งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การประเมินผลการสอบ O- NET ม.6 สมาชิก นางสาว ผการัตน์ มาคง เลขที่ 12 นางสาว ธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การประเมินผลการสอบ O- NET ม.6 สมาชิก นางสาว ผการัตน์ มาคง เลขที่ 12 นางสาว ธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การประเมินผลการสอบ O- NET ม.6 สมาชิก นางสาว ผการัตน์ มาคง เลขที่ 12 นางสาว ธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละ รายวิชาของ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 – 2554 2. เพื่อเปรียบที่คะแนนที่มากที่สุดและน้อยที่สุด ของแต่ละปีการศึกษา 3. เพื่อประเมินนักเรียนส่วนใหญ่มีศักยภาพควา ถนัดในวิชาอะไรเป็นส่วนใหญ่

3 สาเหตุ เนื่องในปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียนมาก แต่มี ความสนในด้านการเรียนน้อย บ้างคนก็ให้ความสนใจ อยู่ในระดับหนึ่ง และ บางคนก็ไม่สนใจในเรื่องนี้เลย เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นสื่อการเรียนรู้ และเด้กพวกนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีนี้ในทางที่ผิด ทำให้ คะแนน การสอบ O-NET ลดน้อยลงตามลำดับ

4 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552-2554

5 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้า สอบปี 2552-2554 ในปี 2554 จะมีนักรียนเข้าสอบมากแต่เกรดเฉลี่ยลด น้อยลง

6 คะแนน O-NET รายวิชาที่ดีสุดของแต่ ละปี ในปี 2552 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ดีที่สุดคือ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ในปี 2553 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ดีที่สุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษาไทย ในปี 2554 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ดีที่สุดคือ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ภาไทย

7 คะแนน O-NET รายวิชาที่ได้คะแนนน้อย ที่สุดของแต่ละปี ในปี 2552 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ได้ คะแนนน้อยสุดคือ ภาษาอังกฤคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในปี 2553 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ได้ คะแนนน้อยที่สุดคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ในปี 2554 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ได้คะแนน น้อยที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

8 ความถนัดของนักเรียนแต่ละวิชา ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะถนัด วิชาภาษาไทย สุข ศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ศิลปะ และ การงานอีพและเทคโลยี แนวทางการแก้ไข 1. จัดการติวในวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อย 2. ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง

9 แหล่งที่มา http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การประเมินผลการสอบ O- NET ม.6 สมาชิก นางสาว ผการัตน์ มาคง เลขที่ 12 นางสาว ธิดาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google