งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555

2 รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม 200,300 208,079 + 7,779 รายได้จากทรัพย์สิน 100,000 146,151.32 + 46,151.32 รายได้จากสาธารณูปโภค 1,500,000 1,008,373 - 23,044 รายได้เบ็ดเตล็ด 274,000 687,629 + 413,629 ภาษีจัดสรร 18,624,358 18,127,924.63 - 496,433.37 เงินอุดหนุน 6,000,000 2,936,674 - 3,063,326

3 ต่อ รายรับ ประมาณการ รายรับ จริง สูง ต่ำ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,372,546,08 รายได้อื่นๆ 1,333,519.50 ตั้งยอดลูกหนี้ 56,895 รวมเงินรายรับ 26,776,790.10

4 รายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย จริง สูง ต่ำ งบกลาง 1,338,740 1,074,738.68 - 264,001.32 เงินเดือน 3,226,640 3,159,363 - 67,277 ค่าจ้างประจำ 130,000 129,960 - 40 ค่าจ้างชั่วคราว 3,260,200 3,129,862 - 130,338 ค่าตอบแทน 1,894,000 1,843,069.50 - 50,930.50 ค่าใช้สอย 5,906,178 5,650,961.95 - 255,216.05 ค่าวัสดุ 2,649,550 2,395,256.73 - 254,293.27 รายจ่ายตามประมาณ การ

5 ต่อ รายจ่าย ประมาณการ รายจ่าย จริง สูง ต่ำ ค่าสาธารณูปโภค 1,166,500 1,159,947.83 - 6,552.67 เงินอุดหนุน 1,183,150 1,048,200 - 134,950 ครุภัณฑ์ 2,445,030 2,239,978.96 - 205,051.04 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,548,670 4,399,469.96 - 149,200.04 รวมรายจ่าย 26,230,808.61 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 545,981.49

6 เงินสะสมปี 2555 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554 จำนวนเงิน 5,995,443.56 บาท บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวนเงิน 545,981.49 บาท หัก รายจ่ายจากเงินสะสม ปี 2555 จำนวนเงิน 4,610,253.54 บาท หัก โอนเข้าทุนสำรองเงินสะสม 25% จำนวนเงิน 136,495.37 บาท เงินสะสม 30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน 1,794,676.14 บาท

7


ดาวน์โหลด ppt ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ 2555. รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050,000 868,999.57 - 181,00.93 ค่าธรรมเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google