งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแพร่กระจายของประชากร (Dispersion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแพร่กระจายของประชากร (Dispersion)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแพร่กระจายของประชากร (Dispersion)

2 ปัจจัยจำกัด (Limiting factor)
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของประชากรในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของประชากร

3 1. ปัจจัยทางกายภาพ 1.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล มีผลต่อการแพร่กระจายของพืชบางชนิด ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,700 m จะพบสนสามใบมาก ความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำกว่า 1,000 m จะพบสนสองใบขึ้นอยู่ทั่วไป

4

5 1.2 อุณหภูมิ พืชบางชนิดสามารถขึ้นอยู่ได้ในที่อุณหภูมิสูง เช่น กระบองเพชร

6 1.3 ความเป็นกรด - เบส

7 ค่า pH ที่เหมาะสมกับพืชบางชนิด ข้าว 4. 5-5. 4 มะเขือเทศ 6. 0-6

8 1.4 แสง แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด เช่น พืชวันสั้น (short – day plant) ต้องการแสงแดดจัดในช่วงสั้น ๆ และอุณหภูมิสูงในการเจริญเติบโต

9

10 2. ปัจจัยทางชีวภาพ 2.1 ผู้ล่ากับเหยื่อ เช่น กวางกับสิงโต สิงโตเป็นปัจจัยจำกัดต่อการอยู่รอดของกวาง 2.2 การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในสังคม 2.4 การบุกรุกจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (alien species)

11

12 "เอเลี่ยนสปีชีส์" หรือ "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน" (Alien species or Invasive Species ) คือ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่สามารถตั้งถิ่นฐานและยึดครองจนเป็นชนิดพันธุ์เด่นในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ท้องถิ่นเดิมจนอาจทำให้สูญพันธุ์ไป ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขอนามัยของประชาชนด้วยหากไม่มีการควบคุมและจัดการที่เหมาะสม

13 Alien Species งาน 1 – 3 คน ให้นักเรียน ศึกษาเรื่องของ Alien species ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ และผลกระทบที่ตามมา ทำใส่กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งภายในวันที่ 23 มกราคม 2554

14

15 3. สิ่งขวางกั้นทางภูมิศาสตร์
สภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการแพร่กระจายของประชากร

16 รูปแบบการแพร่กระจายของประชากร
การแพร่กระจายแบบสุ่ม (random distribution) การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม (clumped distribution) การแพร่กระจายแบบสม่ำเสมอ (uniform distribution)

17

18 การแพร่กระจายแบบสุ่ม (random distribution)
ประชากรอาศัยอยู่ในธรรมชาติ ที่สภาพแวดล้อมเหมือนกัน สภาพแวดล้อมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

19 การแพร่กระจายแบบสุ่ม (random distribution)

20 การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม (clumped distribution)
เป็นรูปแบบที่พบในธรรมชาติมากที่สุด สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไส้เดือนอาศัยในที่ดินร่วนซุย ความชื้นสูง อินทรียวัตถุมาก การรวมกลุ่มเพื่อสืบพันธุ์

21

22 การแพร่กระจายแบบสม่ำเสมอ (uniform distribution)
พบในบริเวณที่มีปัจจัยทางกายภาพจำกัด พฤติกรรมทางสังคมที่กำหนดอาณาเขตรอบ ๆ เพื่อหากิน สืบพันธุ์ หรือสร้างรัง พืชบางชนิดมีรากที่ผลิตสารพิษ เพื่อป้องกันการงอกของต้นกล้า

23


ดาวน์โหลด ppt การแพร่กระจายของประชากร (Dispersion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google