งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา นพ. ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย ความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา นพ. ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย ความยินดียิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา นพ. ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย ความยินดียิ่ง

2 ที่อยู่ : 345/5 หมู่ 6 ต. โคกกรวด ถ. มิตรภาพ คมนาคมสะดวก สถานที่สะดวกสบาย ไร้ความแออัด คมนาคมสะดวก สถานที่สะดวกสบาย ไร้ความแออัด ไปโคราช ไปกรุงเทพ

3 การเจริญเติบโตและความสำเร็จ : 3 ปี รพช. 60 เตียง รพช. 90 เตียง ภายใต้ชื่อ รพ. นครราชสีมา รพช. 60 เตียง รพช. 90 เตียง ภายใต้ชื่อ รพ. นครราชสีมา โรงพยาบาล 200 เตียง

4 ความภาคภูมิใจของเรา …… ได้รับพระราชทานนามว่า “ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ”

5 วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์ รับส่งต่อศักยภาพสูง มาตรฐาน PCA ขั้น 3 มิ. ย. 56 มาตรฐาน HA ขั้น 2 ส. ค. 56 มาตรฐาน รพ. ประกันสังคม ส. ค. 56

6 วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และ ศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง ผ่าตัดไส้ติ่ง อักเสบ ผ่าตัดคลอด ทางหน้าท้อง ศัลยกรรม ขากรรไกรและ ช่องปาก ผ่าตัดต้อ กระจก

7 ค่านิยม “ คนเทพรัตน์ ” Team : ทีมงานสามัคคี มีคุณภาพ Smile : มีจิตบริการ Smart : มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

8 สมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ขององค์กร องค์กรแพทย์ อายุรกรรมทั่วไป สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และข้อ วิสัญญี จักษุ โสต ศอ และนาสิก จิตเวช ศัลยกรรม ขากรรไกรและช่อง ปาก เวชศาสตร์ ครอบครัวและ ชุมชน

9 สมรรถนะและความเชี่ยวชาญ ขององค์กร องค์กรพยาบาล อายุรศาสตร์และ ศัลยศาสตร์ ผดุงครรภ์ขั้นสูง การพยาบาลเด็ก การดมยาและระงับ ความรู้สึก เวชปฏิบัติทางตา เวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน จิตเวช เวชปฏิบัติทั่วไป การบำบัดแบบ ผสมผสาน

10 หน้าที่รับความผิดชอบตาม พื้นที่ อำเภอเมือง นครราชสีมา ขามทะเลสอ โนนไทย ขามสะแกแสง สูงเนิน สีคิ้ว โนนสูง พระทองคำ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการ (Node) รวม 8 อำเภอ ได้แก่ ประชากรรวม 762,505 คน

11 โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการ คุณภาพเพื่อผู้สูงวัยปลอดภาวะตาบอดจาก โรคต้อกระจก รพ. เทพรัตน์นครราชสีมา น้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556

12 ที่มาของโครงการ ต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ร้อย ละ 0.3 ของประชากรทั้งประเทศ ปี 2556 ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกรอรับการผ่าตัดอีก 100,000 คน ยังไม่มีความครอบคลุมในการดูแลรักษา

13 9 ระบบบริการคุณภาพ การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดกรองสภาพความ พร้อมของผู้ป่วย การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดกรองสภาพความ พร้อมของผู้ป่วย การหมุนเวียนจัดลำดับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า และออกจากเตียงผ่าตัด การหมุนเวียนจัดลำดับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า และออกจากเตียงผ่าตัด การควบคุมระบบเอกสาร การควบคุมระบบเอกสาร การจัดสถานที่ การจัดสถานที่ การออกใบนัด การออกใบนัด การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การจำหน่ายผู้ป่วย การจำหน่ายผู้ป่วย

14 ศักยภาพของทีมงาน ดำเนินโครงการ  จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  ทีมวิสัญญีมืออาชีพ  ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดประสบการณ์สูง  ทีมงานพยาบาลหอผู้ป่วยจักษุ  ทีมพยาบาลประสานการส่งต่อและดูแล ต่อเนื่อง  ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เช่น อสม. อปท.  ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ : สปสช.

15 โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่าน โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา นพ. ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย ความยินดียิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google