งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 1. สามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Combination ( C ) ได้ 2. สามารถแก้สมการที่มี Combination ( C ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 1. สามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Combination ( C ) ได้ 2. สามารถแก้สมการที่มี Combination ( C ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 1. สามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Combination ( C ) ได้ 2. สามารถแก้สมการที่มี Combination ( C ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ

2 วิธีจัดหมู่ (Combination) โดยที่ ทฤษฎีบท จำนวนวิธีการจัดหมู่ของ n สิ่งที่แตกต่างกัน ให้มีหมู่ละ r สิ่ง จะมี วิธีทำได้เท่ากับ วิ ธี

3 ตัวอย่าง จาก

4 ตัวอย่าง จาก (n-r)! = ((n+1)- 2)! ((n+1)- 2)! = (n- 1)!

5 แบบฝึกทักษะที่ 3 ( ก ) วิธีจัดหมู่

6 จาก = โด ยที่ เนื่องจาก จะ ได้ ดังนั้น n=12 13) จงหาค่า ของ n เมื่อ เมื่อ r=5 ดังนั้น (n-r)!r!=(n- 5)!5! เมื่อ r=7 ดังนั้น (n-r)!r!= (n-7)!7! เนื่องจาก แต่เพราะฉะ นั้น จึงเป็นไป ไม่ได้ ดังนั้น n=12

7 จาก = โดย ที่ เนื่องจาก จะ ได้ 14) จงหาค่า ของ n เมื่อ เมื่อ r=n+2 และ n=18 ดังนั้น (n- r)!r! = (18- (n+2))!(n+2)! เมื่อ r=n และ n=18 ดังนั้น (n-r)!r! = (18- n)!n! (18-(n+2))! = (18- n-2)! = (16-n)!

8 เนื่องจาก

9 จาก = โดย ที่ เนื่องจาก จะ ได้ (n+2)! =45 เนื่องจาก n+2 คือ n และ n คือ r ดังนั้น ((n+2)-n)! n! 15) จงหาค่าของ n เมื่อ ((n+2)- n)!=(n- n+2)!=2!

10 (n- 8)=0 (n-8) +8=0 +8 n=8 (n+11) = 0 (n+11) – 11= 0 -11 n = -11 เพราะ ดังนั้น n = -11 จึงเป็นไป ไม่ได้ ดังนั้นจึงสรุป ได้ว่า n=8 n=8 เนื่องจาก ดังนั้นจะได้ว่า เป็นไป ไม่ได้

11 จาก = โดย ที่ เนื่องจาก จะ ได้ 16) จงหาค่าของ n เมื่อ

12 ดังนั้ น 2

13 จาก = โดย ที่ เนื่องจา ก r =n จะ ได้ 17) จงหาค่าของ n เมื่อ สมบัติการ เท่ากัน n = n + 2 r = 8 n = n - 2 r = 4

14 จะได้ n=7, (n+2)=9,(n+1)=8 และ (n-1)=6 (n+2)= 9 (n+2)- 2=9-2 n= 7 (n+1)= 8 (n+1)- 1=8-1 n= 7 (n- 1)=6 (n- 1)+1= 6+1 n=7 ดังนั้น n=7

15 จาก = โดย ที่ เนื่องจา ก r =n จะ ได้ 18) จงหาค่าของ n จากสมการ 1 2 1 r = r - 1 r = r + 1 (n - r)!r! = (n -(r -1))!(r - 1)!

16 3 4 …… 2 (n - r)!r! = (n - (r + 1)!(r + 1)!

17 ดังนั้น n = 62 และ r = 27 4n – 9(27) = 5 แทนค่า r = 27 ในสมการที่ 4 5 3 4 43 6 6 - 5 -27r + 28r = 27

18 19) จงหาค่าของ n จาก = โดยที่ เนื่องจาก r คือ 2 และ n คือ n-2, n-3, n-4 จะ ได้

19 ดังนั้น n=6 นำ 3 หารทั้งสองข้างของสมการ

20 20) จงหาค่าของ n จาก = โดย ที่ เนื่องจา ก r =n จะ ได้ 1 (n – r) = (n – (r + 1)! ( n – r) = (n – (r – 1)!(r – 1)!

21 1 - 2 แทนค่า ใน 1 ดังนั้น n = 3 และ r = 2 2 1


ดาวน์โหลด ppt วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 1. สามารถใช้และคำนวณเกี่ยวกับ Combination ( C ) ได้ 2. สามารถแก้สมการที่มี Combination ( C ) ได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายคาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google