งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2 ประเด็นการอภิปราย สถานการณ์ / ปัจจัยเสี่ยง / พฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพทั้งใน และต่างประเทศ ความสำคัญของพฤติกรรมเสี่ยง คำจำกัดความ / การจำแนกประเภทแต่ละพฤติกรรมสุขภาพ คำจำกัดความ / การจำแนกประเภทแต่ละพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวัง / สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ พร้อม ตัวอย่าง / การวิเคราะห์และแปลผล Behavior Mapping GIS แนวคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการเฝ้าระวังและการเตือนภัยพฤติกรรม สุขภาพเพื่อใช้พัฒนารายงานเป็น Behavior Mapping GIS ต่อไป ( สัญญาณสี เขียว เหลือง แดง ) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3 องค์การอนามัยโลก : คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีละ 17 ล้านคน และมีแนวโน้มว่า การตายจาก โรคนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน ในปี พ. ศ.2563 ประเทศไทย พบว่ามีคนตายด้วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดในปี พ. ศ.2546 เป็นจำนวน 999,413 คน ถ้านำมาเฉลี่ยแล้ว จะพบว่าคนไทยตายด้วย โรคนี้ ชั่วโมงละ 5 คน ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ทุกๆ 2 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก " โรคหัวใจและหลอดเลือด " ทุกๆ 5 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก " โรคหัวใจตายเฉียบพลัน " ทุกๆ 6 วินาที มีผู้เสียชีวิตจาก " โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน " http://www.medicthai.com/news/news_detail.php?id=2185http://www.medicthai.com/news/news_detail.php?id=2185 ศ. นพ.. ปิยะมิตร ศรีธรา รพ. รามาธิบดี ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรทั่วโลก สถิติการเสียชีวิตของประชากรโลก ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

5 อ้วน 23 34 28 41 อ้วนลงพุง 15 36 19 45 โคเลสเตอรอลสูง 14 17 17 21 เบาหวาน 6 7 6 8 ความดันโลหิตสูง 23 21 22 21 โลหิตจาง 11 22 16 30 รายงาน การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายพ. ศ. 2547 และ 2551-52 2547 ชาย หญิง 2551-52 ชาย หญิง REF: สำนักงานสำรวจ สุขภาพไทย, 2553 จากการศึกษาพบว่าประชาชนคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล

6 การบริโภคอาหาร การบริโภคอาหาร - อาหารพลังงานสูง กินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น - ขนมขบเคี้ยว - น้ำหวาน น้ำอัดลม - กินผัก ผลไม้น้อยลง วิถีชีวิตของคนไทยปัจจุบัน การใช้พลังงานลดลง การใช้พลังงานลดลง - ออกกำลังกายน้อยลง - มีเครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ประไพศรี ศิริจักรวาล

7 การกินผัก ผลไม้น้อย  โรคหัวใจและหลอดเลือด 31%  โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 11%  โรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 19%* สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประไพศรี ศิริจักรวาล

8 Convincing and probable relationships between dietary factors and chronic diseases ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ กินธัญพืชขัดสีน้อยแทนธัญพืชขัดขาว กินผัก - ผลไม้มาก เป็นประจำ เป็นประจำ กินไขมันที่ดีต่อ กินไขมันที่ดีต่อ สุขภาพ สุขภาพ จำกัดการบริโภค จำกัดการบริโภค น้ำตาล น้ำตาล จำกัดการบริโภคอาหารพลังงานสูง จำกัดการบริโภค โซเดียม โซเดียม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาหารและโรคเรื้อรัง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาหารและโรคเรื้อรัง ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 พืช ผัก ผลไม้ พืช ผัก ผลไม้ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : - สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้า - แคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี - สารพฤกษเคมี - ใยอาหาร WHO/FAO แนะนำให้กินผักผลไม้ให้หลากหลาย อย่างน้อยวันละ 400 กรัม อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ประไพศรี ศิริจักรวาล * WHO International Agency for Research on Cancer

10 ปริมาณการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยปัจจุบัน 1-59.8 44.0 6-14 13.9 61.5 15-59 23.1 77.1 > 60 21.0 63.6 หญิงตั้งครรภ์ 21.4 88.9 หญิงให้นมบุตร 20.4 87.1 กลุ่มอายุ ( ปี ) ผัก ( กรัม ) ผลไม้ ( กรัม ) ข้อมูล : รายงานการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ กองโถชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2546 ประไพศรี ศิริจักรวาล

11 แผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ต่อโรคความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมการ บริโภคอาหาร ขอบเขตเฝ้าระวัง พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้แก่ การกินผักและผลไม้สด ครึ่ง กิโลกรัม / คน / วัน เครื่องมือ ( แบบสอบถามที่กองสุข ศึกษากำหนด )

12 จัดทำแผนเฝ้าระวัง 1. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไร กินผักผลไม้สดอย่างน้อย ½ กิโลกรัมต่อ 1 วัน 2. กลุ่มเสี่ยงเป็นใคร กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยที่มี ภาวะแทรกซ้อน 3. ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ให้กลุ่มเสี่ยงตอบ แบบสอบถามด้วยตนเอง 4. ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

13 ผลไม้ 1 ส่วน = 75 กรัม 4 ส่วน = 300 กรัม ผัก 1 ทัพพี = 40 กรัม 5 ทัพพี = 200 กรัม ประไพศรี ศิริจักรวาล

14 กลุ่มผัก 1 ส่วน (1 ทัพพี ) พลังงาน 11 กิโลแคลอรี วันละ 4-6 ทัพพี ประไพศรี ศิริจักรวาล

15 15 ผลไม้ผลใหญ่ 6-8 คำ (แตงโม, มะละกอ, สับปะรด) (แตงโม, มะละกอ, สับปะรด) ผลไม้ขนาดกลาง 1-2 ผล (ส้ม, ชมพู่) (ส้ม, ชมพู่) ผลไม้ขนาดเล็ก 4 ผล (เงาะ, มังคุด) (เงาะ, มังคุด) ผลไม้ขนาดเล็กมาก 8-10 ผล (องุ่น, ลำไย, ลางสาด) (องุ่น, ลำไย, ลางสาด) ประไพศรี ศิริจักรวาล

16 แนวทางการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการ Food Based Dietary Guidelines

17

18 New Zealand

19

20

21 บริโภคผัก 5 สี Color Your Way to 5 A Day More Color More Health More Health แดง - แดง - เขียว - เหลือง / ส้ม - ม่วง / น้ำเงิน - ขาว ประไพศรี ศิริจักรวาล

22 Example for 1 cup

23

24

25 ผัก 1 ส่วน ~ 40 ก.~ ผักสด 1 ถต.~ ผักสุก 1 ทัพพี

26 What is a serving? A serving is about a handful – this is why we have a hand in our logo to measure serving size. Everyone uses their own hand to measure their servings. This means a serving for an adult is a lot bigger than a serving for a small child. www.5aday.co.nz

27

28

29

30

31 www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday

32

33

34 Wt. (g)Energy (kcal) แตงโม 1 ชิ้น =20050 สัปปะรด 1 ชิ้น =10060 ส้มโอ 2 กลีบ =7032 ชมพู่ 3 ผลเล็ก =11034 ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ =11652 ฝรั่ง ½ ผลขนาดกลาง =8026 มะละกอ 1 ชิ้น =8033 34 ผลไม้ที่มีพลังงานน้อย 1 ส่วน ประไพศรี ศิริจักรวาล

35 Wt. (g)Energy (kcal) ทุเรียน =100156 น้อยหน่า =125136 มะขามหวาน 4 ฝัก =40130 กล้วยน้ำว้า 1 ผลขนาดกลาง =110125 ขนุน 5 ยวง =100113 มังคุด 4 ผล =10076 มะม่วงสุก ½ ผล =9072 ลำไย 10 ผล =9370 35 ผลไม้พลังงานปานกลาง - สูง ประไพศรี ศิริจักรวาล

36

37 FRUIT AND VEGETABLE CONSUMPTION : POSSIBILITY TO OBTAIN APPROPRIATE FIBER FOR THAI ADULT P. Edson, U. Chittchang, S. Charoenkiatkul, K. Sranacharoenpong, W. Kriengsinyos Institute of Nutrition, Mahidol University, Thailand To determine the appropriate proportion between fruit and vegetable consumption to obtain recommended fiber and safety sugar OBJECTIVE Characteristic of consumption Dietary fiber Sugar Only vegetables - Only fruits Fruits and vegetables

38 Dietary Fiber Goal Thai RDI recommend 25 g DF/ day Source : dietary fiber Stable food ( white rice 10 servings ) 4.6 g DF Nut,seed, pulse 0.7 g DF ( average consumption 50 g) * fruit and vegetable Therefore DF of Fruit and vegetable => 25 – 4.6 20 g DF or 25 g DF * ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย, 2549

39 Categorization of fruits by fiber content Group DF (g/serving) ValueRange L1<1.5 M21.5-3.0 H43.1-5.0 VH8>5  DF = Dietary fiber, L = Low fiber group, M = Medium fiber group, H = High fiber group, VH = Very high fiber group,

40 Categorization of fruits by sugar content Group Sugar (g/serving) ValueRange S14<5 S285-10 S312>10  S 1 = Low sugar group, S 2 = Medium sugar group, S 3 = High sugar group

41 Number servings of fruit in each category should be consumed to meet dietary fiber goal and safety amount of sugar obtained from fruits Category of fruit Number of servings meet DF goal (servings) Possible sugar obtained from fruits (g) Example of fruit L S2S2 20 160Longan, Banana S3S3 240 Mango(ripe), Rambutan M S1S1 10 40Durian S2S2 80Pear S3S3 120Orange H S2S2S2S2 5 40 Apple, Guava S3S3S3S360 Star fruit VH S2S2S2S22.524 Sapodilla, Strawberry

42 Consumption of fruit in “H” and “VH” 3-5 servings daily could meet dietary fiber goal, in which sugar obtained from these fruits are 24-60 g (4.8-12% of 2,000 Kcal). Ten servings daily of “M” are needed to meet DF goal, which may not be practical in the real life, and may receive sugar from fruit up to 120 g (24% of 2,000 Kcal). It is impossible to obtain enough DF if anyone consumes only fruit in “L” group. CONCLUSION

43 Classification of fruits by dietary fiber and sugar

44 Categorization of vegetables by fiber content Group DF (g/serving) ValueRange L1<1.5 M21.5-2.4 H32.5-3.4 VH4>3.5  DF = Dietary fiber, L = Low fiber group, M = Medium fiber group, H = High fiber group, VH = Very high fiber group,

45 จากการจำแนกผักได้กลุ่ม ตามปริมาณใยอาหารต่อ 1 ส่วนเป็น 4 ระดับ การบริโภคผัก 1 – 6 ส่วนต่อวัน สามารถมีได้ถึง 193 รูปแบบการบริโภค ได้ใยอาหาร ตั้งแต่ 1 – 24 กรัมต่อวัน โดยมิได้ขึ้นกับปริมาณผัก ( น้ำหนักหรือจำนวนส่วน ) แต่เพียงอย่างเดียว

46 ตัวอย่าง : การกินผัก 5 ส่วน 5 serving of V1 (1g/serving) gave the min (DF 5 g) 5 serving of V4 (4g/serving) gave the max (DF 20 g) other patterns in between gave DF 6-19 g การเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินผัก - ผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน เพียงพอที่จะเตือนภัยหรือไม่ ??? การเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินผัก - ผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน เพียงพอที่จะเตือนภัยหรือไม่ ???

47 นิยาม / ความหมาย “ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ” คือ “ การเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลไป ใช้ในการลดปัจจัยเสี่ยง ส่งผลต่อการ ป้องกันหรือลดความรุนแรงของปัญหา สุขภาพ ” การเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดัน โลหิตสูงและโรคเบาหวาน จึงเป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมออกกำลังกาย การ จัดการความเครียด การบริโภคอาหาร อย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง และนำข้อมูลไปใช้ในการ ลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรง ของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

48 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านกินผัก - ผลไม้สด ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว  6-7 วัน / สัปดาห์  3-5 วัน / สัปดาห์  1-2 วัน / สัปดาห์  น้อยกว่า 1 วัน / สัปดาห์  กินน้อยกว่าครึ่ง กิโลกรัมต่อวัน

49 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม สุขภาพของบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ ฯลฯ 2) ปัจจัยเอื้อที่จำเป็นต่อการเกิดพฤติกรรม เช่น การที่จะให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคผัก - ผลไม้สด จำเป็นต้องมีผัก - ผลไม้ในท้องถิ่นที่ราคาเหมาะสม และ มีตลอดปี 3) ปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยที่กระตุ้นหรือยับยั้ง พฤติกรรม มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถาวรและต่อเนื่อง ปัจจัยทั้ง 3 ด้านจะถูกกำหนดโดย วัฒนธรรมของสังคม

50 5+ A Day® Key Messages Eat five handfuls of colourful fruit and vegetables every dayEat five handfuls of colourful fruit and vegetables every day for better health, taste and variety. three or more servings of vegetables and two of fruitNew Zealand nutrition guidelines recommend that you eat five or more servings of fresh fruit and vegetables every day. Specifically, three or more servings of vegetables and two of fruit. their own handA serving of fruit and vegetables is about a handful and everyone uses their own hand, so a child’s serving is smaller than an adult’s. vitamins, minerals and phytochemicalsColourful fruit and vegetables contain many of the vitamins, minerals and phytochemicals (fight-o-chemicals) that the body needs to maintain good health and energy. 201078% message41%eating 5+ A Day31% 199550% 2015Research conducted in 2010 shows 78% of Kiwi’s are familiar with the 5+ A Day message with 41% of the population actually eating 5+ A Day. This is up from 31% in 1995. The aim now is to get 50% of New Zealanders eating 5+ A Day fresh fruit and vegetables by 2015 for better health, taste and variety. 28 centsA family of four can purchase a week’s worth of fruit and vegetables for as little as 28 cents a serving **. * Colmar Brunton research conducted for 5+ A Day in May 2010 (unprompted awareness) ** Shopping done at two Auckland supermarkets in August 2010

51


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 25 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง การประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google