งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

2 ประเภทของสถิติ Inferential statistic - Estimation - Testing hypothesis Sampling Sample Population Parameter ,  2,  Descriptive statistic Statistics X, S 2, r

3 ประเภทของสถิติ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) สถิติบรรยาย (Descriptive statistic) การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การจัดตำแหน่ง การวัดการกระจาย กาหาความสัมพันธ์ของตัวแปร เป็นต้น การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Testing hypothesis) (z-test t-test ANOVA เป็นต้น)

4 การนำเสนอข้อมูล สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency การวัดการกระจาย การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร

5 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) การนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดใหม่ให้เป็น ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ เพื่อแสดงให้ทราบว่าข้อมูลแต่ละ ค่า หรือข้อมูลแต่ละกลุ่ม เกิดขึ้นซ้ำๆ กันกี่ครั้ง ซึ่งเป็น การย่นย่อข้อมูลเพื่อให้แปลความหมายได้มากขึ้น ตารางแจกแจงความถี่มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คะแนน (X) รอยขีด (Tally) ความถี่ (f) 1. การแจงแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นกลุ่ม (Ungrouped Frequency Distribution) 2. การแจงแจงความถี่แบบจัดเป็นกลุ่ม (Grouped Frequency Distribution) IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

6 ลักษณะข้อมูลกับการแจกแจงความถี่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ การแจกแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นกลุ่ม IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency ข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นกลุ่ม

7 การแจกแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นกลุ่ม ข้อมูล : อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 31 คน ครู ทหาร พยาบาล ครู รับจ้าง เกษตรกร ตำรวจ ค้าขาย พยาบาล ครู รับจ้าง ทหาร ตำรวจ เกษตรกร เกษตรกร ครู ครู เกษตรกร ตำรวจ รับจ้าง เกษตรกร ค้าขาย ทหาร ครู รับจ้าง รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร ค้าขาย พยาบาล เกษตรกร IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency อาชีพ Tally f ครู //// / 6 ทหาร /// 3 พยาบาล /// 3 รับจ้าง //// 5 เกษตรกร //// // 7 ตำรวจ /// 3 ค้าขาย //// 4 รวม31

8 ข้อมูล : คะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียน 40 คน 26 9202315301219 1224132118211423 2013162019201721 82519 921172515 1520181427212017 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency อาชีพ Tally f 30 / 1 29- 28- 27 / 1... … 9 // 2 8 / 1 รวม40

9 การแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นกลุ่ม ขั้นตอน 1. หาพิสัยของคะแนน (พิสัย (R) = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency 2. กำหนดจำนวนชั้น (ประมาณ 10 – 20 ชั้น) 3. คำนวณหาความกว้างของชั้นหรืออันตรภาคชั้น (Class interval) สูตร อันตรภาคชั้น = พิสัย/จำนวนชั้น 4. เขียนขีดจำกัดชั้นของคะแนนแต่ละชั้นลงในช่องคะแนน (จะเริ่มจาก คะแนนสูงสุดหรือต่ำสุดก็ได้) 5. ขีดรอยคะแนน (Tally) 6. นับจำนวนรอยคะแนนของข้อมูล(ความถี่) แล้วใส่ในช่องความถี่

10 ข้อมูล : คะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียน 40 คน 26 9202315301219 1224132118211423 2013162019201721 82519 921172515 1520181427212017 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency 1. หาพิสัยของคะแนน, พิสัย = 30 – 8, เท่ากับ 22 2. กำหนดจำนวนชั้น (เท่ากับ 8 ชั้น) 3. หาอันตรภาคชั้น (สูตร อันตรภาคชั้น = พิสัย/จำนวนชั้น) อันตรภาคชั้น = 22/8, เท่ากับ 2.5 ประมาณ 3 4. เขียนขีดจำกัดชั้นของคะแนนแต่ละชั้นลงในช่องคะแนน (เริ่มจาก 30 คะแนน) 5. ขีดรอยคะแนน (Tally) 6. นับจำนวนรอยคะแนนของข้อมูล(ความถี่) แล้วใส่ในช่องความถี่

11 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency ชั้นคะแนน Tally f 28 – 30 25 – 27 22 – 24 19 – 21 16 – 18 รวม 13 – 15 10 – 12 7 – 9 1 4 4 12 6 40 7 3 3 //// / / //// /// //// // //// //// // ขีดจำกัดบนหมายถึง คะแนนสูงสุดของคะแนนแต่ละชั้น จุดกึ่งกลางชั้นหมายถึง คะแนนที่อยู่ระหว่างขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง ขีดจำกัดชั้นที่แท้จริง หมายถึง คะแนนที่แต่ละชั้นคะแนนมีค่าต่อเนื่องกัน หาได้จาก (ขีดจำกัดบนของชั้นนั้น+ขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไป)/2 ขีดจำกัดบน ขีดจำกัดล่างหมายถึง คะแนนต่ำสุดของคะแนนแต่ละชั้น ขีดจำกัดล่าง จุดกึ่งกลางชั้น (15+13)/2 =14 ขีดจำกัดชั้นที่แท้จริง บน = (9+10)/2 =9.5 ล่าง = (7+6)/2=6.5

12 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency ความถี่ ความถี่สะสม ชั้นคะแนน 28 – 30 25 – 27 22 – 24 19 – 21 16 – 18 รวม 13 – 15 10 – 12 7 – 9 40 39 35 31 19 13 6 3 1 4 4 12 6 40 7 3 3 ความถี่สัมพัทธ์ 1/40=0.025 0.100 0.300 0.150 0.175 0.075 1 ร้อยละ 2.5 10.0 30.0 15.0 17.5 7.5 100.0

13 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ 1. อัตราส่วน (Ratio) เป็นการเปรียบเทียบความถี่ระหว่าง รายการย่อยกับรายการย่อยของตัวแปร ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 30:20 = 3:2 อัตราส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 70:20:25 = 15:4:1 2. สัดส่วน (Proportion) เป็นการเปรียบเทียบความถี่ ระหว่างรายการย่อยกับจำนวนทั้งหมดของตัวแปรนั้น ตัวอย่างเช่น สัดส่วนของผู้สอบผ่าน/ไม่ผ่าน (จำนวน 50 คน) สัดส่วนของผู้สอบผ่าน 30/50 = 0.60 สัดส่วนของผู้สอบไม่ผ่าน 20/50 = 0.40 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

14 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ 3. ร้อยละ (Percent) เป็นการเปรียบเทียบความถี่ระหว่าง รายการย่อยกับจำนวนความถี่ทั้งหมดที่ปรับเทียบให้เป็น 100 คำนวณเหมือนค่าสัดส่วนและปรับฐานให้เป็น 100 ตัวอย่างเช่น ร้อยละของผู้สอบผ่าน/ไม่ผ่าน (จำนวน 50 คน) ร้อยละของผู้สอบผ่าน 30 X 100 = 60 หรือ 60% 50 ร้อยละของผู้สอบไม่ผ่าน 20 X 100 = 40 หรือ 40% 50 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

15 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ 4. ควอร์ไทล์ (Quartile) เดไซล์ (Decile) และ เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) ควอร์ไทล์ (Quartile) เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงลำดับ ตามขนาดออกเป็น 4 ส่วน เดไซล์ (Decile) เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงลำดับตาม ขนาดออกเป็น 10 ส่วน เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลซึ่ง เรียงลำดับตามขนาดออกเป็น 100 ส่วน เป็นการเปรียบเทียบตำแหน่งของคะแนนใดคะแนนหนึ่ง กับคะแนนที่เหลือทั้งหมดของชุดนั้น โดยถือว่าจำนวนคะแนน ทั้งหมดมี 100 ส่วน P จึงบอกตำแหน่งของคะแนน (X) นั้นว่ามี ค่าสูงกว่าคะแนนอื่นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

16 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency Px = 100r N + 1 Qx = 4r N + 1 Dx = 10r N + 1 Qx,Dx,Qx ตำแหน่ง P ที่ X D ที่ X และ Q ที่ X r คือ ตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการหา P,D,Q เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก N คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าน้อย ค่ามาก Q2 Q1 Q3 D2 D3 D1D4D5 D6 D7D8D9 P1P10P20P99P…………………………………………..

17 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency การหาตำแหน่งของข้อมูล จากข้อมูลผลการสอบวิชาสถิติของผู้สอบ 7 คน พบว่าได้คะแนนดังนี้ 13, 15, 24, 17, 22, 16, 25 จงหา P ของผู้สอบที่ได้คะแนนเท่ากับ 17 วิธีคิด 1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25 2. หาตำแหน่งของ 17 คือ ตำแหน่งที่ 4 3. หา P = 100 X 4/7 + 1 = 50 P50 = 17 คะแนน หมายความว่า มีผู้สอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 17 คะแนน หรือเท่ากับ 17 คะแนน อยู่ 50 คนจาก ผู้สอบ 100 คน

18 การวัดตำแหน่งเปรียบเทียบ IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency การหาค่าของข้อมูล ณ ตำแหน่งที่ต้องการ P=(n+1)rn คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด 100 จากข้อมูลการสอบสถิติพบว่าได้คะแนนดังนี้ 13, 15, 24, 17, 22, 16 จงหา P ที่ 30 วิธีคิด 1. เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 13, 15, 16, 17, 22, 24 2. หา P30 = (6+1)30 = 2.1 100 3. หาค่าของ P30 พบว่ามีค่าระหว่าง 15 กับ 16 เทียบ บัญญัติไตรยางศ์หาค่าได้ดังนี้ ตำแหน่งห่างกัน 1 ตำแหน่ง ค่าของข้อมูลห่างกัน = 1 ตำแหน่งห่างกัน.1 ตำแหน่งค่าของข้อมูลห่างกัน 1X.1/100 =.1 ดังนั้น P30 = 15+.1 = 15.1

19 การหาค่ากลางหรือค่าที่เป็นตัวแทนของข้อมูล แต่ละชุด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) ค่ากลางที่นิยมใช้ใน งานวิจัย ระดับการวัดของ ข้อมูล 2. มัธยฐาน (Median) “Mdn” ข้อมูลที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางเมื่อ เรียงลำดับแล้ว 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) “ X ” ตัวกลางเลขคณิต 3. ฐานนิยม (Mode) “Mo” ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเมื่อ เปรียบเทียบกับ ข้อมูลอื่นในชุดเดียวกัน อัตราส่วน อันตร ภาค เรียงอันดับ นาม บัญญัติ นามบัญญัติ IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

20 ค่าที่ได้จากการเอาผลรวมของข้อมูล ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ย (Mean) IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

21 คุณสมบัติที่สำคัญของค่าเฉลี่ย 1.ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ยของคะแนน ชุดนั้นมีค่าเท่ากับ 0 2. ผลรวมของความแตกต่างกำลังสองของคะแนนแต่ละตัวจากจำนวน M ใดๆ จะน้อยที่สุดเมื่อ M เท่ากับค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนั้น มีค่าน้อยที่สุด เมื่อ M เท่ากับค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนั้น 3. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดใดๆ จะต้องอยู่ระหว่างคะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด และ คะแนนตัวที่มีค่ามากที่สุด IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

22 คุณสมบัติที่สำคัญของค่าเฉลี่ย (ต่อ) 4. ในกรณีที่คะแนนทุกตัวของข้อมูลชุดหนึ่งเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในปริมาณที่เท่ากัน 5. ถ้าคะแนนทุกตัวของข้อมูลชุดหนึ่งคูณหรือหารด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่ง ค่าเฉลี่ย ของข้อมูลชุดนั้นจะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยค่าเดิมคูณหรือหารค่าค่าคงที่นั้น IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

23 สถิติบรรยาย มัธยฐาน (median: Mdn) ค่าที่อยู่กึ่งกลางหรือตรงกลางของตัวเลขที่เรียงลำดับ 20 22 23 25 25 26 28 29 29 29 30 30 31 32 32 33 33 33 34 35 36 40 41 41 42 43 46 52 58 59 สูตร 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Median = 5

24 ค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อได้เรียงลำดับ ข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจาก มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด มัธยฐาน (Median) ข้อมูล : 5, 1, 3, 10, 9, 6, 7, เรียงลำดับข้อมูล : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 มัธยฐาน อยู่ตรงตำแหน่งที่ 4 มี ค่าเท่ากับ 6 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

25 ค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุด เมื่อได้เรียงลำดับ ข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจาก มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด มัธยฐาน (Median) ข้อมูล : 2, 5, 1, 3, 10, 9, 6, 7, เรียงลำดับข้อมูล : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 มัธยฐาน อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ 4 กับ 5 มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ย ของข้อมูลสองค่านั้น มัธยฐาน = (5+6) / 2 = 5.5 IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

26 ค่าของข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลตัวที่มี ความถี่สูงสุด ฐานนิยม (Mode) ข้อมูล : แดง เขียว น้ำเงิน ขาว แดง เหลือง เขียว แดง ฟ้า ขาว ฐานนิยม คือ แดง ข้อมูล : แดง เขียว น้ำเงิน ขาว แดง เหลือง เขียว แดง ฟ้า เขียว ฐานนิยม คือ แดง เขียว ข้อมูล : อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร์, เสาร์ ฐานนิยม คือ ไม่ มี IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

27 Mo Mdn Mean ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม MeanMdnMo Mo Mdn Mean เบ้ขวา, เบ้บวก เบ้ซ้าย, เบ้ลบ ข้อสังเกต -ค่ามัธยฐานจะอยู่ตรงกลางเสมอ -ถ้าค่ามัธยฐานมากกว่าค่าเฉลี่ย จะเป็นโค้งทางลบ -ถ้าค่ามัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ย จะเป็นโค้งทางบวก IntroductionDispersionCentral TendencyFrequency

28 จงพิจารณาข้อความว่าเป็นสถิติเชิง บรรยายหรือสถิติเชิงอ้างอิง 1.แพทย์ต้องการทดสอบว่าระยะเวลาในการออก ฤทธิ์ยาชนิดใหม่เป็นไปตามที่เขาคิดหรือไม่ 2.ครูภาษาไทยหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่สอบ 3.ฝ่ายวิชาการแสดงข้อมูลนักเรียนที่จบในปี 50-51 4.ฝ่ายแผนงานฯ ประมาณจำนวนนักเรียนด้อย โอกาสในเขตจังหวัดชัยภูมิ 5.ผอ.วินัยทดลองการบริหารงานแบบ SBM กับ โรงเรียนประเภทที่ 1 6.นายสมชาติประมาณดูว่าเขาจะสอบวิชาสถิติ ปลายภาคได้กี่คะแนน


ดาวน์โหลด ppt สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google