งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4

2 ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ( โค เนื้อ - กระบือ ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบ การเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทาง ในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผล อย่างไร

3 1. แบ่งกกลุ่ม Smart Farmer เป็น 4 ประเภทตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด 2. คัดเลือกเกษตรกรโดยยึดหลัก คุณสมบัติ 6 ข้อ 3. คัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกร Developing Smart Farmer 4. คัดเลือกเกษตรกรตาม Zonning สัตว์ในแต่ละพื้นที่ คัดจัดสร้าง หลักสูตรการพัฒนาแล้วนำรูปแบบ ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยแยกตาม ประเภทของ Smart Farmer ต่อไป ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร

4 5. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยง สัตว์เดิม 6. คัดเลือกเกษตรกรจากเกษตรกรหัว ก้าวหน้า 7. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่ม เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 8. ใช้แนวทางเดิมจากปี 57 แล้วไป ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับ กษ. จังหวัด พร้อมกับดูตาม Zonning สัตว์ แล้วค่อยเข้าไปพัฒนา 9. คัดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป้นทายาท ของ Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อ พัฒนาเพิ่มรายได้ 10. คัดจากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกร

5 โดยมีแนวทางการ พัฒนาดังนี้ 1. ถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบ แล้วนำไปเผยแพร่ / ขยาย ผลสู่รายอื่น ต่อไป 2. ทำ Smart Planning เพื่อหา ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่างๆ ในกลุ่มนั้นต่อไป 3. สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ปัจจัย อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่ม ความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 4. เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป

6 โดยมีแนวทางการ พัฒนาดังนี้ 4. เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป 5. สร้างตลาด และ Brand เฉพาะของ สินค้าจาก Smart Farmer ต้นแบบ

7 ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ( โค เนื้อ - กระบือ ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบ การเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทาง ในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผล อย่างไร

8 ข้อ 4. ( ต่อ ) 1. นำบทเรียนที่ถอดมาจาก Smart Farmer ต้นแบบ มาเผยแพร่แก่ Smart Farmer และเกษตรกรราย อื่นๆ ต่อไป 2. ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกร และทำ Smart Planning เพื่อหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณสจากแหล่ง เงินทุนและหน่วยงานต่าง ๆ 4. จัดตั้งฟาร์มต้นแบบ เป็นศูนย์ เรียนรู้ต้นแบบ แล้วนำเกษตรกร Smart Farmer และเกษตรกรราย อื่น ๆ เข้าไปศึกษาดูงาน

9 ข้อ 4. ( ต่อ ) 5. สร้างเครือข่ายการผลิตและ การตลาด 6. นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการ ถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป 7. จัดประกวดองค์ความรู้และ นวัตกรรมใหม่จาก Smart Farmer ต้นแบบทั้งหลาย แล้วมีรางวัลให้ เป็น การสร้างแรงจูงใจ 8. ค้นหาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม ต้นแบบ อาทิ สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ ใหม่ ๆ, วิธีการจัดการรูปแบบใหม่ และหรือวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ แบบใหม่ ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด สร้างรายได้ และช่วยลดต้นทุน การผลิตได้ดี

10 ข้อ 4. ( ต่อ ) 9. ทำพันธุ์ประวิตสัตว์ทุกตัวในฟาร์ม เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้น มาวิเคราะห์ แล้วหาทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ต่อไป 10. จัดประกวดผลผลิต เช่น ประกวด ผลิตภัณฑ์ ประกวดเนื้อ หรือประกวด แบรนด์สินค้าต่อไป 11. พัฒนาเป็นฟาร์มท่องเที่ยวใน อนาคตต่อไป ซึ่งสามารถทำได้

11 Action Plan

12 หน่วยงาน ปี พ. ศ. 2557 ปี พ. ศ. 2558 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. แต่งตั้งคณะทำงาน ** 2. สำรวจและประเมิน คุณสมบัติ Smart Farmer *** 3. จำแนกเกษตรกร ** 4. ถอดบทเรียน Smart farmer ต้นแบบ ***** 5. ดำเนินการเพิ่มพูน ความรู้ 6. ติดตามการพัฒนา และ ประเมินผล **** 7. การมอบ ประกาศนียบัตรให้ Smart Farmer ******** 8. ถอดบทเรียน วิธีดำเนินการ Smart Farmer **** 9. ถอดบทเรียนวิธี ดำเนินงาน - แบบ SF1 - แบบ SF2 - แบบ SF3 - แบบ SF4 **** * * ****


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google