งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สัญลักษณ์ ( สีแดง ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter ( สีส้ม ) กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสีแบบติด ตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night ( สีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สัญลักษณ์ ( สีแดง ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter ( สีส้ม ) กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสีแบบติด ตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night ( สีเหลือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 สัญลักษณ์ ( สีแดง ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter ( สีส้ม ) กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสีแบบติด ตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night ( สีเหลือง ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดสีคุณภาพสูง หมุน ส่าย ก้ม - เงยและซูม อัตโนมัติ ( P/T/Z IP Camera ) พิกัดตำแหน่ง ( ละติจูดและลองจิจูด ) ตำแหน่ง 1. ชื่อ............. พิกัด..... น........ ตอ. 2. ชื่อ...... พิกัด........ น......... ตอ. 3. ชื่อ.....( ให้ ครบทุกจุดติดตั้งกล้อง ) หมายเหตุ 1. ใช้โปรแกรม Google Earth ในการทำแผนที่ พร้อมส่ง ข้อมูลมาด้วย ขั้นตอนการทำ อยู่ในหน้า 4-6 2. พิกัด ใช้ถึงตำแหน่ง ฟิลิป ดา การดูพิกัด ( ดูภาพหน้า 9 ) 3. ความสูงระดับสายตา ห้าม เกิน 2,000 ฟุต ( ดูภาพหน้า 10 ) 3

4 สัญลักษณ์ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสีแบบติด ตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสี คุณภาพสูง หมุนส่าย ก้ม - เงยและซูม อัตโนมัติ ( P/T/Z IP Camera ) พิกัดตำแหน่ง 1. จุดติดตั้งกล้องประตูหน้า ศชต. 1 พิกัด 6 องศา 40 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 6 ลิปดา 5 ฟิลิปดา ตะวันออก 2. จุดติดตั้งกล้องประตูหน้า ศชต. 2 พิกัด 6 องศา 40 ลิปดา 20 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 6 ลิปดา 20 ฟิลิปดา ตะวันออก 3. จุดติดตั้งกล้องหน้าอาคาร ศชต. พิกัด 6 องศา 31 ลิปดา 30 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 16 ลิปดา 15 ฟิลิปดา ตะวันออก 4. จุดติดตั้งกล้องลานจอด ฮ. ศชต. พิกัด 6 องศา 20 ลิปดา 20 ฟิลิปดา เหนือ 101 องศา 50 ลิปดา 7 ฟิลิปดา ตะวันออก 12 3 4 4

5 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Google Earth 1. ดาวน์โหลดโปรแกรม google earth และติดตั้ง โดยการ ค้นหาจาก www.google.comwww.google.com 2. เปิดโปรแกรมและดำเนินการกำหนดจุดในแผนที่ ดังตัวอย่าง หน้า 4 - 6 3. เมื่อดำเนินการกำหนดจุดเรียบร้อยทุกจุดติดตั้งกล้องแล้ว ดำเนินการ บันทึกข้อมูล ดังตัวอย่าง หน้า 7 4. ทำข้อมูลนำเสนอดังตัวอย่าง หน้าที่ 2 โดยใช้ โปรแกรม power point และบันทึกไฟล์ข้อมูล ( ขั้นตอนการบันทึกภาพ เพื่อประการนำเสนอ ดูหน้า 8 ) 5. ดำเนินการเขียนไฟล์ข้อมูลจากข้อ 3. และ 4. พร้อมภาพถ่าย สถานที่ติดตั้ง มาทาง Email : ronine_ge@hotmail.com ถึง ฝอ.10 บก. อก. ศชต. ภายในวันที่ 5 ก. ย. 55ronine_ge@hotmail.com 6. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องให้ติดต่อประสานกับ ส. ต. ต. พิทักษ์ สุขประสาร ผบ. หมู่ ฝอ.10 บก. อก. ศชต. 087-2541004 5

6 1. คลิ๊กสัญลักษณ์ “ เพิ่มหมุด ” 1 ครั้งและไปคลิ๊กจุดที่จะติดตั้ง กล้องในแผนที่ 1 ครั้ง ๒. จะปรากฏหน้าต่างนี้ ขึ้น ๓. ตั้งชื่อจุดตรวจ ๔. เปิดสัญลักษณ์นี้ เพื่อเปลี่ยน สัญลักษณ์ 6

7 4.1 ปรากฏหน้าต่าง สัญลักษณ์ 4.3 เลือกสีตามที่ กำหนดให้ 4.2 สัญลักษณ์ที่ ต้องใช้ 7

8 ๖. เมื่อกรอก รายละเอียดเสร็จ แล้ว คลิ๊ก ตกลง 5. ข้อมูลตำแหน่งที่ กำหนดแล้วจะ ปรากฏขึ้น 8

9 ๗. เลือกบันทึก แบบ “ บันทึกสถานที่ เป็น ” ๘. เลือกสถานที่ที่ บันทึกและตั้งชื่อไฟล์ เป็น ชื่อไฟล์ หน่วยงานต้นสังกัด 9

10 ขั้นตอนการ บันทึกภาพเพื่อ นำเสนอ ให้ “ บันทึกภาพ ” จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ และบันทึกตาม ขั้นตอน เพื่อใช้ นำเสนอใน power point 10

11 ตำแหน่งพิกัด 11

12 ความสูงระดับสายตา ห้ามสูงเกิน 2,000 ฟุต 12


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สัญลักษณ์ ( สีแดง ) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด Hi Speed Shutter ( สีส้ม ) กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดสีแบบติด ตั้งอยู่กับที่ แบบ Day/Night ( สีเหลือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google