งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ผอ.วีระ ทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

2 ประสานคน ประสานงาน ประสานใจ

3 สามเหลี่ยมแห่งความสำเร็จ
คุณภาพ ประสานงาน ประสานใจ ประสานคน สามเหลี่ยมแห่งความสำเร็จ

4 คุณ ภาพ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน สพป.สพ.2

5 ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร คุณ ภาพ โรงเรียน สพป.สพ.2 บุคลากรทางการศึกษา
อนุบาลพร้อมสมวัย ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ ขับเคลื่อนบริหาร ภายใน ก้าวไกลรับอาเซียน พากเพียรสู่ 21ST เกิดค่านิยม 12 ประการ บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดรักสามัคคี มีสุขภาพกาย/ใจ แข็งแรง แกร่งประสาน สัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนางาน

6 รูปแบบการบริหารจัดการร่วมกัน
 เขตพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมเสริม  โรงเรียน จัดกิจกรรมและพัฒนา ให้บรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนบริหารจัดการและนิเทศ ภายใน  เขตพื้นที่ นิเทศ กำกับและประเมิน เพื่อเชิดชูเกียรติ เผยแพร่

7  ภาระงานของโรงเรียน  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
 อนุบาลพร้อมสมวัย  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ขับเคลื่อนบริหารภายใน  ก้าวไกลรับอาเซียน  พากเพียรสู่ 21ST  เกิดค่านิยม 12 ประการ

8  อนุบาลพร้อมสมวัย นร.อนุบาล มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ที่สมดุลเหมาะสมวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  นร.อนุบาล2 มีความพร้อมเข้าเรียน ชั้น ป. 1  ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาความรู้สอดคล้องกับพัฒนาการ นร.อนุบาล

9  ใส่ใจอ่าน เขียน คิด นร.ชั้น ป.3 อ่านออก เขียนได้
2. นร.ชั้น ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 3. นร.ชั้น ป.3 คิดเลขเป็น และมีทักษะ การคิดพื้นฐาน 4. นร.ชั้น ป.6 คิดเลขคล่อง และมีทักษะ

10  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ 1.ทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.6
และ ม.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 3 2.นร.ชั้น ป.3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล จากการสอบ NT เพิ่มขึ้นหรือมีค่า พัฒนาสูงขึ้น

11 ขับเคลื่อนบริหารภายใน
ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอก โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรม “โรงเรียนดี Happy School”

12  ก้าวไกลรับอาเซียน โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

13  พากเพียรสู่ 21st ครูในโรงเรียนแบบอย่าง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 (บูรณาการ การใช้สื่อ/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการ จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก)

14  เกิดค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครู บุคลากรและนักเรียน เกิดค่านิยม 12 ประการ (บูรณาการ กิจกรรมโครงการเยาวชน คนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง)

15 ขอบคุณครับ ... ในความร่วมมือ จากผู้บริหาร ครู และ บคล.กศ.
อนุบาลพร้อมสมวัย ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ ขับเคลื่อนบริหาร ภายใน ก้าวไกลรับอาเซียน พากเพียรสู่ 21ST เกิดค่านิยม 12 ประการ

16 ขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google