งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dead case Ward หญิง. ชื่อผู้ป่วย นางฉลวย อินทร์ละม่อม อายุ 66 ปี วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น. การวินิจฉัยครั้งแรก Hyperglycemia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dead case Ward หญิง. ชื่อผู้ป่วย นางฉลวย อินทร์ละม่อม อายุ 66 ปี วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น. การวินิจฉัยครั้งแรก Hyperglycemia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dead case Ward หญิง

2 ชื่อผู้ป่วย นางฉลวย อินทร์ละม่อม อายุ 66 ปี วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น. การวินิจฉัยครั้งแรก Hyperglycemia ( ภาวะ น้ำตาลในเลือดสูง ) อาการสำคัญ อ่อนเพลียไม่มีแรง 30 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล รับประทานอาหารได้น้อย ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่ถ่ายเหลว 30 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ญาติจึงพามารับการรักษา

3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต HT, DM มา F/U ตามนัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ต่อเนื่อง อาการแรกรับที่ ER( วันที่ 2 ธ. ค. 55 ) ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 Pulse regular, Lung clear both lung SpO2 96% v/s T=36.6 องศาเซลเซียส P=78/min R=20/min BP= 124/77 mmHg

4 Principal Diagnosis Simple Hyperglycemia Comorbidity DM II, HT, CRF, Hyponatremia Complication ST Elevate MI, Cardiac arrest

5 Order foe continuationDate Order for one day Date - Soft diet, low salt, DM - record v/s Med - Mixtard 70/30 10-0-4 u sc - ASA (81) 1 tab oral OD pc - ISDN (15) 1 tab oral tid pc - losec 1 tab oral OD ac - Amlo (5) 2 tab oral OD pc - simvas (25) ½ tab oral OD hs 2/12/55- Admit ward หญิง - CBC,BUN,Cr,Electrolyte - DTX premeal + hs Keep 70 – 200 mg% RI ตาม scale NPH hs มื้อเช้า Mixtard ไม่ต้อง RI -0.9 % Nacl 1,000 ml v drip 80 ml/hr - RI 10 u m,10 u v stat at ER - DTX at 20.00 น. + notify 2/12/5 5 การรักษา ของแพทย์

6 Order foe continuation DateOrder for one dayDate - Lasix (40) ½ tab oral OD pc - Paracetamol (500) 2 tab oral prn q 6 hr 15/3/5 5 - UA - DTX at 20 น. = 395 mg% - รายงานแพทย์ให้ RI 10 u sc - อีก 1 hr DTX ซ้ำ + notify 2/12/5 5

7 Order foe continuation DateOrder for one dayDate - Cef – 3 2 g v OD16/3/5 5 - NSS 1,000 ml v load - NSS II 1,000 ml v load - EKG 12 lead - Retained foley cath - ASA (300) 1 tab oral stat - Plavix (75) 4 tab oral stat - Pt Arrest 21.35 น. - Adrenaline 1amp v q 3 min - CPR 2/12/5 5

8 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC 2/12/55 Hematocrit 36% Hemoglobin 11.5g/dl White blood cells 7,770cumm Neutrophils 60% Lmyphocytes 31% Platelet Count 380,000 cumm

9 Lab 2/12/55 เวลา 18.54 น. BUN 17mg% Cr 2.2mg% Electrolytes Sodium123.6mmol/L Potassium 3.79mmol/L Chloride 85.3mmol/L CO2 25.9mmol/L

10 Lab 2/12/55 เวลา 21.13 น. Ca 8.1mg/dl Magnesium 1.4mg/dl Phosphorus 1.6mg/dl Electrolytes Sodium131.3mmol/L Potassium 2.65mmol/L Chloride 97.5mmol/L CO2 20.6mmol/L

11 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น. ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 พูดคุยรู้เรื่อง ไม่คลื่นไส้ อาเจียน บอกหิวข้าว อยากกินข้าว แนะนำและอธิบายให้ bed rest On 0.9% NSS 1,000 ml vein drip 80 cc/hr เวลา 20.00 น. เจาะ DTX = 395 mg% รายงานแพทย์ให้ RI 10 u sc V/S T = 37.2 องศาเซลเซียส P=84 /min R=20/min BP= 120/70 mmHg

12 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 20.30 น. ผู้ป่วยเกร็ง ตาค้าง เหงื่อออก ตัวเย็น เจาะ DTX = 239 mg% วัด V/S Pluse เบา BP แคบ รายงานแพทย์ให้ load 0.9 % Nacl และ Observe ต่อ เวลา 20.40 น. แพทย์มาตรวจผู้ป่วย ให้ Retain foley s cath เจาะ lab Ca Mg PO4 E lyte trop – I ทำ EKG 12 lead CXR ให้ยา ASA (300) 1 tab Plavix (75) 4 tab oral stat

13 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 21.30 น. เริ่ม Dopa (2 : 1) 10 microdrop/min ให้ Cef-3 2 g v OD เวลา 21.35 น. ผู้ป่วยชัก เกร็ง ตาค้าง แพทย์มาตรวจผู้ป่วย คลำ Pluse ไม่ได้ Arrest แพทย์ให้ CPR ตามทีมมาช่วย ให้ Adrenaline 1 amp v q 3 min เริ่ม 21.37 น. On ET-tube No. 7.5 deep 22 cm On EKG Monitor Observe อาการเป็นระยะ

14 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 22.05 น. ไม่รู้สึกตัว คลำชีพจรไม่ได้ BP วัดไม่ได้ แพทย์ให้ ยุติการ CPR

15 The end


ดาวน์โหลด ppt Dead case Ward หญิง. ชื่อผู้ป่วย นางฉลวย อินทร์ละม่อม อายุ 66 ปี วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น. การวินิจฉัยครั้งแรก Hyperglycemia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google