งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพ

2 แพทย์ มีความรับผิดชอบสูง มีความะเอียดและรอบคอบ มีความอดทน
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ วินิจฉัยโรค ยารักษาโรค มีทักษะเกี่ยวกับการสังเกต การตัดสินใจ การใช้เครื่องมือในการรักษา

3 ครู มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ในสาขาที่จะทำการสอน
มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะในการตัดสินใจ มีทักษะในการแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการจัดการ

4 ตำรวจ มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบสูง
มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ มีทักษะในการสังเกต การทำงานตาม กระบวนการ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา

5 ทหาร มีความเป็นระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง
มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และการปกครอง มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

6 พยาบาล มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดูแล ผู้ป่วย วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ ยารักษาโรค มีทักษะการสังเกต มีทักษะการตัดสินใจ มีทักษะการปัญหา

7 พนักงานบริษัท มีความรับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีความรู้ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีความสามรถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google