งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
นพ.ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

2 ไปโคราช ไปกรุงเทพ ที่อยู่ : 345/5 หมู่ 6 ต.โคกกรวด ถ. มิตรภาพ
คมนาคมสะดวก สถานที่สะดวกสบาย ไร้ความแออัด ไปโคราช ไปกรุงเทพ

3 การเจริญเติบโตและความสำเร็จ : 3 ปี
รพช. 60 เตียง รพช. 90 เตียง ภายใต้ชื่อ รพ. นครราชสีมา โรงพยาบาล 200 เตียง

4 ความภาคภูมิใจของเรา ……
ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”

5 วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง มิ.ย. 56 มาตรฐาน PCA ขั้น 3 ส.ค. 56 มาตรฐาน HA ขั้น 2 มาตรฐาน รพ. ประกันสังคม

6 วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ศัลยกรรมขากรรไกรและช่องปาก ผ่าตัดต้อกระจก

7 ค่านิยม “ คนเทพรัตน์ ” Team : ทีมงานสามัคคี มีคุณภาพ
Smile : มีจิตบริการ Smart : มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

8 สมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กร
องค์กรแพทย์ อายุรกรรมทั่วไป สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ วิสัญญี จักษุ โสต ศอ และนาสิก จิตเวช ศัลยกรรมขากรรไกรและช่องปาก เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

9 สมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กร
องค์กรพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ผดุงครรภ์ขั้นสูง การพยาบาลเด็ก การดมยาและระงับความรู้สึก เวชปฏิบัติทางตา เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน จิตเวช เวชปฏิบัติทั่วไป การบำบัดแบบผสมผสาน

10 หน้าที่รับความผิดชอบตามพื้นที่
ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการ (Node) รวม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ขามทะเลสอ โนนไทย ขามสะแกแสง สูงเนิน สีคิ้ว โนนสูง พระทองคำ ประชากรรวม 762,505 คน

11 โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการคุณภาพเพื่อผู้สูงวัยปลอดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา น้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556

12 ที่มาของโครงการ ต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาให้หายได้
ประเทศไทยมีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ร้อยละ 0.3 ของประชากรทั้งประเทศ ปี2556 ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกรอรับการผ่าตัดอีก100,000คน ยังไม่มีความครอบคลุมในการดูแลรักษา

13 9 ระบบบริการคุณภาพ การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดกรองสภาพความพร้อมของผู้ป่วย การหมุนเวียนจัดลำดับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าและออกจากเตียงผ่าตัด การควบคุมระบบเอกสาร การจัดสถานที่ การออกใบนัด การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การจำหน่ายผู้ป่วย

14 ศักยภาพของทีมงานดำเนินโครงการ
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ทีมวิสัญญีมืออาชีพ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดประสบการณ์สูง ทีมงานพยาบาลหอผู้ป่วยจักษุ ทีมพยาบาลประสานการส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เช่น อสม.อปท. ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ : สปสช.

15 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google