งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่งทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือทราบจำนวนรอบที่แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัวในการนับจำนวนรอบว่าครบตามกำหนดหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่งทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือทราบจำนวนรอบที่แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัวในการนับจำนวนรอบว่าครบตามกำหนดหรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่งทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือทราบจำนวนรอบที่แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัวในการนับจำนวนรอบว่าครบตามกำหนดหรือไม่ รูปแบบ for (นิพจน์1;นิพจน์2;นิพจน์3) { คำสั่งphp } จากรูปแบบคำสั่ง for กำหนดนิพจน์ 3 ชุด นิพจน์ที่1 จะกำหนดค่าเริ่มต้นของการทำซ้ำ หรือ ค่าเริ่มต้นตัวนับรอบ นิพจน์ที่2 กำหนดเงื่อนไขในการทำซ้ำ ถ้าเป็นจริงจะทำคำสั่ง นิพจน์ที่3 เพิ่มหรือลดค่าตัวนับรอบในการทำซ้ำ

2

3 ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความว่า ”Hello” จำนวน 10 บรรทัด <?
ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อความว่า ”Hello” จำนวน 10 บรรทัด <? for($count=1;$count<=10;$count++) { echo “Hello<br>”; } ?>

4 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1-10 <? for($count=1;$count<=10;$count++) { echo “$count<br>”; } ?>

5 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตัวเลขตั้งแต่ 10-1 <? for($count=10;$count>=1;$count--) { echo “$count<br>”; } ?>

6 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมหาผลบวกเลขตั้งแต่ 1-10 <? $sum=0;
for($count=1;$count<=10;$count++) { $sum = $sum + $count; } echo “ผลบวกของเลข 1-10 = $sum”; ?>

7 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาส่วนลดของลูก ค้าจำนวน 3 คน โดยให้สร้างตัวแปร 2 ตัว คือ ตัวแปรอาร์เรย์ที่ 1 ให้เก็บชื่อลูกค้า ตัวแปรอาร์เรย์ที่ 2 ให้เก็บราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละคน เงื่อนไขส่วนลด ตั้งแต่ 5000 ขึ้นไป ส่วนลด 3 % ส่วนลด 2 % ส่วนลด 1 %

8 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาส่วนลดของราคาสินค้า โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลดคือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าราคาตั้งแต่ ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5 % ถ้าไม่ถึงจะได้รับส่วนลดเพียง 3 %

9 <? $price=7000; $discount=0; if ($price>=10000) { $discount=$price*0.05;} else { $discount=$price*0.03; } echo “ราคาสินค้า = $price<br>”; echo “ส่วนลดมีค่าเท่า = $discount”; ?>

10 คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขหลายทางเลือก
เป็นลักษณะการตรวจสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขแรกเป็นจริงจะทำคำสั่งของเงื่อนไขนั้น แต่ถ้าเป็นเท็จจะข้ามไปตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปหลัง elseif ทีละขั้น จนกว่าเงื่อนไขที่ตรวจสอบจะเป็นจริงหรือหากไม่ พบเงื่อนไขที่เป็นจริงเลยจะไปทำงานในส่วนของ else ที่อยู่หลังสุด

11

12 รูปแบบ if (เงื่อนไข) { คำสั่งphp } Elseif (เงื่อนไข) Else { คำสั่งphp }

13 ตัวอย่าง ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาส่วนลดของราคาสินค้า โดยกำหนดเงื่อนไขในการให้ส่วนลดคือ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้า ราคาตั้งแต่ ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5 % ราคาตั้งแต่ จะได้รับส่วนลด 3 % ต่ำกว่า ไม่มีส่วนลด

14 <? $price=7000; $discount=0; if ($price>=10000) { $discount=$price*0.05;} elseif ($price>=5000) { $discount=$price*0.03; } else { $discount = 0; echo “ราคาสินค้า = $price<br>”; echo “ส่วนลดมีค่าเท่า = $discount”; ?>

15 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาเงินเดือนหลังจากหัก
ค่าบำรุง เรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขในการคิดค่าบำรุงดังนี้ - เงินเดือนตั้งแต่ ขึ้นไป คิดค่าบำรุง 250 บาท - เงินเดือนไม่ถึง ไม่คิดค่าบำรุง

16 2. ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณการเสียภาษีของ
พนักงาน โดยมีเงื่อนไขในการคิดภาษีดังนี้ - เงินเดือนมากกว่า เสียภาษี 10 % - เงินเดือนตั้งแต่ เสียภาษี 5 % - เงินเดือนน้อยกว่า ยกเว้นภาษี


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งทำซ้ำ for คำสั่ง for เป็นคำสั่งทำซ้ำในลักษณะ Definite loop คือทราบจำนวนรอบที่แน่นอนในการทำงาน ซึ่งจะใช้ตัวแปร 1 ตัวในการนับจำนวนรอบว่าครบตามกำหนดหรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google