งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555

2 รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050, , ,00.93 ค่าธรรมเนียม 200, , ,779 รายได้จากทรัพย์สิน 100, , , รายได้จากสาธารณูปโภค 1,500,000 1,008, ,044 รายได้เบ็ดเตล็ด 274, , ,629 ภาษีจัดสรร 18,624,358 18,127, , เงินอุดหนุน 6,000,000 2,936, ,063,326

3 ต่อ รายรับ ประมาณการ รายรับ จริง สูง ต่ำ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,372,546,08 รายได้อื่นๆ 1,333, ตั้งยอดลูกหนี้ 56,895 รวมเงินรายรับ 26,776,790.10

4 รายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย จริง สูง ต่ำ งบกลาง 1,338,740 1,074, , เงินเดือน 3,226,640 3,159, ,277 ค่าจ้างประจำ 130, , ค่าจ้างชั่วคราว 3,260,200 3,129, ,338 ค่าตอบแทน 1,894,000 1,843, , ค่าใช้สอย 5,906,178 5,650, , ค่าวัสดุ 2,649,550 2,395, , รายจ่ายตามประมาณ การ

5 ต่อ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย จริง สูง ต่ำ ค่าสาธารณูปโภค 1,166,500 1,159, , เงินอุดหนุน 1,183,150 1,048, ,950 ครุภัณฑ์ 2,445,030 2,239, , ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,548,670 4,399, , รวมรายจ่าย 26,230, รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 545,981.49

6 เงินสะสมปี 2555 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554 จำนวนเงิน 5,995, บาท บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวนเงิน 545, บาท หัก รายจ่ายจากเงินสะสม ปี 2555 จำนวนเงิน 4,610, บาท หัก โอนเข้าทุนสำรองเงินสะสม 25% จำนวนเงิน 136, บาท เงินสะสม 30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 1,794, บาท

7


ดาวน์โหลด ppt ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google