งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงง าน ดอกไ ม้แสน สวย ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงง าน ดอกไ ม้แสน สวย ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงง าน ดอกไ ม้แสน สวย ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

2 5 + 0 5 2 + 3 1 + 4 3 + 2 4 + 1 ผลบวกเท่ากับ 5

3 5 + 0 5 2 + 3 1 + 4 3 + 2 0 + 5 ผลบวกเท่ากับ 5 4 + 1 Min d ma p

4 ผลบวก เท่ากับ 10 0 + 10 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5 7 + 3 10 + 0 8 + 2 9 + 1 6 + 4

5 เดือน ที่มี 31 วัน JANUA RY MARC H MAY JULY AUGUS T OCTOBE R DECEM BER

6 เดือน ที่มี 31 วัน มกรา คม มีนา คม พฤษภ าคม กรกฎ าคม สิงหา คม ตุลา คม ธันวา คม

7 จำนวนที่มี 3 เป็น ตัวประกอบ 369 1212 ได้แก่ 3, 6, 9, 12, 15, … เป็นจำนวนที่หารด้วย 3 ลง ตัว

8 จากคำถาม จำนวนใดรวมกันเป็น 5 บ้าง จำนวนรวมกันเท่ากับ 10 บ้าง เดือนอะไรบ้างที่มี 31 วัน จำนวนที่มี 3 เป็นตัว ประกอบ สู่ … โครงงานดอกไม้ แสนสวย แนวคิดของ เซต

9 โครงงานผลคูณเท่ากัน จุดประสงค์ เพื่อหาจำนวนสอง จำนวนที่คูณกันได้ 60 ผลการดำเนินงาน 3 x 20 2 x 30 4 x 15 5 x 12 6 x 10 10 x 6 12 x 5 15 x 4 6060 6060 คำสั่ง วิธีทำ / คำตอบ

10 โครงงานดอกไม้ตัวประกอบ ผู้จัดทำ...... สาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ความหมายของตัวประกอบ ตัวประกอบของจำนวนนับใด เป็นจำนวนนับที่นำไปหารจำนวน นับนั้นได้ลงตัว จุดประสงค์ เพื่อหาตัวประกอบ จำนวนนับต่างๆ ผลการดำเนินงาน สาระสำ คัญ

11 ตัว ประกอบ ของ 15 1 3 5 1515 เป็น จำนวน นับที่ นำมาหาร 15 ได้ลง ตัว ผลการ ดำเนินงาน

12 ตัว ประกอบ ของ 21 1 3 7 21 เป็นจำนวนนับที่ นำไปหาร 21 ได้ลงตัว ผลการ ดำเนินงาน

13 โครงงานดอกไม้ ห. ร. ม. ผู้จัดทำ...... สาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ของจำนวนสองจำนวน เรียกว่า ห. ร. ม. จุดประสงค์ เพื่อหา ห. ร. ม. ของจำนวนนับสองจำนวน

14 ตัวประกอบ ของ 12 ตัวประกอบ ของ 16 1 2 3 4 6 1212 1 2 4 8 1616 ตัวประกอบ ร่วม ห. ร. ม. ของ 12 และ 16 ผลการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงง าน ดอกไ ม้แสน สวย ปรีชา เนาว์เย็นผล ศึกษาศาสตร์ มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google