งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ ล้านบาท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท
สำนักงานก่อสร้าง 7 ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ ล้านบาท

2 สำนักงานก่อสร้าง 7 จุดที่ตั้งโครงการ ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

3 สำนักงานก่อสร้าง 7 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 1,140,000 ลบ.ม. เพื่อพื้นที่การเกษตรฤดูฝนประมาณ 9,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับประปาหมู่บ้านของบ้านจุการ ซึ่งสามารถช่วยเหลือน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในตำบลคำไหล ได้ประมาณจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนประมาณ 1,228 ครัวเรือน และจำนวนประชากรประมาณ 5,597 คน

4 สำนักงานก่อสร้าง 7 สาระสำคัญของโครงการ 1. อาคารสันฝายคอนกรีตสูง 5.00 เมตร ประกอบด้วย -ความสูงฝายสันแข็ง 3.00 เมตร -ความสูงตัวยาง 2.00 เมตร -ความยาวของฝายสันแข็ง เมตร 2. อาคารท่อระบายทรายขนาด 1.00*1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง 3. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามฝายยาว เมตร สูง 5.50 เมตร กว้าง 2.00 เมตร 4. อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง 5. อาคารบ้านพัก ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง

5 สำนักงานก่อสร้าง 7 ความพร้อม ค่าก่อสร้าง รวม ศึกษาโครงการ สำรวจ ออกแบบ
ปักเขต จัดซื้อที่ดิน ขออนุญาต ใช้ที่ดิน ประมาณการ แล้วเสร็จ อนุมัติ 20 มิ.ย.56 แผนปี 57 แผนปี 58 ไม่ต้อง ค่าก่อสร้าง 2558 2559 รวม 40 80 120


ดาวน์โหลด ppt แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ ล้านบาท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google