งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4

2 ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ( โค เนื้อ - กระบือ ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบ การเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทาง ในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผล อย่างไร

3 1. แบ่งกกลุ่ม Smart Farmer เป็น 4 ประเภทตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด 2. คัดเลือกเกษตรกรโดยยึดหลัก คุณสมบัติ 6 ข้อ 3. คัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกร Developing Smart Farmer 4. คัดเลือกเกษตรกรตาม Zonning สัตว์ในแต่ละพื้นที่ คัดจัดสร้าง หลักสูตรการพัฒนาแล้วนำรูปแบบ ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยแยกตาม ประเภทของ Smart Farmer ต่อไป ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร

4 5. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยง สัตว์เดิม 6. คัดเลือกเกษตรกรจากเกษตรกรหัว ก้าวหน้า 7. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่ม เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 8. ใช้แนวทางเดิมจากปี 57 แล้วไป ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับ กษ. จังหวัด พร้อมกับดูตาม Zonning สัตว์ แล้วค่อยเข้าไปพัฒนา 9. คัดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป้นทายาท ของ Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อ พัฒนาเพิ่มรายได้ 10. คัดจากเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกร

5 โดยมีแนวทางการ พัฒนาดังนี้ 1. ถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบ แล้วนำไปเผยแพร่ / ขยาย ผลสู่รายอื่น ต่อไป 2. ทำ Smart Planning เพื่อหา ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่างๆ ในกลุ่มนั้นต่อไป 3. สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ปัจจัย อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่ม ความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 4. เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป

6 โดยมีแนวทางการ พัฒนาดังนี้ 4. เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป 5. สร้างตลาด และ Brand เฉพาะของ สินค้าจาก Smart Farmer ต้นแบบ

7 ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ( โค เนื้อ - กระบือ ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบ การเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทาง ในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผล อย่างไร

8 ข้อ 4. ( ต่อ ) 1. นำบทเรียนที่ถอดมาจาก Smart Farmer ต้นแบบ มาเผยแพร่แก่ Smart Farmer และเกษตรกรราย อื่นๆ ต่อไป 2. ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกร และทำ Smart Planning เพื่อหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณสจากแหล่ง เงินทุนและหน่วยงานต่าง ๆ 4. จัดตั้งฟาร์มต้นแบบ เป็นศูนย์ เรียนรู้ต้นแบบ แล้วนำเกษตรกร Smart Farmer และเกษตรกรราย อื่น ๆ เข้าไปศึกษาดูงาน

9 ข้อ 4. ( ต่อ ) 5. สร้างเครือข่ายการผลิตและ การตลาด 6. นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการ ถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป 7. จัดประกวดองค์ความรู้และ นวัตกรรมใหม่จาก Smart Farmer ต้นแบบทั้งหลาย แล้วมีรางวัลให้ เป็น การสร้างแรงจูงใจ 8. ค้นหาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์ม ต้นแบบ อาทิ สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ ใหม่ ๆ, วิธีการจัดการรูปแบบใหม่ และหรือวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ แบบใหม่ ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด สร้างรายได้ และช่วยลดต้นทุน การผลิตได้ดี

10 ข้อ 4. ( ต่อ ) 9. ทำพันธุ์ประวิตสัตว์ทุกตัวในฟาร์ม เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้น มาวิเคราะห์ แล้วหาทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ต่อไป 10. จัดประกวดผลผลิต เช่น ประกวด ผลิตภัณฑ์ ประกวดเนื้อ หรือประกวด แบรนด์สินค้าต่อไป 11. พัฒนาเป็นฟาร์มท่องเที่ยวใน อนาคตต่อไป ซึ่งสามารถทำได้

11 Action Plan

12 หน่วยงาน ปี พ. ศ ปี พ. ศ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. แต่งตั้งคณะทำงาน ** 2. สำรวจและประเมิน คุณสมบัติ Smart Farmer *** 3. จำแนกเกษตรกร ** 4. ถอดบทเรียน Smart farmer ต้นแบบ ***** 5. ดำเนินการเพิ่มพูน ความรู้ 6. ติดตามการพัฒนา และ ประเมินผล **** 7. การมอบ ประกาศนียบัตรให้ Smart Farmer ******** 8. ถอดบทเรียน วิธีดำเนินการ Smart Farmer **** 9. ถอดบทเรียนวิธี ดำเนินงาน - แบบ SF1 - แบบ SF2 - แบบ SF3 - แบบ SF4 **** * * ****


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4. ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google