งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ในเขตบริการสุขภาพ เขต 12 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ในเขตบริการสุขภาพ เขต 12 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ในเขตบริการสุขภาพ เขต 12 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับ อำเภอเขต 12 1

2 เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ District Health System Network District Health System Network การทำงานร่วมกันของ การทำงานร่วมกันของ รพช. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ ประชาสังคม 2

3 องค์ประกอบ DHS (UCARE) การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team) การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การทำงานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ ให้บริการเอง (Appreciation) การทำงานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ ให้บริการเอง (Appreciation) การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care ) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care ) 3

4 2552-2554 2557 2556 2554-2555 Core team,project dhs( สปสช, สรพ ) 21 dhs+4 ภาค +25 buddy( สธ, สปสช, สรพ ) 25%dhs( สธ, สปสช, สรพ, สสส, สพช ) 50%dhs( สธ, สปสช, สรพ, สสส, สพช ) 4

5 จำนวน CUP ได้รับคัดเลือก DHS ปี 2556 จังหวัดจำนวน CUP สงขลา 5 นาทวี, เทพา, รัตภูมิ, ระโนด, หาดใหญ่ สตูล 3 ละงู, ท่าแพ, ทุ่งหว้า ตรัง 3 ห้วยยอด, กันตัง, ปะเหลียน พัทลุง 3 เขาชัยสน, ตะโหมด, ป่าพะยอม ยะลา 4 ยะลา, เบตง, รามัน, ยะหา ปัตตานี 4 กะพ้อ, หนองจิก, ยะหริ่ง, ไม้แก่น นราธิวาส 4 แว้ง, ระแงะ, บาเจาะ, ตากใบ รวม 26 ผู้นำ CUP DSHACBLFPL ชุมชน ดีเด่น PCA ทีมบริหารระดับ CUP เข้มแข็ง เป้าหมายการคัดเลือก CUP 5

6 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ เขต 12 เขต 12 พื้นที่ไข่ แดง เช่น อ. นาทวี หนองจิก รา มัน กะพ้อ ละงู ตากใบ รพช. + สสอ.+ รพ. สต.+ อปท + ชุมชน Health workforce ด้วยกระบวนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอในเขต บริการสุขภาพ Design health information ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพในระบบ บริการสุขภาพ Health service delivery to HP เพื่อเสริมความ เข้มแข็งของ โรงพยาบาลชุมชน และพื้นที่ อำเภอ ต้นแบบ ระบบ จัดการ ระดับเขต ต้นแบบ องค์ ความรู้ นวตกรรม เพื่อเสริม ศักยภาพ เครือข่าย ระดับ อำเภอ เขต 12 ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล สปสช. เขต + สธ. เขต 6

7 เขต ทีม dhs เขต ทีม dhs จังหวัด Body dhs สบรส สช. มสช. ศธ. พม. มท. สปสช. สธ. สรพ. สสส. สพช. เครือข่าย สุขภาพระดับ อำเภอ (DHS) 7

8 เป้าหมาย ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการ ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชน เกิดการจัดการความรู้ ยกระดับการปฏิบัติ ให้เกิด “ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการเครือข่าย สุขภาพอำเภอ ” 8

9 1. พัฒนารูปแบบและกลไกในระบบสุขภาพระดับ อำเภอ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 2. เสริมศักยภาพบุคคลในระบบบริการสุขภาพ และ ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ / จังหวัด ให้สามารถสนับสนุนการจัดการสร้างเสริม สุขภาพในระบบสุขภาพระดับอำเภอ 3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ จากองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ วัตถุประ สงค์ 9

10 ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย การสนับสนุนกลไกเชิงนโยบาย การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล และ การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง การพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่ สอดรับกับบริบทและวิถีชุมชน 10

11 กฏบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริม สุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion ; 1986) 1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพ (Build healthy public policy) 2. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ สุขภาพ (Create supportive environment) 3. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening community action) 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skill) 5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient health services) 11

12 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ เขต 12 เขต 12 พื้นที่ไข่ แดง เช่น อ. นาทวี หนองจิก รา มัน กะพ้อ ละงู ตากใบ รพช. + สสอ.+ รพ. สต.+ อปท + ชุมชน Health workforce ด้วยกระบวนการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอในเขต บริการสุขภาพ Design health information ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริม สุขภาพในระบบ บริการสุขภาพ Health service delivery to HP เพื่อเสริมความ เข้มแข็งของ โรงพยาบาลชุมชน และพื้นที่ อำเภอ ต้นแบบ ระบบ จัดการ ระดับเขต ต้นแบบ องค์ ความรู้ นวตกรรม เพื่อเสริม ศักยภาพ เครือข่าย ระดับ อำเภอ ODOP กรณี โรคเรื้อรัง สปสช. เขต + สธ. เขต OTTAWA CHARTER 12

13 Concept & Policy Structure & Organization Resources Allocation & Sharing Manpower Development Information System Supportive mechanism New Management (Partnership & Networking) 1.P &P 2.MCH 3.EMS 4.Acute Minor Diseases 5.Dental Health 6.Chronic Diseases 7.Psychiatric Diseases & Mental Health 8.Disabilities 9.End of life care 10.High risk groups (Pre- school, Adolescent, Elderly) 1.P &P 2.MCH 3.EMS 4.Acute Minor Diseases 5.Dental Health 6.Chronic Diseases 7.Psychiatric Diseases & Mental Health 8.Disabilities 9.End of life care 10.High risk groups (Pre- school, Adolescent, Elderly) เอื้อเฟื้อแฟ้มภาพ : รศ. นพ. สุร เกียรติ อาชานานุภาพ 13

14 14

15 งบประมาณ งบสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ( สปสช.) งบ UC หมวดงบสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพ ตำบล งบ สสส. 15

16 ประเด็นปรึกษาหารือ รูปแบบการดำเนินการ – การบริหารจัดการโครงการ – บทบาทที่ปรึกษา ทีมเขต จังหวัด – การขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ อื่นๆ – การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 16

17 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ในเขตบริการสุขภาพ เขต 12 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google