งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7

3 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

4 ครูปพิชญา คนยืน ตารางแจกแจง ความถี่เป็นวิธีการ ทางสถิติในการ จัดแบบข้อมูลเป็น กลุ่มๆ เป็นหมวด วิชาหรือชั้นปี เพื่อให้เป็น ระเบียบ

5 ครูปพิชญา คนยืน อ่านและแปล ความหมายได้ ง่าย ชัดเจน และสะดวกใน การนำไป วิเคราะห์ และ สรุปผล

6 ครูปพิชญา คนยืน ความ ถี่ ความ ถี่ หมายถึง จำนวน ครั้งของข้อมูลที่ เกิดขึ้นหรือปรากฏ ขึ้น เช่น ข้อมูล ส่วนสูงของ นักศึกษา

7 ครูปพิชญา คนยืน ที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีอยู่ 8 คนจึงเรียกได้ว่า นักศึกษาที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีความถี่เท่ากับ 8 ที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีอยู่ 8 คนจึงเรียกได้ว่า นักศึกษาที่มีส่วนสูง 159 เซนติเมตร มีความถี่เท่ากับ 8

8 ครูปพิชญา คนยืน การสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ มี 2 วิธี ดังนี้ การสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ มี 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1. แจกแจง ความถี่ของข้อมูล เฉพาะตัวเลขหรือ คะแนนแต่ละตัว ซึ่งวิธี นี้จะใช้กับข้อมูลที่มี จำนวนไม่มากนัก

9 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่าง จากการ สำรวจข้อมูล ส่วนสูง ของนักศึกษาใน สถานศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน 50 คนได้ ข้อมูลดังนี้

10 ครูปพิชญา คนยืน

11 ครูปพิชญา คนยืน นำข้อมูลจาก การสำรวจส่วนสูง ข้างต้นมาสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ แบบที่ 1 ได้ดังตาราง

12 ครูปพิชญา คนยืน ส่วนสู ง ( ซม ) รอย คะแนน จำนวน นักศึกษา หรือ ความถี่ // /// //// //// ///

13 ครูปพิชญา คนยืน รวม 50 //// //// /// //// //// //// //

14 ครูปพิชญา คนยืน วิธีที่ 2. แจกแจง ความถี่ข้อมูลเป็น ช่วงคะแนน ( อันตร ภาคชั้น ) วิธีนี้ใช้กับข้อมูลจาก การสำรวจที่มีจำนวน มาก จึงต้องกำหนด เป็นช่วงคะแนน ( อันตร ภาคชั้น )

15 ครูปพิชญา คนยืน ขั้นตอนของการแจก แจงความถี่ของข้อมูล เป็นช่วงคะแนน 1. หาคะแนนต่ำสุด และคะแนนสูงสุด จากข้อมูลที่เก็บ รวบรวมได้ที่ กำหนดให้

16 ครูปพิชญา คนยืน 2. หาค่าพิสัย ( คำนวณจากคะแนน สูงสุด – คะแนน ต่ำสุด ) 3. กำหนดอันตรภาค ชั้น ( ความกว้างของ ข้อมูล ) นิยมใช้ความ กว้าง 5 หรือ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ตาม ลักษณะข้อมูล

17 ครูปพิชญา คนยืน คำนวณจากนำค่าพิสัย หารจำนวนชั้นที่ ต้องการ 4. ทำตารางเขียน อันตรภาคชั้น เรียงลำดับ มาก - น้อย หรือ น้อย - มาก

18 ครูปพิชญา คนยืน 5. ลงข้อมูลหรือขีด รอยคะแนนแสดง จำนวนข้อมูลที่ ปรากฏ 6. รวมค่าความถี่ ของข้อมูลทุก อันตรภาคชั้น ผลลัพธ์เท่ากับ จำนวนข้อมูล ทั้งหมด

19 ครูปพิชญา คนยืน 7. หาค่าขอบบนและ ขอบล่างของอันตร ภาคชั้นในแต่ละชั้น 8. หาจุดกึ่งกลางชั้นได้ จากสูตร จุดกึ่งกลางชั้น = ขอบ ล่าง + ขอบบน 2

20 ครูปพิชญา คนยืน ตัวอย่าง จากการ สำรวจข้อมูลน้ำหนัก ของนักศึกษาใน สถานศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน 45 คน ได้ ข้อมูลดังนี้

21 ครูปพิชญา คนยืน

22 ครูปพิชญา คนยืน ให้นักเรียนสร้าง ตารางแจกแจง ความถี่ให้มีความ กว้างของอันตรภาค ชั้นเป็น 5 ได้ดังนี้

23 ครูปพิชญา คนยืน พบกันใหม่วัน พรุ่งนี้ เรื่อง สถิติ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. สถิติ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 7 ครูปพิชญา คนยืน การนำเสนอข้อมูล ในรูปตารางแจก แจงความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google