งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 in vitro Antigen and Antibody Interaction ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ Department of Microbiology Faculty of Medicine Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 in vitro Antigen and Antibody Interaction ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ Department of Microbiology Faculty of Medicine Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 in vitro Antigen and Antibody Interaction ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ Department of Microbiology Faculty of Medicine Khon Kaen University

2 2 สำหรับ นศ. พ. ปี 2 จำนวน 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา - ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำ ปฏิกิริยาระหว่าง Ag-Ab - ทราบถึงหลักการการทดสอบที่อาศัย หลักการการทำปฏิกิริยาระหว่าง Ag- Ab พร้อมทั้งการแปลผล การเรียนรู้เพิ่มเติม - ตำราวิชา immunology ทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษ - ชีทประกอบการสอนเรื่อง Ag-Ab Reaction - http://mail.kku.ac.th/~suwin_ wo/Lectures/lecture.html

3 3 Van der Waals force - external electron clouds Factors involved in Ag-Ab reaction Electrostatic force (Coulombic force)-Difference charge 1. Bonds: non-covalent bond Hydrogen bonding force - hydrophilic group เช่น -OH, -NH 2, -COOH Hydrophobic force - non-polar, hydrophobic group

4 4 5. Ionic strength: 0.15 M NaCl (0.9% NaCl) (isotonic solution) physiological salt solution, normal saline solution (NSS) Factors involved in Ag-Ab reaction 2. Structure: lock and key 3. pH: pH 7.2-7.4 4. Temperature: 4-40 o C, optimum 37 o C

5 5 5. อาศัยแอนติเจนหรือ แอนติบอดีติดฉลากด้วยสาร ต่าง ๆ (labeled immunoassay) แบ่งตามปฏิกิริยาที่ใช้ใน การทดสอบ 1. การลบล้างฤทธิ์ (neutralization) 2. การตกตะกอน (precipitation) 3. การจับกลุ่ม (agglutination) 4. อาศัยคอมพลีเมนต์ (complement dependent reaction)

6 6 with antibody (>--) no antibody 1. Unknown serum 2. Add known antigen >- Ag = with activityAg= no activity (neutralized) (not neutralized) 1. ปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์ (Neutralization)

7 7 3. Add indicator cell ( =RBC) Lysis No lysis 1. ปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์ (Neutralization)

8 8 - hemagglutinati ng antigen 1. ปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์ (Neutralization) Anti-streptolysin O (ASO) test Streptococcus pyogenes (  -Streptococcus group A) -Streptolysin O antigen Hemagglutination inhibition test (HI) Rubella, Influenza, Dengue etc.

9 9 2. การตกตะกอน (Precipitation) Soluble Ag + Ab Precipitation ( ตกตะกอน ) Ag-Ab complex (immune complex)

10 10 2. การตกตะกอน (Precipitation) 3. Antigen excess zone (post zone) Lattice formation Experiment : Increase Ag, Fix Ab concentration 1. Antibody excess zone (pro zone) 2. Equivalent zone

11 11 Supernatefree Ab Absence of free Free Ag Precipitate = Antigen = Antibody Ab excessEquivalence Ag excess Increasing amount of antigen รูปที่ 1. แสดงลักษณะของปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นเมื่อเพิ่มแอนติเจน ในขณะที่ปริมาณแอนติบอดีมีคงที่ Precipitate Ag + Ab 2. การตกตะกอน (Precipitation)

12 12 2.1 Precipitation in Gel “Immunodiffusion” ตัวกลางเป็น Semisolid media - เช่นวุ้น (gel) การแพร่ (diffusion)

13 13 2.1.1 Double immunodiffusion (Ouchterlony's method) ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดี 2.1 Precipitation in Gel ใส่ Ag ใส่ Ab กระจกสไลด์ เคลือบ วุ้น เจาะรู

14 14 ใส่ Ag ใส่ Ab 2.1.1 Double immunodiffusion (Ouchterlony's method) precipitin band, precipitin line เส้นตะกอน

15 15 Line of identity Line of partial identityLine of non-identity ใส่ Ag1 ใส่ Ag2 ใส่ Ab 3 1 2 4 5 6 9 7 8 2.1.1 Double immunodiffusion (Ouchterlony's method) บอกความเหมือนหรือต่างกันของแอนติเจนต่าง ๆ ได้อย่างคร่าว ๆ

16 16 2.1.2 Single radial immunodiffusion, SRID (Mancini's method) ใช้หาปริมาณของ unknown Ag Ab in gel 15105 Unknown

17 17 2.1.2 Single radial immunodiffusion, SRID (Mancini's method) 15 10 5 unknown Standard antigen (mg/ml) diameter (d)

18 18 Antigen concentration d 2 5 10 1515 2020 2.1.2 Single radial immunodiffusion, SRID (Mancini's method)

19 19 2.2 การตกตะกอนในเนื้อวุ้นร่วมกับ electrophoresis 2.2.1 Immunoelectrophoresis (IEP) (-)(+) หลุมใส่ Ag (-)(+)

20 20 ใช้บอกความผิดปกติ ของแอนติเจนได้ เช่น ความผิดปกติ ของอิมมูโนโกลบุลิน Trough ( ร่องใส่ Ab) Precipitin band, precipitin arc 2.2.1 Immunoelectrophoresis (IEP)

21 21 Patient serum Normal serum 2.2.1 Immunoelectrophoresis (IEP)

22 22 2.2.2 Counter immunoelectrophoresis (CIE) (-) (+) bacterial antigen (H.influenzae, Streptococcus ) ใน CSF ใส่ Ag ใส่ Ab เส้นตะกอนที่เกิดขึ้น ใช้ตรวจหา Ag, Ab เช่น HBsAg ( ถ้ามี anti-HBsAg อยู่แล้ว ) anti-HBsAg ( ถ้ามี HBsAg อยู่แล้ว )

23 23 Ag เป็นอานุภาค (particulate antigen) 3. Agglutination Agglutination Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y AbAb +

24 24 3.1 Direct หรือ Active agglutination ( หา Ab ) 3.2 Indirect หรือ passive agglutination ( หา Ab) Ab + Coated Ag on particle or cell Ab + Self Ag on particle or cells Y Y Y Y Y Y Y + + 3. Agglutination

25 25 Coated Ab + Ag 3.3 Reverse passive agglutination ( หา Ag) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y + 3. Agglutination

26 26 เป็น cell เรียก cell agglutination 3. Agglutination เป็นเม็ดเลือดแดงจะเติม hem- ไว้ข้างหน้า เป็น -passive hemagglutination, -reverse passive hemagglutination เป็น latex เรียก latex agglutination

27 27 - สำหรับตรวจหาแอนติเจนหรือ แอนติบอดี 4. Complement dependent reaction C’ Ag Ab SRBC Anti- SRBC C’ No Ab Test system Indicator System Test system Indicator System Y Y Y Ag Complement fixation test (CF) SRBC Anti- SRBC

28 28 ตรวจหา Ab 1. ใส่ serum ผู้ป่วยY 2. ใส่ antigen( ) Y 4. ใส่ indicator system (SRBC+anti- SRBC) 3. ใส่ complemen t( ) Y +ve -ve Y Lysis Y No Lysis

29 29 5. Labeled Immunoassay * isotope (radioactive substance) เพิ่มความไว (sensitivity) ของการทดสอบ ( สามารถตรวจสอบสารที่มี ปริมาณน้อย ๆ ได้ ) Label with * fluorescent dye * enzyme

30 30 Radioimmunoassay (RIA) - ใช้เครื่องมือที่สามารถวัด ปริมาณสารกัมมันตรังสี 5. Labeled Immunoassay Immunofluorescence (IF) - fluorescent microscope Enzyme immunoassay (EIA) -Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) - ใส่ substrate ให้เอ็นซัยม์ย่อยแล้วดูสีที่เปลี่ยนแปลง

31 31 F*** E*** R*** LabelledAb SpeciificAg Immunofluorescence Enzyme immunoassay Radioimmunoassay 5. Labeled Immunoassay

32 32 เป็นค่าที่บอกถึงความเจือ จางสูงสุดขอสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ซึ่งยังมีแอนติบอดี ( หรือ แอนติเจน ) ปริมาณมาก พอที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาให้ ตรวจสอบได้ ไตเตอร์ (titer, titre) 5. Labeled Immunoassay

33 33 ค่าไตเตอร์บางครั้งก็รายงาน เป็นส่วนกลับของความเจือจาง สูงสุดที่ยังคงให้ผลการทดสอบ เป็นบวกอยู่ เช่น ไตเตอร์ 1:16 บางครั้งอาจเขียนว่ามี ไตเตอร์ เท่ากับ 16 ก็ได้ 5. Labeled Immunoassay เช่น ในการตรวจหาแอนติบอดีใน ซีรัมผู้ป่วย พบว่าเมื่อเจือจางซีรัม จาก 1:2, 1:4, 1:8... จนถึง 1:16 ยังคงให้ผลบวก แต่ที่ความเจือจาง 1:32 ให้ผลการทดสอบเป็นลบแล้ว แสดงว่าในซีรัมมีแอนติบอดีไตเตอร์ เท่ากับ 1:16

34 34 Good Luck


ดาวน์โหลด ppt 1 in vitro Antigen and Antibody Interaction ผศ. นพ. สุวิน ว่องวัจนะ Department of Microbiology Faculty of Medicine Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google