งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป

2 จงหาตำแหน่งของจุด Centroid ของพื้นที่แรเงาใต้รูป

3 จงคำนวณหา ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลของ bracket และ shaft
โดยหน้าตัดในแนวดิ่งถูกสร้างจากแผ่นโลหะซึ่งมีมวล 10 g/mm2 วัสดุของฐานมีมวล 20 g/mm2 และความหนาแน่นของ steel shaft มีค่า10 kg/mm3 ดังรูป

4 Theorems of Pappus

5 The two circular arcs AB and BC are revalued about the vertical axis to obtain
the surface of revolution Shown. Compute the area A of This surface

6 จงคำนวณหาพื้นที่ของเส้นโค้งที่มีรัศมีเท่ากับ r โดยใช้ Pappus’s Theory ดังรูป

7 จงหาแรงในชิ้นส่วน GH และ FH ของโครงสร้าง ดังรูป

8 จงหาแรงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้าง

9 จงหาตำแหน่งของจุด Centroid ของ circular arc
ดังแสดงในรูป

10 จงหาระยะทาง จากฐานของสามเหลี่ยมซึ่งมีความสูง
h กับจุด centroid ของสามเหลี่ยม ดังรูป

11 จงหาตำแหน่งจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ดังรูป

12 Determine the x–y coordinates of the centroid
of the shaded area shown

13 จงหาโคออร์ดิเตของ y ของจุด Centroid ดังพื้นที่แรเงาดังรูป

14

15 B 2 m C 2 KN 2 m 2 m 2 m A D 2 m Ex 1 จงหาแรงในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้าง

16 จงหาแรงในชิ้นส่วน DI, DE และ EI ของโครงสร้าง

17 คำนวณหาแรงในโครงสร้าง DJ ของ Home roof truss โดยไม่พิจารณาแรงในแนวระดับที่จุดรองรับ

18 Ex 2 จงหาแรงในชิ้นส่วน FG, EG และ DG ของโครงสร้าง
4 m G 4 m 4 m F H 4 m I J 3 m 6 m E D 16 kN C B A

19 Ex 3 จงหาแรงในชิ้นส่วน BI, CI และ HI ของโครงสร้างเมื่อมุมที่ถูกกำหนดในรูปเป็น 30, 60, 90 เท่านั้น
D C E B A F 60 a/2 I a H a G a/2 4 kN 2 kN

20 Ex 4 จงหาแรงในชิ้นส่วน CG และ CF ของโครงสร้าง
2 kN A 2 m B 2 m C 2 m D 4 kN G 3 m F E

21 2 kN A 2 m B 2 m C 1 4 kN CG G E

22 CB CD CF CG BC(1) - 4(2) = 0 BC = 8 KN (T)
2(2) – CG sinX (2) - CG cosX (1) = 0 4 – CG (1/√5) (2) – CG (2/√5) (1) = 0 At joint C CG = 2.24 KN (T) CB CD θ ∑Fy = 0 CF CG -CG sin X + CF = 0 CF = 1 KN


ดาวน์โหลด ppt จงคำนวณหา y-coordinate ของจุด Centroid ของพื้นที่ดังรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google