งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน คุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน คุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน คุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการ สุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

2 เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของ อำเภอที่มีการจัดตั้ง ทีม MCATT ที่มี คุณภาพ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : อำเภอ

3 สูตรการคำนวณ ร้อยละของการ จัดตั้งทีม MCATT ในระดับอำเภอที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จำนวนอำเภอที่มีการจัดตั้งทีม MCATT ที่มี คุณภาพมาตรฐาน x 100 จำนวนอำเภอทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ

4 คำ นิยาม คำ นิยาม ทีม MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ( ทีมให้การ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ) หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ได้แก่ แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ งานด้านสุขภาพจิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 ระดับทีม MCATT 1. ทีมระดับอำเภอ หมายถึง ทีม MCATT ประจำพื้นที่ในระดับอำเภอ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. ทีมระดับจังหวัด หมายถึง ทีม MCATT ประ จาพื้นที่ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้แทนผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตระดับอำเภอ 3. ทีมระดับกรมสุขภาพจิต หมายถึง ทีม MCATT ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและ ให้การช่วยเหลือพื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิต เวช ศูนย์สุขภาพจิต และหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด กรมสุขภาพจิต

6 คำ นิยาม คำ นิยาม ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน หมายถึง ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามคู่มือ “ แนว ทางการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการวิกฤตสุขภาพจิต ” ( เล่มสีแดง )

7 ทีม MCATT ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐาน ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 1.1 บุคลากร - มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิกฤต สุขภาพจิต - โครงสร้างทีม - การกำหนดบทบาทหน้าที่ - ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน - การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน การซ้อมแผน 1.2 ด้านทรัพยากร - การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นสามารถใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

8 ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2. มาตรฐานด้านวิชาการ - มีแผนพัฒนาวิชาการด้าน วิกฤตสุขภาพจิต - มีการจัดอบรม / สนับสนุน บุคลากรเข้ารับการอบรม ความรู้เรื่องวิกฤตสุขภาพจิต - มีการพัฒนาวิชาการวิกฤต สุขภาพจิต เช่น คู่มือ แผ่นพับ - มีนวตกรรม จัดการความรู้ วิกฤตสุขภาพจิต (KM) - มีการประชุมทบทวน (case conference)

9 ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 3. มาตรฐานด้านการ ช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจ 3.1 การดูแลเยียวยา จิตใจ 3.2 การติดตามดูแล ต่อเนื่อง

10 ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 4. ด้านการจัดการระบบ ข้อมูล - มีทะเบียน - มีรายงาน - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล นำข้อมูลไปใช้ให้เกิด ประโยชน์

11 ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 5. ด้านการนิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน - มีแผนการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน - มีการปฏิบัติการตามแผน - มีการนำผลจากการ ติดตาม มาวิเคราะห์และพัฒนา งาน

12 ระดับการประเมินคุณภาพระบบ บริการวิกฤตสุขภาพจิต ระดับ 1 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตใน ขั้นดีเยี่ยม ระดับ 2 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตใน ขั้นปานกลาง ระดับ 3 การบริการวิกฤตสุขภาพจิตใน ขั้นพื้นฐาน

13 กิจกร รม ทบทวนข้อมูลอำเภอที่ดำเนินการจัดตั้ง ทีม MCATT และบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ อบรมเพิ่มพูนความรู้การช่วยเหลือผู้ ประสบภาวะวิกฤตตามมาตรฐานด้านการ บริหารจัดการ ตามมาตรฐานทีมให้การ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤตแก่บุคลากรในหน่วยงานและ บุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ มีแผนการจัดเตรียมทีมและซ้อมแผนแบบ บูรณาการ ระหว่างทีม miniMERT, MCATT และ SRRT ออกปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ ประสบภาวะวิกฤต

14 การประเมินคุณภาพ ทีม MCATT ฐานข้อมูลทีม MCATT ะดับอำเภอ / จังหวัด ( มีนาคม 57) : MCC1 คำสั่งแต่งตั้ง ทีม MCATT ( มีนาคม 57) ทำเนียบ / ทะเบียนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ ( มีนาคม 57) : MCC2 แผนปฏิบัติการ / การจัดเตรียมทีมและซ้อม แผนแบบบูรณาการระหว่างทีม miniMERT, MCATT และ SRRT ( รายงานตามแบบสรุป รายงานการจัดกิจกรรม : MCC 3) ( มีนาคม 57) การรายงานผลติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดปัญหาสุขภาพจิต

15 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน คุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google