งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. รวี ลงกานี OPTION RISK MANAGEMETN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. รวี ลงกานี OPTION RISK MANAGEMETN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. รวี ลงกานี rlonkani@hotmail.com OPTION RISK MANAGEMETN

2 2 TOPICS OF LECTURE รู้จัก Options รู้จักความเสี่ยงของ Options

3 3 OPTION BASIC BUILDING BLOCKS What is Options? How many Type of options? Call options Put options European options American options Option terminology Exercise price/Strike price Maturity Option Classes In-the-money, at-the-money, out-of-the-money option

4 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงกลุ่มหลักทรัพย์ ถ้าให้ P เป็นมูลค่ารวมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ 1 จนถึง หลักทรัพย์ที่ n โดยการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวมีค่าเท่ากับ A1, A2, A3 ถึง An จะได้ว่า P = A1 + A2 + …….+An ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นี้จะเท่ากับ r p = w’r โดยที่ w และ r เป็นเวคเตอร์ของน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ 1 ถึง n คิดเป็นร้อยละของกลุ่มหลักทรัพย์ และ w เท่ากับ Ai/P โดยที่ i= 1, 2…..n ส่วน r เป็นเวคเตอร์ของผลตอบแทน ขนาด (n×1) μ เป็นเวคเตอร์ของ ผลตอบแทนที่คาดและ  เป็นเวคเตอร์ของความ แปรปรวนร่วม

5 5 OPTION ออปชันมีโครงสร้างและพฤติกรรมความเสี่ยงซับซ้อนมาก การ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยตรงทำได้ยาก การวิเคราะห์จึงทำโดยการเทียบเคียงกับหลักทรัพย์องค์ประกอบ ออปชัน เทียบเคียงได้ กับ หลักทรัพย์อ้างอิง + หลักทรัพย์อื่น ปัญหาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของออปชันอยู่ที่ความสามารถ จำแนกออปชันออกเป็นกลุ่มหลักทรัพย์พื้นฐาน

6 6 การแยกองค์ประกอบ องค์ประกอบของออปชันสามารถพิจารณาได้จากการกำหนด ราคาออปชันด้วยวิธี ไบโนเมียล

7 7 กลุ่มหลักทรัพย์ที่เทียบเคียงได้ Replicated Portfolio หมายถึงกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีโครงสร้างผลตอบแทนล้อหรือเทียบเคียงได้กับหลักทรัพย์ ใดๆ ( ในที่นี้คือออปชัน ) พอร์ตโฟลิโอเทียบเคียง กลุ่มหลักทรัพย์ที่สร้างขึ้นนี้จะมีกระแสเงินสดเหมือนกันกับ กระแสเงินสดของออปชันไมว่าในกรณีใดๆ

8 8 S0S0 S 0 u = S 0 (1+u) S 0 d = S 0 (1+d)  แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออป ชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) Binomial Tree: Stock Price Movement

9 9  uu dd  แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาออปชัน แบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป = Max(0, S 0 u - X) =Max(0, S 0 (1+u) – X) = Max(S 0 d - X,0) = Max (0, S 0 (1 + d) -X X= ราคาใช้ สิทธิ Binomial Tree: Option Price Movement t = 0 t = หมดอายุ XS0S0 e -rt

10 10 uu  แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคากลุ่ม หลักทรัพย์ 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป Binomial Tree: Portfolio Movement t = 0 t = หมดอายุ XS0S0 e -rt Replicated Port โดย ทำให้ P u =C u P d =C d แก้สมการจะ ได้

11 11  ราคาออปชัน  โดย แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model) S 0 = ราคาปัจจุบันของหุ้น อ้างอิง  = ราคาปัจจุบันของออปชัน T = อายุคงเหลือของออปชัน หรือเวลา 1 คาบ S 0 u= ราคาหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นคาบที่อัตรา u (u > 1) S 0 d= ราคาหุ้นอ้างอิงที่ลดลง ณ สิ้น คาบที่อัตรา d (d < 1)  u = มูลค่าออปชันที่ราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับ S 0 u  d = มูลค่าออปชันที่ราคาหุ้นอ้างอิงเท่ากับ S 0 d

12 12 S0S0 S0uuS0uu S0ddS0dd  แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออป ชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Call option : Max(S-X,0) แบบยุโรป = Max(S 0 u - X,0) = Max(S 0 d - X,0) X= ราคาใช้ สิทธิ แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model) t = 0 t = หมดอายุ XS0S0 e -rt

13 13 S0S0 S0uuS0uu S0ddS0dd  แผนผังการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและออป ชันแบบทั่วไปสำหรับเวลา 1 คาบ (One-step binomial tree) กรณี Put option : Max(X-S,0) แบบยุโรป = Max(X-S 0 u,0) = Max(X-S 0 d,0) X= ราคาใช้ สิทธิ กรณี Put Option t = 0 t = หมดอายุ XS0S0 e -rt

14 14  ตัวอย่างที่ 3.4 สมมุติให้ราคาปัจจุบันของหุ้นเท่ากับ 20 บาท และเรารู้แน่นอนว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าราคาของ หุ้นนี้จะเป็น 22 บาทหรือ 18 บาท เท่านั้น กำหนดให้ อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 12% ต่อปี จงคำนวณราคาคอลออปชันแบบยุโรปอายุ 3 เดือน และ มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 21 บาท แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (One – period binomial model) S 0 = 20 บาท X = 21 บาท T = 3/12 = 0.25 ปี r =0.12% S 0 u= 22 บาท (20*1.1) S 0 d= 18 บาท (20*0.9) ดังนั้น u = 1.1 ดังนั้น d = 0.9

15 15 REPLICATED PORTFOLIO

16 16 โจทย์

17 17 1. สมมุติให้ราคาปัจจุบันของหุ้นเท่ากับ 20 บาท และเรารู้แน่นอนว่าใน อีก 3 เดือนข้างหน้าราคาของหุ้นนี้จะเป็น 22 บาทหรือ 18 บาท เท่านั้น กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับ 12% ต่อปี จงคำนวณราคาพุทคอลออปชันแบบยุโรปอายุ 3 เดือน และมีราคา ใช้สิทธิเท่ากับ 21 บาท แบบจำลองไบโนเมียล 1 คาบ (ONE – PERIOD BINOMIAL MODEL) ก) 1.012 บาท ข) 1.043 บาท ค) 1.898 บาท ง)ผิดทุกข้อ


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. รวี ลงกานี OPTION RISK MANAGEMETN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google