ai/P โดยที่ i= 1, 2…..n ส่วน r เป็นเวคเตอร์ของผลตอบแทนขนาด (n×1) μ เป็นเวคเตอร์ของผลตอบแทนที่คาดและ เป็นเวคเตอร์ของความแปรปรวนร่วม

5 Option ออปชันมีโครงสร้างและพฤติกรรมความเสี่ยงซับซ้อนมาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยตรงทำได้ยาก การวิเคราะห์จึงทำโดยการเทียบเคียงกับหลักทรัพย์องค์ประกอบ ออปชัน เทียบเคียงได้ กับ หลักทรัพย์อ้างอิง + หลักทรัพย์อื่น ปัญหาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของออปชันอยู่ที่ความสามารถจำแนกออปชันออกเป็นกลุ่มหลักทรัพย์พื้นฐาน

6 การแยกองค์ประกอบ องค์ประกอบของออปชันสามารถพิจารณาได้จากการกำหนดราคาออปชันด้วยวิธี ไบโนเมียล

7 กลุ่มหลักทรัพย์ที่เทียบเคียงได้
Replicated Portfolio หมายถึงกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีโครงสร้างผลตอบแทนล้อหรือเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ใดๆ (ในที่นี้คือออปชัน) พอร์ตโฟลิโอเทียบเคียง กลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้างขึ้นนี้จะมีกระแสเงินสดเหมือนกันกับกระแสเงินสดของออปชันไมว่าในกรณีใดๆ

8 Binomial Tree: Stock Price Movement
แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออปชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) S0u = S0(1+u) S0 S0d = S0(1+d)

9 Binomial Tree: Option Price Movement
แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาออปชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป t = 0 t = หมดอายุ X S0 e-rt u = Max(0, S0u - X) =Max(0, S0(1+u) – X) X= ราคาใช้สิทธิ d = Max(S0d - X,0) = Max (0, S0(1 + d) -X

10 Binomial Tree: Portfolio Movement
แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคากลุ่มหลักทรัพย์ 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป t = 0 t = หมดอายุ X S0 e-rt Replicated Port โดยทำให้ Pu =Cu Pd =Cd u แก้สมการจะได้

11 แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model)
ราคาออปชัน โดย S0 = ราคาปัจจุบันของหุ้นอ้างอิง  = ราคาปัจจุบันของออปชัน T = อายุคงเหลือของออปชัน หรือเวลา 1 คาบ S0u = ราคาหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นคาบที่อัตรา u (u > 1) S0d = ราคาหุ้นอ้างอิงที่ลดลง ณ สิ้นคาบที่อัตรา d (d < 1) u = มูลค่าออปชันที่ราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับ S0u d = มูลค่าออปชันที่ราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับ S0d

12 แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model)
แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออปชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป t = 0 t = หมดอายุ X S0 e-rt S0u u = Max(S0u - X,0) S0 X= ราคาใช้สิทธิ S0d d = Max(S0d - X,0)

13 กรณี Put Option แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออปชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Put option : Max(X-S,0) แบบยุโรป t = 0 t = หมดอายุ X S0 e-rt S0u u = Max(X-S0u,0) S0 X= ราคาใช้สิทธิ S0d d = Max(X-S0d,0)

14 แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model)
ตัวอย่างที่ 3.4 สมมุติให้ราคาปัจจุบันของหุ้นเท่ากับ 20 บาท และเรารู้แน่นอนว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าราคาของหุ้นนี้จะเป็น 22 บาทหรือ 18 บาท เท่านั้น กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 12% ต่อปี จงคำนวณราคาคอลออปชันแบบยุโรปอายุ 3 เดือน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 21 บาท S0 = 20 บาท X = 21 บาท T = 3/12 = ปี r = 0.12% S0u = 22 บาท(20*1.1) S0d = 18 บาท(20*0.9) ดังนั้น u = 1.1 ดังนั้น d = 0.9

15 REPLICATED portfolio

16 โจทย์

17 1. สมมุติให้ราคาปัจจุบันของหุ้นเท่ากับ 20 บาท และเรารู้แน่นอนว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าราคาของหุ้นนี้จะเป็น 22 บาทหรือ 18 บาท เท่านั้น กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 12% ต่อปี จงคำนวณราคาพุทคอลออปชันแบบยุโรปอายุ 3 เดือน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 21 บาท แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (ONE – PERIOD BINOMIAL MODEL) 1.012 บาท 1.043 บาท 1.898 บาท ผิดทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt Option Risk Managemetn

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google