งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ๆ กับ ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น Ö ร้านค้า ร้านเสริมสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ๆ กับ ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น Ö ร้านค้า ร้านเสริมสวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ๆ กับ ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น Ö ร้านค้า ร้านเสริมสวย โกดังเก็บของ ร้านขายปุ๋ย Ö อู่ซ่อมรถ โรงกลึง โรงเลี้ยงไก่ โรง เลี้ยงสุกร Ö โรงงานอุตสาหกรรม ลานตากมัน โรงสีข้าว Ö ร้านคาราโอเกะ ปั๊มน้ำมัน ปั๊มหลอด Ö บ้านเช่า โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Ö ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

2 ขั้นตอนการชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน 1. รับแบบ / ยื่นแบบ ภรด.2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแจ้งประเมินภาษี ( ภ. ร. ด.8) 3. ชำระภาษีภายใน 30 นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 4. กรณีไม่พอใจการประเมินภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการ ประเมินใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ( ภ. ร. ด.8) หากผลการ อุทธรณ์เกิน 30 วัน ต้องชำระเงินตามใบแจ้งประเมินไปก่อน

3 อัตราค่าภาษี จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.50 ของ ค่ารายปี กรณีชำระเกินกำหนดจะต้องชำระเงิน เพิ่ม ตามอัตราดังนี้ * ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนด คิดเงิน เพิ่มร้อยละ 2.5 * เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 * เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5 * เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน คิดเงินเพิ่ม ร้อยละ 10

4 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก.. ที่ดินทุกประเภท ไม่ว่าที่ว่างเปล่า หรือมีสิ่งปลูกสร้างใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรืออยู่อาศัย ให้ผู้อื่น เช่า หรือใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ นั้น นอกจากพื้นที่ที่ดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ เป็นภูเขาและแม่น้ำด้วย ขั้นตอนการชำระภาษี บำรุงท้องที่ 1. เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบ ภ. บ. ท. 5 ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน ทุกรอบ ระยะเวลา 4 ปี ณ งานจัดเก็บ รายได้ เทศบาลตำบลระหาน 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. ชำระภาษี / รับใบเสร็จรับเงิน 4. กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือ จำนวนที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

5 การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงิน ภาษี ไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ที่ดินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีบำรุง ท้องที่ Ö พระราชวัง ที่ดินสาธารณะ ที่ดินของราชการส่วน ท้องถิ่น Ö ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาล การศึกษา กุศลสาธารณะ Ö ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจ สุสาน และฌาปนสถาน Ö ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ ประปา ไฟฟ้า Ö ท่าเรือของรัฐ สนามบินของรัฐ Ö ที่ดินเอกชนที่ราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ Ö ที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ที่ตั้งสถานทูต ที่ตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง

6 3. ภาษีป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการ ประกอบ กิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่ วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 1. ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ. ป.1 ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ. ป. 1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งใหม่ 2. การชำระเงินค่าภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระค่า ภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินหรือจะ ชำระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้ ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

7 บัญชีอัตราภาษี ป้าย (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือ เครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ( ก ) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ ( ข ) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี แต่ให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสีย ภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท *** เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นสำรวจแปลงที่ดิน ( แบบ ภ. บ. ท.5) ทุก 4 ปี *** หากมีข้อสงสัย.. ติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง ( งานจัดเก็บรายได้ ) เทศบาลตำบลระหาน โทรศัพท์ / โทรสาร 055 - 733189


ดาวน์โหลด ppt 1. ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ๆ กับ ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น Ö ร้านค้า ร้านเสริมสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google