งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะเฉพาะของผู้ ประกอบอาชีพ. แพทย์ - มีความรับผิดชอบสูง - มีความะเอียดและรอบคอบ - มีความอดทน - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรค ยารักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะเฉพาะของผู้ ประกอบอาชีพ. แพทย์ - มีความรับผิดชอบสูง - มีความะเอียดและรอบคอบ - มีความอดทน - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรค ยารักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ ประกอบอาชีพ

2 แพทย์ - มีความรับผิดชอบสูง - มีความะเอียดและรอบคอบ - มีความอดทน - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรค ยารักษา โรค - มีทักษะเกี่ยวกับการสังเกต การตัดสินใจ - การใช้เครื่องมือในการ รักษา

3 ครู - มีความรับผิดชอบ - ขยันหมั่นเพียร - มีความรู้ในสาขาที่จะทำการ สอน - มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ - มีทักษะในการตัดสินใจ - มีทักษะในการแก้ปัญหา - มีทักษะการสื่อสาร - มีทักษะการจัดการ

4 ตำรวจ - มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ สูง - มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่างๆ - มีทักษะในการสังเกต การ ทำงานตามกระบวนการ - มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา

5 ทหาร - มีความเป็นระเบียบวินัย ความ รับผิดชอบ - มีความอดทนสูง - มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และการปกครอง - มีทักษะในการจัดการ - ทักษะกระบวนการทำงาน - ทักษะการตัดสินใจในการ แก้ปัญหา

6 พยาบาล - มีความขยัน มีความ รับผิดชอบ - มีความละเอียดรอบคอบ - มีความอดทนสูง - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วย วิธีการรักษา โรคเบื้องต้น การใช้ยารักษา โรค - มีทักษะการสังเกต - มีทักษะการตัดสินใจ - มีทักษะการปัญหา

7 พนักงานบริษัท - มีความรับผิดชอบ ขยัน - มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท - มีความรู้ในตำแหน่งที่ รับผิดชอบ - มีความสามรถเฉพาะด้าน มี ประสบการณ์ มีความคิด สร้างสรรค์ - มีทักษะกระบวนการทำงาน - มีทักษะการจัดการ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะเฉพาะของผู้ ประกอบอาชีพ. แพทย์ - มีความรับผิดชอบสูง - มีความะเอียดและรอบคอบ - มีความอดทน - มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรค ยารักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google