งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7

2 จุดที่ตั้ง โครงการ สำนักงาน ก่อสร้าง 7 ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 1,140,000 ลบ. ม. เพื่อพื้นที่การเกษตรฤดู ฝนประมาณ 9,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ ประปาหมู่บ้านของบ้านจุการ ซึ่งสามารถ ช่วยเหลือน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของ ราษฎรในตำบลคำไหล ได้ประมาณจำนวน 10 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนประมาณ 1,228 ครัวเรือน และจำนวนประชากร ประมาณ 5,597 คน สำนักงาน ก่อสร้าง 7

4 สาระสำคัญของโครงการ 1. อาคารสันฝายคอนกรีตสูง 5.00 เมตร ประกอบด้วย - ความสูงฝายสันแข็ง 3.00 เมตร - ความสูงตัวยาง 2.00 เมตร - ความยาวของฝายสันแข็ง 74.80 เมตร 2. อาคารท่อระบายทรายขนาด 1.00*1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง 3. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามฝายยาว 85.50 เมตร สูง 5.50 เมตร กว้าง 2.00 เมตร 4. อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง 5. อาคารบ้านพัก ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สำนักงาน ก่อสร้าง 7

5 ความ พร้อม สำนักงาน ก่อสร้าง 7 ศึกษา โครงกา ร สำรวจออกแบ บ ปักเขตจัดซื้อ ที่ดิน ขอ อนุญาต ใช้ที่ดิน ประมาณการ แล้วเสร็จ อนุมัติ 20 มิ. ย.56 แผนปี 57 แผนปี 58 ไม่ต้องแล้วเสร็จ ค่า ก่อส ร้าง 25582559 รวม 4080120


ดาวน์โหลด ppt ฝายยางห้วยตุงลุง บ้านจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงบประมาณ ปี 2558 – 2559 งบประมาณ 120.00 ล้านบาท สำนักงาน ก่อสร้าง 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google