งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการการปนเปื้อนโคลิ ฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ ในระบบน้ำประปาในเขตเมือง ในยูกันดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการการปนเปื้อนโคลิ ฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ ในระบบน้ำประปาในเขตเมือง ในยูกันดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการปนเปื้อนโคลิ ฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ ในระบบน้ำประปาในเขตเมือง ในยูกันดา

2 บทคัดย่อ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อง สุขภาพของประชาชนจากแพร่กระจาย ของเชื้อโรคในน้ำ และมีลักษณะของ คลอรีนตกค้างมากเกินไปในเส้นท่อจ่าย น้ำประปา ผู้วิจัยจึงต้องการให้น้ำมี คุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อรักษาแหล่งน้ำ ไว้ ในขณะที่ระดับของเชื้อโรคที่สามารถ จัดการได้โดยใช้คลอรีน

3 วัตถุประสงค์หลัก การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับเชื้อ โรคและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ในระบบน้ำประปา ของเมืองยูกันดา วัตถุประสงค์หลัก การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับเชื้อ โรคและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ในระบบน้ำประปา ของเมืองยูกันดา วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. การประเมินการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ ระดับโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ จาก สถานที่ที่แตกต่างกัน 2. เพื่อระบุเหตุการณ์และสถานที่จากการที่มีคลอรีน โดยผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นสูง 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อคลอรีน โดยผลิตภัณฑ์ในระบบ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. การประเมินการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ ระดับโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ จาก สถานที่ที่แตกต่างกัน 2. เพื่อระบุเหตุการณ์และสถานที่จากการที่มีคลอรีน โดยผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นสูง 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อคลอรีน โดยผลิตภัณฑ์ในระบบ

4 ปัญหาของคลอรีนโดย ผลิตภัณฑ์ ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คลอรีนเป็น สารก่อมะเร็งและเกิดการกลายพันธ์ของ สารประกอบอินทรีย์ฮาโลเจน สามารถเกิดขึ้น ในช่วงของการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน ทำให้เกิด สารก่อมะเร็งโดยเฉพาะ Trihalomethanes (THMs) ซึ่งมนุษย์ได้รับผ่านทางการบริโภคน้ำ ดื่ม จากการสัมผัสของผิวหนัง ทางเดินหายใจ จากการอาบน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำ

5 วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์จากการ สำรวจการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มและคลอรีน โดยผลิตภัณฑ์ จากสถานที่ในเมืองของประเทศ 11 สถานที่ จากระบบน้ำประปาที่กัมปาลา มา เป็นตัวแทนของการใช้น้ำประปาในเขตกัมปาลา และทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการมาตรฐาน

6 สถานที่ศึกษา

7 กระบวนการบำบัด กัมปาลามี 2 โรงงานบำบัดน้ำ คือ สถานีน้ำ Gaba1 (WS) และ Gaba2 โดยที่การ ประปาแห่งชาติยูกันดาและบริษัทระบายน้ำ (NWSC) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำหรับการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้องทดลอง กระบวนการบำบัดน้ำเสียใช้กระบวนการ การสร้าง ตะกอน, การตกตะกอน, และการฆ่าเชื้อโรคด้วย คลอรีน และการฉายรังสียูวีในขั้นตอนการฆ่าเชื้อ โรคเมื่อคลอรีนขาดตลาด

8 คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำได้ตรวจสอบทางจุล ชีววิทยาของน้ำภายใต้หน่วยงาน NWSC ในกัมปาลาถูกกำหนดโดยการประเมินน้ำ ตัวอย่างให้อยู่ในระดับน้ำที่กำหนด ตาม มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของ ประชาชน ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค

9 เชื้อโรคจุลินทรีย์ สารมลพิษน้ำคือเชื้อจุลินทรีย์และ สารเคมี ทาง NWSC ได้ให้ความสำคัญ กับเชื้อโรคที่พบในน้ำดิบมาก ซึ่งถูกมอง ว่าเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง การฆ่าเชื้อของน้ำจึงเป็นกระบวนการ รักษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปนเปื้อน ของน้ำจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้อยู่ ในระดับที่ถือว่ามีความปลอดภัยตาม มาตรฐานสุขภาพของประชาชน

10 ผลและการอภิปราย

11 รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ E.coli ที่นับในสถานที่แต่ละแห่ง

12 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ โคลิ ฟอร์มทั้งหมด ที่นับในสถานที่แต่ละแห่ง

13 รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โคลิฟอร์มทั้งหมด และ คลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โคลิฟอร์มทั้งหมด และ คลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ รูปแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง E.coli และคลอรีนโดย ผลิตภัณฑ์ รูปทั้ง 2 มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระดับโคลิฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์

14 ความสัมพันธ์นะหว่างคลอรีนโดย ผลิตภัณฑ์ (CL)/ โคลิฟอร์มทั้งหมด (TC) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณน้ำฝน

15 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาระบบน้ำประปาจะต้องมีการ วางแผนอย่ารอบคอบ มีการจัดการระดับเชื้อโรค และลดความเข้มข้นของสารพิษจากผลิตภัณฑ์ การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีมีความจำเป็นที่จะต้องมี การประเมินลักษณะการกำจัดเชื้อโรค และ คลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนของน้ำซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะต้อง มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี

16


ดาวน์โหลด ppt การจัดการการปนเปื้อนโคลิ ฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ ในระบบน้ำประปาในเขตเมือง ในยูกันดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google