งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. คำถามชวนคิด ????? 1. คุณสมบัติของคีย์หลักมีอะไรบ้าง 2. วิธีการสร้างคีย์หลัก 2 คีย์ใน 1 ตารางมีวิธีการอย่างไร ตอบ ไม่เป็นค่าว่าง และค่าต้องไม่ ซ้ำกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. คำถามชวนคิด ????? 1. คุณสมบัติของคีย์หลักมีอะไรบ้าง 2. วิธีการสร้างคีย์หลัก 2 คีย์ใน 1 ตารางมีวิธีการอย่างไร ตอบ ไม่เป็นค่าว่าง และค่าต้องไม่ ซ้ำกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 คำถามชวนคิด ????? 1. คุณสมบัติของคีย์หลักมีอะไรบ้าง 2. วิธีการสร้างคีย์หลัก 2 คีย์ใน 1 ตารางมีวิธีการอย่างไร ตอบ ไม่เป็นค่าว่าง และค่าต้องไม่ ซ้ำกัน ตอบ กด Ctrl ค้างไว้ หลังจากนั้น คลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการกำหนดให้เป็น คีย์หลัก

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายและชนิดของ แบบสอบถามได้ 2. สร้างแบบสอบถาม (Query) ได้ 3. กำหนดเงื่อนไขในการสร้าง แบบสอบถามได้

4 แบบสอบถาม (Query) คิวรี (Que ry) “ แบบสอบถาม ” หรือ “ คิวรี (Query)” ใช้ในการกำหนด เงื่อนไขในการคัดกรองข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่เรา ต้องการ ดังนั้น แบบสอบถาม จึงเป็นการเลือกกลุ่มของ ข้อมูลจากตารางข้อมูล โดย เอาเฉพาะที่เราต้องการ เช่น เอาเฉพาะบางฟิลด์หรือบางเร คอร์ดตามเงื่อนไขที่เรากำหนด กลุ่มของข้อมูลที่เลือกออกมา นี้ จะเรียกว่า ไดนาเซ็ต (Dynaset)

5 ประเภทของแบบสอบถาม (Query) 1. แบบใช้เลือกข้อมูล (Select Query) ใช้ในการเลือกข้อมูลจากตารางๆ เดียว หรือหลายตาราง ตามเงื่อนไข ที่กำหนด 2. แบบตาราง (Crosstab Query) เป็นคิวรีที่แสดงข้อมูล 2 มิติ คือ เป็น การแสดงข้อมูลตามความสัมพันธ์ใน แนวคอลัมน์กับแถว 3. แบบพารามิเตอร์ (Parameter Query) เป็นคิวรีที่มีการแสดงไดอะล็อกบ็อก โต้ตอบโดยการใส่ค่าพารามิเตอร์เพื่อ ถามข้อมูลจากผู้ใช้งาน ● แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

6 ประเภทของแบบสอบถาม (Query) ( ต่อ ) 4. แบบแอคชัน (Action Query) ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ฐานข้อมูล 5. แบบ SQL (SQL Query) เป็นคิวรีที่สร้างด้วยการใช้คำสั่ง ภาษา SQL ● แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

7 เครื่องหมายในการ เปรียบเทียบ เครื่องหมายในการ คำนวณ เครื่องหมายในการเชื่อม ข้อความ การกำหนดเงื่อนไข (Criteria) ตัวกระทำค่าทางตรรกะ ตัวกระทำเพื่อหาค่าว่างตัวกระทำเพื่อเลือกข้อมูล เป็นกลุ่ม

8 เครื่องหมายในการ เปรียบเทียบ ตัวดำเนินการ เปรียบเทียบ คำอธิบาย = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ < น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ

9 เครื่องหมายในการคำนวณ โอเปอเร เตอร์ คำอธิบายตัวอย่างผลลัพธ์ + บวก 3 + 25 - ลบ 5 – 32 * คูณ 3 * 26 / หาร 10 / 42.5 \ หาร นิพจน์แบบ ผลลัพธ์เป็นจำนวน เต็ม 13 \ 43 Mod หาเศษจากการหาร 13 Mod 4 1 ^ หาผลลัพธ์จากการ ยกกำลัง 2 ^ 38 ( ) จัดลำดับการคำนวณ (3+2) * 3 15

10 เครื่องหมายในการเชื่อม ข้อความ โอเปอเรเ ตอร์ คำอธิบายตัวอย่างผลที่ ได้ & ใช้ในการเชื่อมต่อ สตริง “AB” & “CD” “ABCD ” + ใช้ในการเชื่อมต่อ สตริง “AB” + “CD” “ABCD ”

11 ตัวกระทำค่าทางตรรกะ โอเปอเร เตอร์ คำอธิบาย And เลือกเรคอร์ดเมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็น จริง Or เลือกเรคอร์ดเมื่อมีเงื่อนไขใดเงื่อนไข หนึ่งเป็นจริง Not กลับเงื่อนไขเป็นตรงข้าม Xor เลือกเรคอร์ดเมื่อมีเงื่อนไขที่เป็นจริง เพียงอันเดียว Eqv เลือกเรคอร์ดเมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็น จริงหรือเป็นเท็จทั้งคู่

12 ตัวกระทำเพื่อเลือกข้อมูล เป็นกลุ่ม โอเปอเรเตอร์ทำหน้าที่ Like “ ข้อมูล ” หาข้อมูลทั้งหมดที่ตรงตามที่ กำหนดใน “ ข้อมูล ” โดยอาจใช้ อักขระตัวแทน (Wildcard) ร่วมด้วยได้ Between ข้อมูล 1 And ข้อมูล 2 หาข้อมูลที่อยู่ในช่วงข้อมูล 1 และข้อมูล 2 In ( ข้อมูล 1, ข้อมูล 2,...) หาข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับที่ระบุ ในวงเล็บ

13 อักขระตัวแทน (Wildcard) * หรือ % แทนอักษรหรือตัวเลขใดๆ ก็ได้กี่ตัวก็ ได้ เช่น Sc* อาจเป็น School, Scare, Screen ? แทนอักษรหรือตัวเลขใดๆ ก็ได้ 1 ตัว ตรงตำแหน่งนั้น เช่น B?g อาจเป็น Big, Bag, Bug # แทนตัวเลขอะไรก็ได้ 1 ตัวตรง ตำแหน่งนั้น เช่น ##000 อาจเป็น 10000, 45000 [ ] แทนช่วงอักษรหรือตัวเลขที่อยู่ใน วงเล็บ เช่น [ABC] จะได้ A,B,C [A-D] จะได้ A,B,C,D [A-C]* อาจเป็น Ant, Bat, Computer [A-C][12] จะได้ A1, A2, B1, B2, C1, C2

14 อักขระตัวแทน (Wildcard) ! แทนตัวอักษรหรือตัวเลขนอกเหนือที่ ระบุ เช่น !S* จะได้ข้อมูลอะไรก็ได้ที่ ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย S [!A-D] จะได้ตัวอักษรอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่ A, B, C, D ตัวอย่างเช่น ฟิลด์เงื่อนไขสิ่งที่ได้ Name Like “ พ *” พนักงานที่ชื่อ ขึ้นต้นด้วย พ Zipcod e In(“10240”,“10250 ”, “10310”) ผู้ที่อยู่ในเขต รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ 10250 หรือ 10310 SalaryBetween 15000 And 17000 ผู้ที่มีเงินเดือน ระหว่าง 15,000 ถึง 17,000 บาท

15 ตัวกระทำเพื่อหาค่าว่าง เครื่องหมา ย คำอธิบาย Is Null แสดง Field ที่เป็นค่าว่าง (Null) Is Not Null แสดง Field ที่ไม่เป็นค่าว่าง (Not Null)

16 การระบุชื่อฟิลด์ หากต้องการระบุชื่อฟิลด์ในเงื่อนไข เพื่อนำค่ามาเปรียบเทียบ ให้เขียนอยู่ใน เครื่องหมาย [ ] รูปแบบ [ ชื่อฟิลด์ ] หากใช้ร่วมกันหลายตารางข้อมูล อาจ ระบุชื่อตารางร่วมด้วยดังนี้ [ ชื่อตาราง ].[ ชื่อฟิลด์ ] เช่น [Employee].[Salary]

17 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. คำถามชวนคิด ????? 1. คุณสมบัติของคีย์หลักมีอะไรบ้าง 2. วิธีการสร้างคีย์หลัก 2 คีย์ใน 1 ตารางมีวิธีการอย่างไร ตอบ ไม่เป็นค่าว่าง และค่าต้องไม่ ซ้ำกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google