งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 รูปแบบของโครงสร้างข้อมูลของ C#  Array  Structure  ArrayList  Enumeration  Stack  Queue

3 Array : เก็บข้อมูลเป็นชุดที่มี ชนิดเดียวกัน  โครงสร้างการเก็บข้อมูลชนิดพิเศษที่อนุญาตให้ จัดการข้อมูลชนิดเดียวกันหลายๆ จำนวนผ่านตัว แปรตัวเดียว เรียกว่า “ อาร์เรย์ (Array)” และ ตัวแปรที่ประกาศขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงถึงอาร์เรย์จะ เรียกว่า “ ตัวแปรอาร์เรย์ ”  ตัวแปรอาร์เรย์ (Array) หมายถึงตัวแปรซึ่งมีค่า ได้หลายค่าโดยใช้ชื่ออ้างอิงเพียงชื่อเดียว ด้วย การใช้หมายเลขลำดับเป็นตัวจำแนกความ แตกต่างของค่าตัวแปรแต่ละตัว ถ้าเราจะเรียกตัว แปรชนิดนี้ว่า " ตัวแปรชุด " ก็เห็นจะไม่ผิดนัก ตัว แปรชนิดนี้มีประโยชน์มาก ลองคิดถึงค่าข้อมูล จำนวน 100 ค่า ที่ต้องการเก็บไว้ในตัวแปร จำนวน 100 ตัว อาจทำให้ต้องกำหนดตัว แปรที่แตกต่างกันมากถึง 100 ชื่อ กรณี อย่างนี้ควรจะทำอย่างไร

4 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ DayBirth = new int[31]; // เก็บข้อมูลเลขจำนวน เต็ม 31 ตัว MonthBirth = new string[4] {“May”, “June”, “July”, “August”}; // กำหนดค่าเริ่มต้นตอนประกาศ ตัวแปรอาร์เรย์

5 การประกาศอาร์เรย์ ตัวอย่าง  string[] MyArray = new string[3];  MyArray[0] = “TUK”;  MyArray[1] = “TIM”;  MyArray[2] = “TIP”;  MyArray[3] = “TON”; ตัวอย่าง  int[] YourArray; YourArray = new int[7]; YourArray[0] = 10; YourArray[1] = 20;

6 6 ลำดับที่ในอาร์เรย์  รูปแบบ  อาร์เรย์ [ อินเด็กซ์ ]  ตัวแปรที่อยู่ลำดับแรกมีอินเด็กซ์เป็น 0  ตัวแปรที่อยู่ถัดไปคือ 1, 2, 3,... ตามลำดับ

7 7 int[] sc; sc = new int[5]{12,3,43,27,5 6}; 12 343 27 56 ลำดับที่ในอาร์เรย์

8

9 เขียนโปรแกรมการประกาศอาร์เรย์และ การใช้คำสั่ง foreach  จงสร้างอาร์เรย์สองชุด โดยกำหนดค่าของอาร์เรย์ดังนี้ - สร้างอาร์เรย์ชื่อว่า intArray ให้เก็บค่าจำนวนเต็ม {5,10,15,20} - สร้างอาร์เรย์ชื่อว่า strArray ให้เก็บข้อความ “ กรุงเทพฯ ”, “ ปักกิ่ง ”, “ ลอนดอน ” โดยสร้างปุ่มสองปุ่มเพื่อแสดงอาร์เรย์ทั้งสองชุด

10 10 การสร้างอาร์เรย์สองมิติ  รูปแบบ  ชนิดข้อมูล [,] ตัวแปร = new ชนิดข้อมูล [ ขนาดอาร์เรย์ ];  ตัวอย่าง  double[,] OurArray = new double[4,3];  int[,] intMatrix = new int[3,2] { {1,2,3},{7,8,9} };  int[,] intTable = new int[4,3];  intTable[0][0] = 3;  intTable[1][0] = 5;  intTable[2][0] = 8;  intTable[3][0] = 7;

11 การสร้างอาร์เรย์สามมิติ  int[,,] intQube = new int[2,2,2] { { {1,2},{3,4} }, { {5,6},{7,8} } };

12 11/12/5712 แบบฝึกหัด จงเขียนคำสั่งเพื่อประกาศตัวแปรอาร์เรย์ ตาม คำอธิบายในแต่ละข้อต่อไปนี้  ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติชื่อ num เพื่อเก็บจำนวนเต็ม 9 จำนวน และกำหนดให้มีค่าเริ่มต้นดังนี้คือ 1,4,7,10,13,16,19,22,25  ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติชื่อ x ขนาด 3x4 เพื่อเก็บตัวเลข ทศนิยม  ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติชื่อ str เพื่อเก็บข้อความ uttaradit  ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ account เพื่อเก็บ ข้อมูลทั้งรายรับ และรายจ่ายประจำปี โดยแจกแจงเป็นเดือนตั้งแต่เดือน ที่ 1 ถึงเดือนที่ 12  ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ volumn เพื่อเก็บข้อมูลยอดขายของ พนักงานจำนวน 20 คน โดยแจกแจงเป็นไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3  ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ vowel เพื่อเก็บตัวอักษรที่เป็นสระ A,E,I,O,U

13 13 แบบฝึกหัด  กำหนดอาร์เรย์ต่อไปนี้ int[,] num= new int[2,3] { {1,2}, {4,5}, {7,8} } ; เลข 7 อยู่ตำแหน่งใดในอาร์เรย์  เขียนโปรแกรมสำหรับเก็บอายุของผู้สมัครสอบ เข้าเรียน โดยการกรอกอายุผู้สมัครทั้งหมด 5 คนเข้ามาเก็บไว้ในอาร์เรย์

14 14 Structures in C# ข้อมูลชนิด Structure  โครงสร้างข้อมูลแบบใหม่ที่เก็บข้อมูลได้เป็น ชุด แต่เก็บข้อมูลหลากหลายชนิดในตัวเดียว  ข้อจำกัดของ Array คือ ข้อมูลในอาร์เรย์ทุกตัว ต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน

15 15 การใช้งาน Struct 1. กำหนด struct 2. สร้าง struct 3. เรียกใช้ struct

16 16 การกำหนด Struct struct StudentInfo { public int id; public string name; public string dept; } struct StudentInfo { public int id; public string name; public string dept; } "struct" keyword ตั้งชื่อ struct ประกาศสมาชิก ของ struct ระดับการเข้าถึงใช้ "public”

17 17 การกำหนด Struct  ในส่วนโปรแกรมให้ประกาศ Struct ไว้ ภายในคลาส นอกเมธอด using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { : } using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { : }

18 18 การสร้าง Struct  Syntax:  หรือ  Examples: = new struct-name(); ; using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student = new StdInfo(); : } using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student = new StdInfo(); : } using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student; : } using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student; : }

19 19 การเรียกใช้ Struct Variable  Syntax:  Example:. using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student; student.id = 48541234; student.name = "Nicole"; student.dept = "IE"; Console.WriteLine("ID: {0}", student.id); } using System; class StructTest { struct StdInfo { public int id; public string name; public string dept; } public static void Main() { StdInfo student; student.id = 48541234; student.name = "Nicole"; student.dept = "IE"; Console.WriteLine("ID: {0}", student.id); }

20 20 อาร์เรย์ของ Structs  Array of integers  Struct of student info  Array of structs of student info 71035178 021354 51787103 68791110 5010000 Aum CPE ID: Name: Dept: 5010000 Aum CPE ID: Name: Dept: 0 5020000 Nat IE ID: Name: Dept: 1 5010000 Top EE ID: Name: Dept: 2

21 แบบฝึกหัด Structure  จงสร้าง Structure เพื่อเก็บข้อมูลชื่อ, อายุ

22 22 แบบฝึกหัด Create Student’s Score  จงสร้าง Struct เพื่อเก็บข้อมูลคะแนนนักศึกษา โดยมี รายละเอียดดังนี้  ID  Name  Score  จากนั้นให้แสดงข้อมูลคะแนนนักศึกษาที่เก็บใน Struct

23 จัดการข้อมูลด้วย Stack  Stack เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้งาน แบบ Last-in-Fist-out (LIFO) คือ ลำดับของข้อมูลที่ถูกนำมาเก็บก่อนจะ ถูกนำไปใช้ทีหลัง เหมือนกับวางจาน ซ้อนกัน หากจะหยิบจานไปใช้ จะต้อง หยิบใบบนสุดก่อน ส่วนจานที่ถูกวาง เก็บเป็นใบแรกจะนำไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อ นำจานที่วางทับมันอยู่ออกไปใช้ เสียก่อน

24 การนำข้อมูลเข้าสู่สแตก ( PUSH ) คือการนำข้อมูล เข้าไปเก็บไว้ในสแตก ซึ่ง การกระทำเช่นนี้ เราเรียกว่า PUSH โดยก่อนที่จะนำ ข้อมูลเก็บลงในสแตก จะต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ ว่างในสแตกก่อน ว่ามีที่ เหลือให้เก็บหรือไม่ โดยจะ ใส่ข้อมูลไว้ที่ตัวบนสุดของ แสตก การจัดการกับสแตก

25 การนำข้อมูลออกจากส แตก (POP) คือการนำ ข้อมูลที่อยู่บนสุดออกจากส แตก โดยการกระทำ เช่นนี้ เราเรียกว่า POP โดยก่อนที่ จะนำข้อมูลออกจากสแตก จะต้องมีการตรวจสอบว่า ในสแตกมีข้อมูลเก็บ อยู่ หรือไม่ โดยจะดึงข้อมูลตัว บนสุดของ สแตก การจัดการกับสแตก

26 จัดการข้อมูลด้วย Queue  Queue มีแนวคิดการใช้งานตรงข้ามกับ Stack นั่นคือ First-in-First-out (FIFO) หรือที่เรียกว่า เข้าก่อนออกก่อน ใช้ในการแก้ปัญหาการเข้า แถว


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 โครงสร้างข้อมูล เบื้องต้น อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google