งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลาง ชล ตอบคำถาม 1. การใช้สี มาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน คิดว่ามีประโยชน์ อย่างไร ……. …………….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลาง ชล ตอบคำถาม 1. การใช้สี มาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน คิดว่ามีประโยชน์ อย่างไร ……. ……………."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 2

3 3 สาระการ เรียนรู้

4 ครูจงกล กลาง ชล ตอบคำถาม 1. การใช้สี มาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน คิดว่ามีประโยชน์ อย่างไร ……. ……………. ……………………… ……….. ……………………… ……………………… ….. 4

5 ครูจงกล กลาง ชล 5 2. สิ่งใดที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนด ความสูงของพื้นที่ ที่แสดงไว้ ในแผนที่ ก.ระดับความสูงจากเมืองกรีนิช ข.ระดับความสูงจากเทือกเขา เอเวอร์เรส

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 ค.ระดับน้ำทะเลปาน กลาง ง.ระดับความสูงที่ตั้ง เมืองหลวง

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 3. เส้นสมมติในแผนที่ ที่ลาก ผ่านพื้นที่ในภูมิประเทศมี ความสูงเท่ากันเรียกว่าอะไร ก. เส้นถี่ความสูง http://www.kh unnamob.info/ board/photo/m XT0HkNN/LZiJ K0Gp.jpg

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 ข. เส้นชั้นความสูง ค. เส้นลายขวานสับ ง. เส้นบอกความสูง

9 ครูจงกล กลาง ชล 9 4. ข้อใด ผิดเกี่ยวกับความรู้เรื่อง แผนที่ ก.สีแดงส่วนมากใช้แทนถนน ข.แผนที่ทั่วไปกำหนดทิศเหนือ อยู่ทางตอนบน ค. สีเขียวส่วนมากใช้แทนภูเขา

10 ครูจงกล กลาง ชล 10 ง. เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะ คล้ายรูปตัว U ซ้อนๆกันแสดง ว่าบริเวณนั้นเป็นสันเนินหรือ สันเขา

11 ครูจงกล กลาง ชล 11 5. แผนที่ที่มีเส้นลาย ขวานสับ ขีดสั้นๆ ชิดกันแสดง ว่าบริเวณ นั้นเป็นอย่างไร ก. สูงชัน ข. ที่ลาด ค. เทือกเขา ง. ที่ราบ

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 1.1 เส้นชั้นความสูง ( contour line ) 1. การบอกระดับภูมิประเทศ ความสูงและ ทรวดทรง ของภูมิประเทศ

13 ครูจงกล กลาง ชล 13 1.1 เส้นชั้นความสูง เป็นหน้าผา เป็นพื้นที่ลาด พื้นที่เป็นที่ลาดเว้า

14 ครูจงกล กลาง ชล 14 1.2 สี (color) จำแนกความแตกต่างของ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้น ดินและพื้นน้ำ พื้นดิน สีเขียวแสดง............. สีเหลืองแสดง..........................

15 ครูจงกล กลาง ชล 15 สีน้ำตาลแสดง.......................... สีขาว........................................ สีฟ้าอ่อน................................... สีฟ้าแก่.................................... สีน้ำเงิน.................................... สีน้ำเงินแก่...............................

16 ครูจงกล กลาง ชล 1616 1.3 เส้นลายขวานสับหรือเส้น ลาดเขา (hachure) - เส้นหนาเรียงชิดภูมิประเทศสูงชัน - เส้นห่างขีดยาว บาง เป็นที่ลาด

17 ครูจงกล กลาง ชล 17 1.4 การแรเงา (shadling) สูงชันเงาจะเข้ม พื้นที่ลาดเงาจะบาง

18 ครูจงกล กลาง ชล 18 - เส้นชั้นความสูง รูปร่างคล้ายวงกลม ( เนินเขาหรือภูเขารูปกรวย )

19 ครูจงกล กลาง ชล 19 - ไม่มีเส้นชั้นความสูงปรากฏ ในวงกลมด้านในแผนที่ ภูมิประเทศ ( ที่ราบสูง ) - เส้นชั้นความสูงชิดกันมาก บริเวณใด ( แสดงว่าเป็นหน้าผา )

20 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง การคำนวณหาพื้นที่ 20


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. 2 3 สาระการ เรียนรู้ ครูจงกล กลาง ชล ตอบคำถาม 1. การใช้สี มาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน คิดว่ามีประโยชน์ อย่างไร ……. …………….

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google