งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์(3) เรื่อง ความสูงและทรวดทรงของภูมิประเทศ จัดการเรียนรู้ โดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นความสำคัญของแผนที่ และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

3 3 สาระการเรียนรู้ ความสูงและทรวดทรง ของ ภูมิประเทศ

4 ตอบคำถาม 1. การใช้สีมาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน
4 ตอบคำถาม 1. การใช้สีมาตรฐานเป็น สัญลักษณ์ในแผนที่ นักเรียน คิดว่ามีประโยชน์อย่างไร……. ……………. ……………………………….. …………………………………………………..

5 2.สิ่งใดที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนด ความสูงของพื้นที่ ที่แสดงไว้ ในแผนที่
5 2.สิ่งใดที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนด ความสูงของพื้นที่ ที่แสดงไว้ ในแผนที่ ระดับความสูงจากเมืองกรีนิช ระดับความสูงจากเทือกเขา เอเวอร์เรส

6 ระดับความสูงที่ตั้งเมืองหลวง
6 ระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับความสูงที่ตั้งเมืองหลวง

7 3. เส้นสมมติในแผนที่ ที่ลาก ผ่านพื้นที่ในภูมิประเทศมี
7 3. เส้นสมมติในแผนที่ ที่ลาก ผ่านพื้นที่ในภูมิประเทศมี ความสูงเท่ากันเรียกว่าอะไร ก. เส้นถี่ความสูง

8 8 ข. เส้นชั้นความสูง ค. เส้นลายขวานสับ ง. เส้นบอกความสูง

9 4. ข้อใด ผิดเกี่ยวกับความรู้เรื่อง แผนที่ สีแดงส่วนมากใช้แทนถนน
9 4. ข้อใด ผิดเกี่ยวกับความรู้เรื่อง แผนที่ สีแดงส่วนมากใช้แทนถนน แผนที่ทั่วไปกำหนดทิศเหนือ อยู่ทางตอนบน ค. สีเขียวส่วนมากใช้แทนภูเขา

10 ง. เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะ คล้ายรูปตัวUซ้อนๆกันแสดง
10 ง. เส้นชั้นความสูงที่มีลักษณะ คล้ายรูปตัวUซ้อนๆกันแสดง ว่าบริเวณนั้นเป็นสันเนินหรือ สันเขา

11 5. แผนที่ที่มีเส้นลายขวานสับ ขีดสั้นๆ ชิดกันแสดงว่าบริเวณ
11 5. แผนที่ที่มีเส้นลายขวานสับ ขีดสั้นๆ ชิดกันแสดงว่าบริเวณ นั้นเป็นอย่างไร ก. สูงชัน ข. ที่ลาด ค. เทือกเขา ง. ที่ราบ

12 ความสูงและทรวดทรง ของภูมิประเทศ
12 ความสูงและทรวดทรง ของภูมิประเทศ 1.การบอกระดับภูมิประเทศ 1.1เส้นชั้นความสูง ( contour line )

13 พื้นที่เป็นที่ลาดเว้า
13 1.1เส้นชั้นความสูง เป็นพื้นที่ลาด พื้นที่เป็นที่ลาดเว้า เป็นหน้าผา

14 1.2 สี (color) จำแนกความแตกต่างของ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้น
14 1.2 สี (color) จำแนกความแตกต่างของ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้น ดินและพื้นน้ำ พื้นดิน สีเขียวแสดง สีเหลืองแสดง

15 15 สีน้ำตาลแสดง สีขาว สีฟ้าอ่อน สีฟ้าแก่ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่

16 1.3 เส้นลายขวานสับหรือเส้น ลาดเขา (hachure)
16 1.3 เส้นลายขวานสับหรือเส้น ลาดเขา (hachure) -เส้นหนาเรียงชิดภูมิประเทศสูงชัน -เส้นห่างขีดยาว บาง เป็นที่ลาด

17 17 1.4 การแรเงา (shadling) สูงชันเงาจะเข้ม พื้นที่ลาดเงาจะบาง

18 2.การอ่านเส้นชั้นความสูง
18 2.การอ่านเส้นชั้นความสูง เส้นชั้นความสูง รูปร่างคล้ายวงกลม (เนินเขาหรือภูเขารูปกรวย)

19 ไม่มีเส้นชั้นความสูงปรากฏ ในวงกลมด้านในแผนที่ ภูมิประเทศ(ที่ราบสูง)
19 ไม่มีเส้นชั้นความสูงปรากฏ ในวงกลมด้านในแผนที่ ภูมิประเทศ(ที่ราบสูง) - เส้นชั้นความสูงชิดกันมาก บริเวณใด (แสดงว่าเป็นหน้าผา)

20 เรื่อง การคำนวณหาพื้นที่
20 พบกันใหม่ เรื่อง การคำนวณหาพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google