งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป

2 จงหาตำแหน่งของจุด Centroid ของพื้นที่แรเงาใต้รูป

3 จงคำนวณหา ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลของ bracket และ shaft โดยหน้าตัดในแนวดิ่งถูกสร้างจากแผ่นโลหะซึ่งมีมวล 10 g/mm 2 วัสดุของฐานมีมวล 20 g/mm 2 และความหนาแน่นของ steel shaft มีค่า 10 kg/mm 3 ดังรูป

4 Theorems of Pappus

5 The two circular arcs AB and BC are revalued about the vertical axis to obtain the surface of revolution Shown. Compute the area A of This surface

6 จงคำนวณหาพื้นที่ของเส้นโค้งที่มีรัศมีเท่ากับ r โดยใช้ Pappus’s Theory ดังรูป

7 จงหาแรงในชิ้นส่วน GH และ FH ของโครงสร้าง ดังรูป

8 จงหาแรงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้าง

9 จงหาตำแหน่งของจุด Centroid ของ circular arc ดังแสดงในรูป

10 จงหาระยะทาง จากฐานของ สามเหลี่ยมซึ่งมีความสูง h กับจุด centroid ของสามเหลี่ยม ดังรูป

11 จงหาตำแหน่งจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ดังรูป

12 Determine the x–y coordinates of the centroid of the shaded area shown

13 จงหาโคออร์ดิเตของ y ของจุด Centroid ดังพื้นที่แรเงาดังรูป

14

15 2 m 2 KN D C A B Ex 1 จงหาแรงในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้าง

16 จงหาแรงในชิ้นส่วน DI, DE และ EI ของโครงสร้าง

17 คำนวณหาแรงในโครงสร้าง DJ ของ Home roof truss โดยไม่พิจารณาแรงในแนวระดับที่จุดรองรับ

18 Ex 2 จงหาแรงในชิ้นส่วน FG, EG และ DG ของโครงสร้าง F E D C B A GH IJ 4 m 6 m 3 m 16 kN

19 60 4 kN 2 kN a a/2 a D C B A G F E IH Ex 3 จงหาแรงในชิ้นส่วน BI, CI และ HI ของโครงสร้างเมื่อมุมที่ถูกกำหนดใน รูปเป็น 30, 60, 90 เท่านั้น

20 Ex 4 จงหาแรงในชิ้นส่วน CG และ CF ของโครงสร้าง F E DCB A G 2 m 3 m 4 kN 2 kN

21 CG E C B A G 2 m 4 kN 2 kN 1

22 BC(1) - 4(2) = 0 BC = 8 KN (T) 2(2) – CG sinX (2) - CG cosX (1) = 0 4 – CG (1/√5) (2) – CG (2/√5) (1) = 0 CG = 2.24 KN (T) At joint C CG CBCD CF ∑Fy = 0 -CG sin X + CF = 0 CF = 1 KN θ


ดาวน์โหลด ppt จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google