งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4

2 ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคเนื้อ-กระบือ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทางในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลอย่างไร

3 ข้อ 3. ท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในปี 2558 ทอย่างไร แบ่งกกลุ่ม Smart Farmer เป็น 4 ประเภทตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด คัดเลือกเกษตรกรโดยยึดหลักคุณสมบัติ 6 ข้อ คัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกร Developing Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกรตาม Zonning สัตว์ในแต่ละพื้นที่ คัดจัดสร้างหลักสูตรการพัฒนาแล้วนำรูปแบบดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยแยกตามประเภทของ Smart Farmer ต่อไป

4 5. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยงสัตว์เดิม
6. คัดเลือกเกษตรกรจากเกษตรกรหัวก้าวหน้า 7. คัดเลือกเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 8. ใช้แนวทางเดิมจากปี 57 แล้วไปตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับ กษ.จังหวัด พร้อมกับดูตาม Zonning สัตว์ แล้วค่อยเข้าไปพัฒนา 9. คัดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป้นทายาทของ Smart Farmer ต้นแบบ เพื่อพัฒนาเพิ่มรายได้ 10. คัดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกร

5 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
ถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบ แล้วนำไปเผยแพร่/ขยายผลสู่รายอื่น ต่อไป ทำ Smart Planning เพื่อหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกลุ่มนั้นต่อไป สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ปัจจัยอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มความมั่นคงยั่งยืนต่อไป เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป

6 โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
4. เสริมศักยภาพให้ Smart Farmer ต้นแบบ โดยเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไป 5. สร้างตลาด และ Brand เฉพาะของสินค้าจาก Smart Farmer ต้นแบบ

7 ข้อ 4. กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคเนื้อ-กระบือ) ด้านการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือแบบประณีต (Intensive Farming) ท่านมีแนวทางในการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลอย่างไร

8 ข้อ 4. (ต่อ) นำบทเรียนที่ถอดมาจาก Smart Farmer ต้นแบบ มาเผยแพร่แก่ Smart Farmer และเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และทำ Smart Planning เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสจากแหล่งเงินทุนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งฟาร์มต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ แล้วนำเกษตรกร Smart Farmer และเกษตรกรรายอื่น ๆ เข้าไปศึกษาดูงาน

9 ข้อ 4. (ต่อ) 5. สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด
6. นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากการถอดบทเรียนจาก Smart Farmer ต้นแบบทำเป็นเอกสารเผยแพร่ต่อไป 7. จัดประกวดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่จาก Smart Farmer ต้นแบบทั้งหลาย แล้วมีรางวัลให้ เป็นการสร้างแรงจูงใจ 8. ค้นหาเทคโนโลยีและองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในฟาร์มต้นแบบ อาทิ สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ใหม่ ๆ , วิธีการจัดการรูปแบบใหม่ และหรือวิธีการบริหารจัดการพื้นที่แบบใหม่ ๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างรายได้ และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ดี

10 ข้อ 4. (ต่อ) 9. ทำพันธุ์ประวิตสัตว์ทุกตัวในฟาร์ม เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ แล้วหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป 10. จัดประกวดผลผลิต เช่น ประกวดผลิตภัณฑ์ ประกวดเนื้อ หรือประกวดแบรนด์สินค้าต่อไป 11. พัฒนาเป็นฟาร์มท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป ซึ่งสามารถทำได้

11 Action Plan

12 หน่วยงาน ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.แต่งตั้งคณะทำงาน * 2.สำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer 3.จำแนกเกษตรกร 4.ถอดบทเรียน Smart farmer ต้นแบบ 5.ดำเนินการเพิ่มพูนความรู้ 6.ติดตามการพัฒนาและ ประเมินผล 7.การมอบประกาศนียบัตรให้ 8.ถอดบทเรียนวิธีดำเนินการ 9.ถอดบทเรียนวิธีดำเนินงาน - แบบ SF1 - แบบ SF2 - แบบ SF3 - แบบ SF4


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 เขต 2, 3 และ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google