งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57

2 ที่มา : สนย. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปัญหา : 1. NCDs อุบัติเหตุทางถนน และโรคจากการประกอบอาชีพ 2. แนวโน้มอัตราตายจากโรค NCDs อุบัติเหตุยังคงเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 3. GAP เรื่องศักยภาพบุคลากร CVD risk assessment และคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ อุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2545 – 2556 (ทุกกลุ่มอายุ)

3 โรคและภัยสุขภาพเป้าหมาย  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)  อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อ ประชากรแสนคน)

4 อัตราตายอย่างหยาบรวมทุกกลุ่มอายุด้วยโรค CHD ใน 9 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายทั้งปี (ไม่เกิน 23 ต่อแสน) เขต 3, 4, และกทม. จะมีอัตราตายสูงกว่าเป้าหมายของทั้งปีค่อนข้างมาก และเมื่อดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ก็พบว่ามีอัตราตาย สูงกว่าประเทศค่อนข้างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุยังอธิบายไม่ได้ชัดเจน แต่พบว่าทั้ง 3 เขตมีความชุกของ HT สูง และออกกำลังกายน้อย 23

5 จังหวัดที่มีอัตราตายต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เกินร้อยละ 23 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อจำนวนรายชื่อ 1 2 แพร่ น่าน7 -- 2 1 อุตรดิตถ์8 -- 3 4 ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร 9 -- 4 8 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก 10 -- 5 3 ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร11 4 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 6 3 สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี121พัทลุง

6 เมื่อกำหนดเป้าหมายปี 57 ที่ลดลง 7% จากค่า 3 yrs median แล้วถอดออกมาเป็นเป้าหมายในระยะ 9 เดือน ปรากฏว่ามีเขต 1, 6, 7, 8, 9 ที่อัตราตายสูงกว่าเป้าหมาย 9 เดือน และที่สูงกว่าค่อนข้างมาก คือ เขต 1 อัตราตาย 3 ปี (54-56) ย้อนหลัง ในภาพรวมของประเทศยังคงเพิ่มขึ้น มีเพียงเขต 4,7,8,10 มีอัตราตายใกล้เคียงหรือต่ำเกว่า เป้าหมายประเทศ นอกนั้นสูงกว่า 54 55 56 2020 2020 เป้าหมายระดับประเทศไม่เกิน 20 ต่อแสน

7 จังหวัดที่มีอัตราตายอุบัติเหตุทางถนน เกินร้อยละ 20 ต่อประชากรแสนคน ปีงบประมาณ 2557 ต.ค.56 – มิ.ย.57 (รอบ 9 เดือน) เขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัดเขต บริการ สุขภาพ ที่ จังหวัด จำนวนรายชื่อ จำนวนรายชื่อ 1 4 เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ 7-- 2 3 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์8-- 3 3 พิจิตร ชัยนาท กำแพงเพชร91นครราชสีมา 4 2 นครนายก สระบุรี10-- 5 4 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี 114ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 6 7 ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว 12--

8 เขตบริการ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 ค่าตั้งต้น1,3628887739941,4651,828862 เป้าหมายปี 58 (จำนวน)1,1717646658551,2591,572741 ปชก.กลางปี 565,692,1313,442,4243,012,6775,126,0665,111,9145,723,9305,021,953 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อ แสน)20.5722.1922.0716.6824.6327.4614.76 เขตบริการ เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 กทม. รวม ค่าตั้งต้น7221,3938501,3641,12619413,819 เป้าหมายปี 58 (จำนวนตาย)6201,1987311,17396816711,884 ปชก.กลางปี 565,467,1996,697,3694,549,9264,313,0284,782,7795,679,90664,621,302 เป้าหมายปี 58 (อัตราตายต่อแสน)11.3417.8916.0727.2020.242.9418.39 ค่าเป้าหมายอุบัติเหตุทางถนน รายเขตบริการสุขภาพปีงบประมาณ 2558 (ค่าตั้งต้น median 3 ปี ปี 2553-2555)

9 - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ- -จัดระบบข้อมูล ข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย การพัฒนาระบบสร้างเสริม สุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน (62.38 ลบ.) คู่มือบูรณาการพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (2.60 ลบ.) กรมคร. 45.45 ลบ./กรม สบส. 9.28 ลบ./กรม อ. 2.00 ลบ./กรมสุขภาพจิต 1.00 ลบ./ สบรส. 62.38 ลบ. บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 (120.10 จากเดิม 134.58 ลบ.) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร (28.57 ลบ. ) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค (23.15 ลบ.) M&E (3.40 ลบ.) มาตรการสนับสนุน 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการ จัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการ ใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ จังหวัด ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Population Approach Individual Approach

10 มาตรการและแนวทางสำคัญ

11 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร -บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ) -บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) - การประเมินสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน (มะเร็งและความเสี่ยง จากการทำงาน) 2.พัฒนาคลินิกบริการและการ จัดการโรค -คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณา การ บริการDPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และ บริการอาชีวอนามัย) 3.มาตรการสนับสนุน -พัฒนาระบบข้อมูล บริหารจัดการ และ M&E 1.ลดความชุกของ พฤติกรรมเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง( NCD env-occ อุบัติเหตุ) 2.ลดอัตราตายด้วย อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 3.ลดอัตราตายด้วย โรคหลอดเลือด หัวใจ ร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี มาตรการเป้าหมาย งบประมาณ การสำรวจ BRFSS ทุก 3 ปี รายงานผลการ ดำเนินการตาม กฎหมาย แรงงาน ระบบรายงาน การเสียชีวิต จากฐานมรณะ บัตร (สนย.) วิธีการวัด 28.57 ลบ. (สบรส. 48.00 ลบ. ) 23.15 ลบ. 6.00 ลบ. (สบรส 14.38 ลบ. ) มาตรการการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน

12 มาตรการ/กิจกรรมหลักกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา มาตรการที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร 1.อุบัติเหตุทางถนน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Mr.RTI - ผู้รับผิดชอบงาน อุบัติเหตุของ สคร. (สคร.ละ 1 คน) ไตรมาส 1 24-28 พย.57 มาตรการที่ 2 พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค 1. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ - ชึ้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม NCD system manager, Case manager (2ครั้ง) - ผู้รับผิดชอบงาน NCD ของ สคร. - ผู้รับผิดชอบงาน ระบาด ของ สคร. ไตรมาส 1 - ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12พย.57 - ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 ธค.27 - โอนงบให้ สคร.เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน/พัฒนาศักยภาพ, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขตบริการสุขภาพ, ประเมินรับรองคลินิก NCDคุณภาพ (30% รพช.) สคร.1-12 2. นำร่องการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือด - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนและรูปแบบ การลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไตรมาส 2 มค.58 - สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมลดเสี่ยง (การคัด กรอง/ประเมิน CVD risk, interventions หลังการคัดกรอง เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการ ติดตามประเมินผล) **จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง

13 มาตรการ/กิจกรรมหลักกลุ่มเป้าหมายระยะเวลา 3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง - พัฒนา(ร่าง)คู่มือสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง สำหรับ บุคลากรสาธารณสุข ในการประเมินความพร้อมของกลุ่มป่วยและ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ(ร่าง)หลักสูตรเพื่อสนับสนุน ให้เกิดการจัดการตนเอง ไตรมาส 1-2 - สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามคู่มือฯ **สุราษฎร์ธานี สระบุรี นครสวรรค์ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/ องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรค - จัดกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สคร.1-12มค.58 - องค์กรต้นแบบลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือดสุขภาพดี ที่ลดเสี่ยงบูรณาการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข **สนับสนุนงบประมาณให้แก่ สคร. สคร.1-12ไตรมาส3-4 5. สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ - การเก็บข้อมูลการสำรวจในพื้นที่ตัวอย่าง สคร.1-12มค.58 มาตรการที่ 3 มาตรการสนับสนุน 1. คู่มือบูรณาการวัยทำงาน 2. กำกับติดตาม ประเมินผล - ติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานด้านพัฒนา สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน -ผู้บริหารและนักวิชาการ ของกรมคร. - สคร.1-12 -ผู้บริหารและนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง(กรมสบส., กรมอนามัย -กรมสุขภาพจิต)

14 คู่มือแหล่งสืบค้น 1.คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบ บูรณาการ 2558 www.thaincd.com 2.คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 www.thaiantialcohol.com www.btc.ddc.moph.go.th 3. คู่มือประเมินการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 2557 www.thaincd.com 4. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข www.thaincd.com 5. แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปีพ.ศ.2558 www.phc.moph.go.th สิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน

15 M & E ปี 2558 ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน - NCD เหล้า บุหรี่ - อุบัติเหตุ - En-occ ระดับเขตสุขภาพ คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) คณะทำงาน M&E (12เขต) (Internal Audit) SIIIM การประเมิน แบบมีส่วนร่วม ระดับ จังหวัด ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) ตำบลจัดการสุขภาพ (NCD, อุบัติเหตุ, healthy workplace ) คลินิก NCD คุณภาพ กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรม สบส. ประเมิน 5 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง กรมควบคุมโรค -สถานบริการสธ. ประเมินตนเอง -สคร. + จังหวัด ประเมินรับรอง พฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง BRFSS / IS ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (ลดป่วย ลดตาย) รายงานผู้ป่วย และมรณบัตร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 โครงการที่ 7 วัยทำงาน : ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและอุบัติเหตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 6 พ.ย 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google