งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร การเฝ้าระวังและ การเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ @ การบริโภคอาหาร

2 ประเด็นการอภิปราย สถานการณ์/ปัจจัยเสี่ยง/พฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ความสำคัญของพฤติกรรมเสี่ยง คำจำกัดความ/การจำแนกประเภทแต่ละพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวัง/สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมตัวอย่าง/การวิเคราะห์และแปลผล แนวคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการเฝ้าระวังและการเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใช้พัฒนารายงานเป็น Behavior Mapping GIS ต่อไป ( สัญญาณสี เขียว เหลือง แดง ) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3 องค์การอนามัยโลก: คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปีละ 17 ล้านคน และมีแนวโน้มว่า การตายจาก โรคนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน ในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทย พบว่ามีคนตายด้วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดในปี พ.ศ.2546 เป็นจำนวน 999,413 คน ถ้านำมาเฉลี่ยแล้ว จะพบว่าคนไทยตายด้วย โรคนี้ ชั่วโมงละ 5 คน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล

4 สถิติการเสียชีวิตของประชากรโลก
ทุกๆ 2 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก "โรคหัวใจและหลอดเลือด"     ทุกๆ 5 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก "โรคหัวใจตายเฉียบพลัน"     ทุกๆ 6 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก "โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน" ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรทั่วโลก ศ.นพ. .ปิยะมิตร ศรีธรา รพ.รามาธิบดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล

5 รายงาน การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายพ.ศ. 2547 และ 2551-52
จากการศึกษาพบว่าประชาชนคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 2547 ชาย หญิง ชาย หญิง อ้วน อ้วนลงพุง โคเลสเตอรอลสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง REF: สำนักงานสำรวจสุขภาพไทย, 2553 ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 วิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบัน
การบริโภคอาหาร - อาหารพลังงานสูง กินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ขนมขบเคี้ยว น้ำหวาน น้ำอัดลม กินผัก ผลไม้น้อยลง การใช้พลังงานลดลง - ออกกำลังกายน้อยลง - มีเครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ประไพศรี ศิริจักรวาล

7 การกินผัก ผลไม้น้อย โรคหัวใจและหลอดเลือด 31%
โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 11% โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 19%* สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล

8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาหารและโรคเรื้อรัง
Convincing and probable relationships between dietary factors and chronic diseases ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาหารและโรคเรื้อรัง กินไขมันที่ดีต่อ สุขภาพ กินผัก-ผลไม้มาก เป็นประจำ กินธัญพืชขัดสีน้อย แทนธัญพืชขัดขาว จำกัดการบริโภค น้ำตาล จำกัดการบริโภค อาหารพลังงานสูง จำกัดการบริโภค โซเดียม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ

9 พืช ผัก ผลไม้ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: - สารต้านอนุมูลอิสระ
เช่น เบต้า-แคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี - สารพฤกษเคมี - ใยอาหาร WHO/FAO แนะนำให้กินผักผลไม้ให้หลากหลาย อย่างน้อยวันละ 400 กรัม * WHO International Agency for Research on Cancer ประไพศรี ศิริจักรวาล

10 ปริมาณการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยปัจจุบัน
กลุ่มอายุ (ปี) ผัก (กรัม) ผลไม้ (กรัม) > หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ข้อมูล: รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ กองโถชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2546 ประไพศรี ศิริจักรวาล

11 แผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขอบเขตเฝ้าระวัง พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้แก่ การกินผักและผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัม/คน/วัน เครื่องมือ (แบบสอบถามที่กองสุขศึกษากำหนด)

12 จัดทำแผนเฝ้าระวัง 1. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไร
กินผักผลไม้สดอย่างน้อย ½ กิโลกรัมต่อ 1 วัน 2. กลุ่มเสี่ยงเป็นใคร กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 3. ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ให้กลุ่มเสี่ยงตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 4. ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

13 ผลไม้ 1 ส่วน = 75 กรัม ผัก 1 ทัพพี = 40 กรัม 4 ส่วน = 300 กรัม
ผลไม้ 1 ส่วน = 75 กรัม 4 ส่วน = 300 กรัม ผัก 1 ทัพพี = 40 กรัม 5 ทัพพี = 200 กรัม ประไพศรี ศิริจักรวาล

14 กลุ่มผัก วันละ 4-6 ทัพพี 1 ส่วน (1 ทัพพี) พลังงาน 11 กิโลแคลอรี
ประไพศรี ศิริจักรวาล

15 (แตงโม, มะละกอ, สับปะรด) ผลไม้ขนาดกลาง 1-2 ผล (ส้ม, ชมพู่)
ผลไม้ผลใหญ่ 6-8 คำ (แตงโม, มะละกอ, สับปะรด) ผลไม้ขนาดกลาง 1-2 ผล (ส้ม, ชมพู่) ผลไม้ขนาดเล็ก 4 ผล (เงาะ, มังคุด) ผลไม้ขนาดเล็กมาก 8-10 ผล (องุ่น, ลำไย, ลางสาด) ประไพศรี ศิริจักรวาล 15

16 แนวทางการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ Food Based Dietary Guidelines

17

18 New Zealand

19

20

21 บริโภคผัก 5 สี Color Your Way to 5 A Day
More Color More Health - แดง - เขียว - เหลือง/ส้ม - ม่วง/น้ำเงิน - ขาว ประไพศรี ศิริจักรวาล

22 Example for 1 cup

23

24

25 ผัก 1 ส่วน~ 40 ก.~ ผักสด 1 ถต.~ ผักสุก 1 ทัพพี

26 www.5aday.co.nz What is a serving?
                                                                                                                                   A serving is about a handful – this is why we have a hand in our logo to measure serving size.  Everyone uses their own hand to measure their servings.  This means a serving for an adult is a lot bigger than a serving for a small child.

27 Fruit and Vegetable Facts

28 Fruit and Vegetable Facts

29 Fruit and Vegetable Facts

30

31

32

33

34 ผลไม้ที่มีพลังงานน้อย 1 ส่วน
Wt. (g) Energy (kcal) แตงโม 1 ชิ้น = 200 50 สัปปะรด 1 ชิ้น 100 60 ส้มโอ 2 กลีบ 70 32 ชมพู่ 3 ผลเล็ก 110 34 ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ 116 52 ฝรั่ง ½ ผลขนาดกลาง 80 26 มะละกอ 1 ชิ้น 33 ประไพศรี ศิริจักรวาล 34

35 ผลไม้พลังงานปานกลาง-สูง
Wt. (g) Energy (kcal) ทุเรียน = 100 156 น้อยหน่า 125 136 มะขามหวาน 4 ฝัก 40 130 กล้วยน้ำว้า 1 ผลขนาดกลาง 110 ขนุน 5 ยวง 113 มังคุด 4 ผล 76 มะม่วงสุก ½ ผล 90 72 ลำไย 10 ผล 93 70 ประไพศรี ศิริจักรวาล 35

36

37 P. Edson, U. Chittchang, S. Charoenkiatkul,
FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION : POSSIBILITY TO OBTAIN APPROPRIATE FIBER FOR THAI ADULT P. Edson, U. Chittchang, S. Charoenkiatkul, K. Sranacharoenpong, W. Kriengsinyos Institute of Nutrition, Mahidol University, Thailand OBJECTIVE To determine the appropriate proportion between fruit and vegetable consumption to obtain recommended fiber and safety sugar Characteristic of consumption Dietary fiber Sugar Only vegetables - Only fruits Fruits and vegetables

38 Dietary Fiber Goal Thai RDI recommend 25 g DF/ day
Source : dietary fiber Stable food ( white rice 10 servings ) 4.6 g DF Nut ,seed, pulse 0.7 g DF ( average consumption 50 g)* fruit and vegetable Therefore DF of Fruit and vegetable => 25 – 4.6 20 g DF or 25 g DF *ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย, 2549

39 Categorization of fruits by fiber content
Group DF (g/serving) Value Range L 1 <1.5 M 2 H 4 VH 8 >5 DF = Dietary fiber, L = Low fiber group, M = Medium fiber group, H = High fiber group, VH = Very high fiber group,

40 Categorization of fruits by sugar content
Group Sugar (g/serving) Value Range S1 4 <5 S2 8 5-10 S3 12 >10 S1 = Low sugar group, S2 = Medium sugar group, S3 = High sugar group

41 safety amount of sugar obtained from fruits
Number servings of fruit in each category should be consumed to meet dietary fiber goal and safety amount of sugar obtained from fruits Category of fruit Number of servings meet DF goal (servings) Possible sugar obtained from fruits (g) Example of fruit L S2 20 160 Longan, Banana S3 240 Mango(ripe), Rambutan M S1 10 40 Durian 80 Pear 120 Orange H 5 Apple, Guava 60 Star fruit VH 2.5 24 Sapodilla, Strawberry

42 CONCLUSION Consumption of fruit in “H” and “VH” 3-5 servings daily could meet dietary fiber goal, in which sugar obtained from these fruits are g (4.8-12% of 2,000 Kcal). Ten servings daily of “M” are needed to meet DF goal, which may not be practical in the real life, and may receive sugar from fruit up to 120 g (24% of 2,000 Kcal). It is impossible to obtain enough DF if anyone consumes only fruit in “L” group.

43 Classification of fruits by dietary fiber and sugar

44 Categorization of vegetables by fiber content
Group DF (g/serving) Value Range L 1 <1.5 M 2 H 3 VH 4 >3.5 DF = Dietary fiber, L = Low fiber group, M = Medium fiber group, H = High fiber group, VH = Very high fiber group,

45 จากการจำแนกผักได้กลุ่ม ตามปริมาณใยอาหารต่อ 1 ส่วนเป็น 4 ระดับ
การบริโภคผัก 1 – 6 ส่วนต่อวัน สามารถมีได้ถึง 193 รูปแบบการบริโภค ได้ใยอาหาร ตั้งแต่ 1 – 24 กรัมต่อวัน โดยมิได้ขึ้นกับปริมาณผัก (น้ำหนักหรือจำนวนส่วน) แต่เพียงอย่างเดียว

46 ตัวอย่าง : การกินผัก 5 ส่วน
5 serving of V1 (1g/serving) gave the min (DF 5 g) 5 serving of V4 (4g/serving) gave the max (DF 20 g) other patterns in between gave DF 6-19 g การเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินผัก-ผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน เพียงพอที่จะเตือนภัยหรือไม่ ???

47 นิยาม/ความหมาย “การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ”
คือ “การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการลดปัจจัยเสี่ยง ส่งผลต่อการป้องกันหรือลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ ” การเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การบริโภคอาหาร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และนำข้อมูลไปใช้ในการลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

48 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านกินผัก-ผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน
เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว  6-7 วัน/สัปดาห์ 3-5 วัน/สัปดาห์ 1-2 วัน/สัปดาห์ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์  กินน้อยกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวัน

49 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ ฯลฯ ปัจจัยเอื้อที่จำเป็นต่อการเกิดพฤติกรรม เช่น การที่จะให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคผัก-ผลไม้สด จำเป็นต้องมีผัก-ผลไม้ในท้องถิ่นที่ราคาเหมาะสม และมีตลอดปี ปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยที่กระตุ้นหรือยับยั้งพฤติกรรม มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถาวรและต่อเนื่อง ปัจจัยทั้ง 3 ด้านจะถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมของสังคม

50 5+ A Day® Key Messages Eat five handfuls of colourful fruit and vegetables every day for better health, taste and variety. New Zealand nutrition guidelines recommend that you eat five or more servings of fresh fruit and vegetables every day. Specifically, three or more servings of vegetables and two of fruit. A serving of fruit and vegetables is about a handful and everyone uses their own hand, so a child’s serving is smaller than an adult’s. Colourful fruit and vegetables contain many of the vitamins, minerals and phytochemicals (fight-o-chemicals) that the body needs to maintain good health and energy. Research conducted in 2010 shows 78% of Kiwi’s are familiar with the 5+ A Day message with 41% of the population actually eating 5+ A Day. This is up from 31% in The aim now is to get 50% of New Zealanders eating 5+ A Day fresh fruit and vegetables by 2015 for better health, taste and variety. A family of four can purchase a week’s worth of fruit and vegetables for as little as 28 cents a serving**. *Colmar Brunton research conducted for 5+ A Day in May 2010 (unprompted awareness) **Shopping done at two Auckland supermarkets in August 2010

51 ขอให้โชคดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google