งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงาน อุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่า ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงาน อุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่า ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงาน อุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่า ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง ออกสู่บรรยากาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

3 3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศนี้ “ โรงงานอุตสาหกรรม ” หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (odour concentration) “ ค่าความเข้มกลิ่น ” (odour concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพ กลิ่นซึ่งเป็นอัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศ เสียที่มีกลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. โรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้ม กลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ 2. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงาน อุตสาหกรรม ( ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ) ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ เว้นแต่อากาศ เสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานค่าความเข้ม กลิ่นที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง จากแหล่งกำเนิดมลพิษ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้วิธีทำให้ เจือจาง (Dilution)

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แนบท้าย - บัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่า ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ ได้แก่ โรงงานลำดับที่ 1, 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(9), 2(10), 2(11), 4(1), 4(2), 4(3), 4(4), 4(5), 4(6), 4(7), 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), 5(6), 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 7(1), 7(2), 7(3), 7(4), 7(5), 8(1), 8(2), 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), 9(6), 10(1), 10(2), 10(3), 11(1), 11(2), 11(3), 11(4), 11(5), 11(6), 11(7), 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), 12(7), 12(8), 12(9), 12(10), 12(11), 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6), 13(7), 13(8), 15(1), 15(2), 16, 17, 18, 19(1), 19(2), 20(1), 20(2), 20(3), 20(4), 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 29, 30, 43(1), 43(2), 43(3) และลำดับที่ 92

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงาน อุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่า ความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google