งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

4 ครูปพิชญา คนยืน ตารางแจกแจง ความถี่เป็นวิธีการ ทางสถิติในการ จัดแบบข้อมูลเป็น กลุ่มๆ เป็นหมวด วิชาหรือชั้นปี เพื่อให้เป็น ระเบียบ

5 ครูปพิชญา คนยืน อ่านและแปล ความหมายได้ ง่าย ชัดเจน และสะดวกใน การนำไป วิเคราะห์ และ สรุปผล

6 ครูปพิชญา คนยืน ความ ถี่ ความ ถี่ หมายถึง จำนวน ครั้งของข้อมูลที่ เกิดขึ้นหรือปรากฏ ขึ้น เช่น ข้อมูล ส่วนสูงของ นักศึกษา

7 ครูปพิชญา คนยืน ที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีอยู่ 8 คนจึงเรียกได้ว่า นักศึกษาที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีความถี่เท่ากับ 8 ที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีอยู่ 8 คนจึงเรียกได้ว่า นักศึกษาที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีความถี่เท่ากับ 8

8 ครูปพิชญา คนยืน การสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ มี 2 วิธี ดังนี้ การสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ มี 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1. แจกแจง ความถี่ของข้อมูล เฉพาะตัวเลขหรือ คะแนนแต่ละตัว ซึ่งวิธี นี้จะใช้กับข้อมูลที่มี จำนวนไม่มากนัก

9 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่าง จากการ สำรวจข้อมูล ส่วนสูง ของนักศึกษาใน สถานศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน 50 คนได้ ข้อมูลดังนี้

10 ครูปพิชญา คนยืน 159 162 158 160 161 157 161 160 159 161 160 156 161 159 161 160 158 156 160 161 158 161 160 163 159 161 160 161 160 159 163 159 161 160 161 162 157 160 158 161 157 160 159 161 158 160 161 159 161 160

11 ครูปพิชญา คนยืน นำข้อมูลจาก การสำรวจส่วนสูง ข้างต้นมาสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ แบบที่ 1 ได้ดังตาราง

12 ครูปพิชญา คนยืน ส่วนสู ง ( ซม ) รอย คะแนน จำนวน นักศึกษา หรือ ความถี่ 156 157 158 159 // /// //// //// /// 2 3 5 8

13 ครูปพิชญา คนยืน 160 161 162 163 รวม 50 //// //// /// //// //// //// // 13 15 2 2

14 ครูปพิชญา คนยืน วิธีที่ 2. แจกแจง ความถี่ข้อมูลเป็น ช่วงคะแนน ( อันตร ภาคชั้น ) วิธีนี้ใช้กับข้อมูลจาก การสำรวจที่มีจำนวน มาก จึงต้องกำหนด เป็นช่วงคะแนน ( อันตร ภาคชั้น )

15 ครูปพิชญา คนยืน ขั้นตอนของการแจก แจงความถี่ของข้อมูล เป็นช่วงคะแนน 1. หาคะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด จากข้อมูลที่เก็บ รวบรวมได้ที่ กำหนดให้

16 ครูปพิชญา คนยืน 2. หาค่าพิสัย ( คำนวณจากคะแนน สูงสุด – คะแนน ต่ำสุด ) 3. กำหนดอันตรภาค ชั้น ( ความกว้างของ ข้อมูล ) นิยมใช้ความ กว้าง 5 หรือ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ตาม ลักษณะข้อมูล

17 ครูปพิชญา คนยืน คำนวณจากนำค่าพิสัย หารจำนวนชั้นที่ ต้องการ 4. ทำตารางเขียน อันตรภาคชั้น เรียงลำดับ มาก - น้อย หรือ น้อย - มาก

18 ครูปพิชญา คนยืน 5. ลงข้อมูลหรือขีด รอยคะแนนแสดง จำนวนข้อมูลที่ ปรากฏ 6. รวมค่าความถี่ ของข้อมูลทุก อันตรภาคชั้น ผลลัพธ์เท่ากับ จำนวนข้อมูล ทั้งหมด

19 ครูปพิชญา คนยืน 7. หาค่าขอบบนและ ขอบล่างของอันตร ภาคชั้นในแต่ละชั้น 8. หาจุดกึ่งกลางชั้นได้ จากสูตร จุดกึ่งกลางชั้น = ขอบ ล่าง + ขอบบน 2

20 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่าง จากการ สำรวจข้อมูลน้ำหนัก ของนักศึกษาใน สถานศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน 45 คน ได้ ข้อมูลดังนี้

21 ครูปพิชญา คนยืน 54 56 52 44 48 58 61 73 70 52 50 56 78 65 61 62 49 50 48 47 75 80 55 53 57 51 49 45 50 52 59 63 68 51 64 48 55 60 71 49 63 53 60 57 54

22 ครูปพิชญา คนยืน ให้นักเรียนสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ให้มีความ กว้างของอันตรภาค ชั้นเป็น 5 ได้ดังนี้

23 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google