งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของตลาดและการ กำหนดราคา ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 1/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของตลาดและการ กำหนดราคา ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 1/2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของตลาดและการ กำหนดราคา ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 1/2551

2 sasitorn2 การกำหนดราคาสินค้าในตลาด โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ – ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ – ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

3 sasitorn3 การแบ่งโครงสร้างตลาดพิจารณา จากเงื่อนไขต่างๆดังนี้ จำนวนผู้ขายในตลาด ความแตกต่างของสินค้า ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด

4 sasitorn4 การจำแนกประเภทตลาด ประเภท ตลาด จำนวน ผู้ขาย ลักษณะ สินค้า การเข้าสู่ ตลาด แข่งขัน สมบูรณ์ มากรายเหมือนกัน ทุกประการ ไม่มีข้อกีด ขวาง ผูกขาดหนึ่งรายเหมือนกัน ทุกประการ มีข้อกีด ขวาง ผู้ขายน้อย ราย 2-3 รายแตกต่าง กันแต่ใช้ แทนกันได้ ได้ยากและ มีการ รวมกลุ่ม ผู้ขาย กึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด มากรายแตกต่างที่ ตัว ผลิตภัณฑ์ ไม่มีข้อกีด ขวาง

5 sasitorn5 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ขายและผู้ซื้อมีจำนวนรายมาก สินค้ามีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกันมาก ผู้ผลิตรายใหม่ๆ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ โดยง่าย สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ได้ สะดวกโดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ตลาด

6 sasitorn6 เส้นอุปสงค์ที่หน่วยผลิตเผชิญมาจาก ราคาดุลยภาพของตลาด แสดงราคาดุลยภาพของตลาด และเส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตแต่ละรายเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน และเป็นเส้นเดียวกับเส้น AR และ MR ผู้ขายแต่ละรายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ควรจะขายสินค้าตามราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ OP P S D P 00 QQ ปริมาณผลผลิต ราคา D = AR = MR

7 sasitorn7 ดุลยภาพผู้ผลิตในระยะสั้น ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ต้องการ กำไรสูงสุด เงื่อนไขการผลิตที่ได้กำไรสูงสุดคือ MC = MR MC AC AVC รายรับ, ต้นทุน, ราคา ปริมาณสินค้า 0 MR = AR = P = D Q* = 100 20 15 กำไร MC = MR AR > AC กำไรเกินปกติ E

8 sasitorn8 ดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยผลิตใน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ D = AR = MR AC MC P C a b Q 0 กำไรเกินปกติ ปริมาณผลผลิต ต้นทุน, รายได้ แสดงดุลยภาพของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งเป็นสภาวะที่ ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับกำไรสูงสุด จุดที่ MC = MR คือจุด a จากจุด a จะกำหนดราคา เท่ากับหน่วยละ OP บาทและกำหนดปริมาณผลผลิต เท่ากับ OQ หน่วย

9 sasitorn9 กรณีที่ผู้ผลิตได้รับกำไรปกติ AC AVC รายรับ, ต้นทุน, ราคา ปริมาณสินค้า 0 MR = AR = P = D Q* = 80 15 จุดคุ้มทุน (Break even point) MC = MR AR = AC E MC

10 sasitorn10 กรณีผู้ผลิตขาดทุน AC AVC รายรับ, ต้นทุน, ราคา ปริมาณสินค้า 0 MR1 = AR1 = P1 = D1 60 MR2=AR2=P2=D2 50 20 30 35 E2 E1 40 A B จุดยุติการผลิต (Shut down point) MC = MR AR = AVC MC

11 sasitorn11 ดุลยภาพผู้ผลิตในระยะยาว ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ LMC LAC MR = AR = D =P Pe Qe E รายรับ, ต้นทุน, ราคา ปริมาณสินค้า ในระยะยาวผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะได้รับเฉพาะกำไรปกติเท่านั้น

12 sasitorn12 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ในระยะสั้น – ผู้ผลิตหรือผู้ขายอาจได้รับกำไรเกิน ปกติ หรือกำไรปกติ หรือขาดทุนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผู้ผลิต ในระยาว – ผู้ผลิตจะได้รับเฉพาะกำไรปกติ เท่านั้น

13 sasitorn13 2. ตลาดผูกขาดแท้จริง มีผู้ผลิตหรือผู้ขายเพียงรายเดียว เรียกว่าผู้ ผูกขาด (monopolist) สินค้ามีคุณลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร ไม่ สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ ผู้ผลิตสามารถกีดกันผู้อื่นไม่ให้เข้ามาผลิต แข่งขันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

14 sasitorn14 ดุลยภาพระยะสั้นของตลาด ผูกขาด MC AC D = AR MR กำไรเกินปกติ ราคา, ต้นทุน ปริมาณผลผลิต P C Q 0 E F ดุลยภาพของผู้ผูกขาด ตามเงื่อนไขกำไรสูงสุด MC = MR ได้ปริมาณผลผลิตดุลยภาพเท่ากับ OQ ราคาดุลย ภาพเท่ากับ OP ตลาดที่มีการผูกขาด ราคาสินค้าจะสูงกว่า MC เสมอ

15 sasitorn15 3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ลักษณะหลายประการเหมือนตลาดแข่งขันสมบูรณ์  มีหน่วยผลิตจำนวนมาก  ผู้ผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย แตกต่างมีเพียงประการเดียว  สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้อาจเป็น  รูปลักษณ์ของสินค้า  ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคอันเกิดจากอิทธิพล ของการโฆษณา

16 sasitorn16 4. ตลาดผู้ขายน้อยราย ตลาดที่ประกอบด้วยผู้ขาย 2 รายขึ้นไปใน ตลาด ลักษณะที่สำคัญของตลาดผู้ขายน้อยราย – เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเปลี่ยนแปลงราคา และจำนวนผลผลิตที่ขาย จะกระทบกระเทือน ถึงคู่แข่งและมีการตอบโต้จากคู่แข่ง – แบ่งได้ 2 ลักษณะ ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าเหมือนกันทุกประการ จะ แข่งขันโดยไม่ใช้ราคา ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าแตกต่างกันแต่ใช้ ทดแทนกันได้

17 The End Good Luck for Mid-term Examination


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของตลาดและการ กำหนดราคา ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 1/2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google