งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57

2 ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 3. GAP เรื่องศักยภาพบุคลากร CVD risk assessment และคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ)

3 โรคและภัยสุขภาพเป้าหมาย  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี ( )  อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากรแสนคน)

4 อัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรค CHD ใน 9 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) เขต 3, 4, และกทม. จะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายของทั้งปีค่อนข้างมาก และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก็พบว่ามีอัตราตาย สูงกว่าประเทศค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุยังอธิบายไม่ได้ชัดเจน แต่พบว่าทั้ง 3 เขตมีความชุกของ HT สูง และออกกำลังกายน้อย 23

5 จังหวัดที่มีอัตราตายต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เกินร้อยละ 23 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อจำนวนรายชื่อ 1 2 แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร11 4 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 6 3 สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี121พัทลุง

6 เมื่อกำหนดเป้าหมายปี 57 ที่ลดลง 7% จากค่า 3 yrs median แล้วถอดออกมาเป็นเป้าหมายในระยะ 9 เดือน ปรากฏว่ามีเขต 1, 6, 7, 8, 9 ที่อัตราตายสูงกว่าเป้าหมาย 9 เดือน และที่สูงกว่าค่อนข้างมาก คือ เขต 1 อัตราตาย 3 ปี (54-56) ย้อนหลัง ในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น มีเพียงเขต 4,7,8,10 มีอัตราตายใกล้เคียงหรือต่ำเกว่า เป้าหมายประเทศ นอกนั้นสูงกว่า เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 20 ต่อแสน

7 จังหวัดที่มีอัตราตายอุบัติเหตุทางถนน เกินร้อยละ 20 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อ จำนวนรายชื่อ 1 4 เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ชัยนาท กำแพงเพชร91นครราชสีมา 4 2 นครนายก สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี 114ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 6 7 ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว 12--

8 เขตบริการ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 ค่าตั้งต้น1, ,4651, เป้าหมายปี 58 (จำนวน)1, ,2591, ปชก.กลางปี 565,692,1313,442,4243,012,6775,126,0665,111,9145,723,9305,021,953 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อ แสน) เขตบริการ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 กทม. รวม ค่าตั้งต้น7221, ,3641, ,819 เป้าหมายปี 58 (จำนวนตาย)6201, , ,884 ปชก.กลางปี 565,467,1996,697,3694,549,9264,313,0284,782,7795,679,90664,621,302 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อแสน) ค่าเป้าหมายอุบัติเหตุทางถนน รายเขตบริการสุขภาพปีงบประมาณ 2558 (ค่าตั้งต้น median 3 ปี ปี )

9 - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ- -จัดระบบข้อมูล ข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย การพัฒนาระบบสร้างเสริม สุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน (62.38 ลบ.) คู่มือบูรณาการพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (2.60 ลบ.) กรมคร ลบ./กรม สบส ลบ./กรม อ ลบ./กรมสุขภาพจิต 1.00 ลบ./ สบรส ลบ. บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 ( จากเดิม ลบ.) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) M&E (3.40 ลบ.) มาตรการสนับสนุน 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการ จัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการ ใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ จังหวัด ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Population Approach Individual Approach

10 มาตรการและแนวทางสำคัญ

11 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร -บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) -บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง จากการทำงาน) 2.พัฒนาคลินิกบริการและการ จัดการโรค -คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณา การ บริการDPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และ บริการอาชีวอนามัย) 3.มาตรการสนับสนุน -พัฒนาระบบข้อมูล บริหารจัดการ และ M&E 1.ลดความชุกของ พฤติกรรมเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง( NCD env-occ อุบัติเหตุ) 2.ลดอัตราตายด้วย อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 50 ภายในปี ลดอัตราตายด้วย โรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี มาตรการเป้าหมาย งบประมาณ การสำรวจ BRFSS ทุก 3 ปี รายงานผลการ ดำเนินการตาม กฎหมาย แรงงาน ระบบรายงาน การเสียชีวิต จากฐานมรณะ บัตร (สนย.) วิธีการวัด ลบ. (สบรส ลบ. ) ลบ ลบ. (สบรส ลบ. ) มาตรการการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน

12 มาตรการ/กิจกรรมหลักกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา มาตรการที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร 1.อุบัติเหตุทางถนน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Mr.RTI - ผู้รับผิดชอบงาน อุบัติเหตุของ สคร. (สคร.ละ 1 คน) ไตรมาส พย.57 มาตรการที่ 2 พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค 1. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ - ชึ้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม NCD system manager, Case manager (2ครั้ง) - ผู้รับผิดชอบงาน NCD ของ สคร. - ผู้รับผิดชอบงาน ระบาด ของ สคร. ไตรมาส 1 - ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12พย.57 - ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 ธค.27 - โอนงบให้ สคร.เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน/พัฒนาศักยภาพ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขตบริการสุขภาพ, ประเมินรับรองคลินิก NCDคุณภาพ (30% รพช.) สคร นำร่องการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนและรูปแบบ การลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไตรมาส 2 มค.58 - สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมลดเสี่ยง (การคัด กรอง/ประเมิน CVD risk, interventions หลังการคัดกรอง เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการ ติดตามประเมินผล) **จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง

13 มาตรการ/กิจกรรมหลักกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา 3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง - พัฒนา(ร่าง)คู่มือสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข ในการประเมินความพร้อมของกลุ่มป่วยและ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ(ร่าง)หลักสูตรเพื่อสนับสนุน ให้เกิดการจัดการตนเอง ไตรมาส สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามคู่มือฯ **สุราษฎร์ธานี สระบุรี นครสวรรค์ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/ องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรค - จัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สคร.1-12มค.58 - องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพดี ที่ลดเสี่ยงบูรณาการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข **สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สคร. สคร.1-12ไตรมาส สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ - การเก็บข้อมูลการสำรวจในพื้นที่ตัวอย่าง สคร.1-12มค.58 มาตรการที่ 3 มาตรการสนับสนุน 1. คู่มือบูรณาการวัยทำงาน 2. กำกับติดตาม ประเมินผล - ติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานด้านพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน -ผู้บริหารและนักวิชาการ ของกรมคร. - สคร ผู้บริหารและนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง(กรมสบส., กรมอนามัย -กรมสุขภาพจิต)

14 คู่มือแหล่งสืบค้น 1.คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบ บูรณาการ คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 5. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปีพ.ศ สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน

15 M & E ปี 2558 ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ระดับเขตสุขภาพ คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) SIIIM การประเมิน แบบมีส่วนร่วม ระดับ จังหวัด ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) คลินิก NCD คุณภาพ กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง พฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง BRFSS / IS ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) รายงานผู้ป่วย และมรณบัตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google